อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล

Logistic and Supply Chain

เทคนิคการเป็นผู้นำกลุ่ม QCC (QC Circle Leader Techniques)

จิตสำนึกการดูแลรักษาและการใช้เครื่องจักร (Maintenance and operate machinery awareness)

จิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร (Energy Conservation and Environmental Awareness with in Organization)

การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC

การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การออกแบบการทดลอง(Design of Experiment: DOE) สำหรับผู้เริ่มต้น

หลักสูตรฝึกอบรม การออกแบบการทดลอง (DOE)


การออกแบบการทดลอง
(Design of Experiment: DOE)

หลักการและเหตุผล
   ปัจจุบันปัญหาด้านคุณภาพของแต่ละโรงงานมีผลกระทบอย่างมากต่อต้นทุนการผลิต และการส่งมอบ ดังนั้นผู้บริหารองค์กรหลายแห่งมีความตระหนักที่จะนำเครื่องมือเพื่อจะช่วยแก้ปัญหาด้านคุณภาพ ในอดีตมีต้นทุนที่เกิดจากการทำ Trial and Error เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่มีปัจจัย (Factor) ที่จะต้องใช้หลายองค์ประกอบในการพิจารณาเพื่อแก้ปัญหายิ่งจะต้องใช้ทั้งต้นทุ และเวลามหาศาลในการดำเนินการ ซึ่งการออกแบบการทดลอง หรือ DOE (Design of Experiment) เป็นเทคนิคหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิต ด้วยต้นทุนต่ำ และเวลาในการดำเนินการน้อย เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาที่สาเหตุรากเหง้าได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจถึงแนวคิดในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยวิธีการทางสถิติ
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจ แนวทางในการออกแบบการทดลองเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาได้เข้าใจหลักการ และการตีความผลการทดลอง
   4. เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสัมมนาสามารถนำเทคนิค DOE ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 วิศวกร, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   25-30 คน

กำหนดการอบรม 
เวลา                    กิจกรรม
วันที่ 1   
9.00-12.00          - การจัดทำมาตรฐานในงานควบคุมคุณภาพ
                           - แนวความคิดการวิเคราะห์สาเหตุโดยกลวิธีทางสถิติ
                             * การกำหนดสมมุติฐานเชิงสถิติ
                             * แนวความคิดการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐาน
                             * เทคนิค ANOVA และการวิเคราะห์ความเหมาะสม ของข้อมูล
12.00-13.00       พัก
13.00-16.30        - แนวทางการออกแบบการทดลอง เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
                           - หลักการออกแบบ Orthogonal Array ของทากูชิ
                           - หลักการใช้ Linear Graph ของทากูชิ

วันที่ 2
9.00-12.00   - การออกแบบการทดลองหลายขั้นตอน  (Multiple-Level Experiments)
                   - การออกแบบการทดลองลักษณะพิเศษ (Special Design)
                   - การตีความผลการทดลอง (Interpretation of Experimental Results)
12.00-13.00    พัก
13.00-16.30 - การออกแบบ Tolerance และค่าพารามิเตอร์ของผลิตภัณฑ์ (Parameter and Tolerance Design)
                   - กรณีศึกษาการออกแบบการทดลอง ตามหลักการทากูชิ
                   - กรณีศึกษา
                   - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

 

หลักสูตรฝึกอบรม การออกแบบการทดลอง (DOE)