อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


ทฤษฎีแห่งข้อจำกัด Theory of Constraints (TOC)

การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จและเทคนิคการวางแผนงาน ( KPI & Action Plan Technique )

การถ่ายทอด สื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion System) สำหรับหน่วยงานส่งเสริม คณะกรรมการประเมินคุณค่า และหน่วยงานรับลงทะเบียน

การแก้ไขป้องกันตามหลักการ 8-Disciplines (8D) & Why-Why Analysis 1 วัน

ภาวะผู้นำ (Leader ship)

การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย WHY-WHY ANALYSIS & Cause and Effect Diagram

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การออกแบบการทดลอง(Design of Experiment: DOE) สำหรับผู้เริ่มต้น 2 day

หลักสูตรฝึกอบรม การออกแบบการทดลอง(Design of Experiment: DOE) สำหรับผู้เริ่มต้น 2 day


การออกแบบการทดลอง
(Design of Experiment: DOE)

หลักการและเหตุผล
   ปัจจุบันปัญหาด้านคุณภาพของแต่ละโรงงานมีผลกระทบอย่างมากต่อต้นทุนการผลิต และการส่งมอบ ดังนั้นผู้บริหารองค์กรหลายแห่งมีความตระหนักที่จะนำเครื่องมือเพื่อจะช่วยแก้ปัญหาด้านคุณภาพ ในอดีตมีต้นทุนที่เกิดจากการทำ Trial and Error เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่มีปัจจัย (Factor)
 
ที่จะต้องใช้หลายองค์ประกอบในการพิจารณาเพื่อแก้ปัญหายิ่งจะต้องใช้ทั้งต้นทุน และเวลามหาศาลในการดำเนินการ ซึ่งการออกแบบการทดลอง หรือ DOE (Design of Experiment) เป็นเทคนิคหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิต ด้วยต้นทุนต่ำ และเวลาในการดำเนินการน้อย เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาที่สาเหตุรากเหง้าได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจถึงแนวคิดในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยวิธีการทางสถิติ
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจ แนวทางในการออกแบบการทดลองเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาได้เข้าใจหลักการ และการตีความผลการทดลอง
   4.เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสัมมนาสามารถนำเทคนิค DOE ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
วันที่ 1

09.00-12.00 - กระบวนการทางธุรกิจและการแก้ไขปัญหา
                  - ความสัมพันธ์ระหว่าง DPSR กับ PDCA
                  - ทบทวนความเข้าใจทางสถิติเบื้องต้น
                  - การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง
                             * กรณีศึกษาที่ 1
                  - แนวคิดการออกแบบการทดลอง
                  - หลัก 3 ประการของการออกแบบการทดลอง
                  - ขั้นตอนการออกแบบการทดลอง
                             * การรับรู้ปัญหาและกำหนดหัวข้อปัญหา
                             * การเลือกตัวแปรตอบสนอง
                             * การเลือกปัจจัย
                             * การกำหนดระดับของปัจจัย
                             * การเลือกตัวแบบการทดลอง
                             * การดำเนินการทดลอง
                             * การวิเคราะห์ผลเชิงสถิติ
                             * การสรุปผล
                  - ANALYSIS OF VARIANCE (ANOVA)
                  - กรณีศึกษาที่ 2 1 ปัจจัย
                  - แนวความคิดของ ANOVA
                  - ประมวลผลด้วยโปรแกรม Minitab
                  - Model Adequacy Checking
                  - EXPERIMENTS WITH BLOCKING FACTORS
                  - กรณีศึกษาที่ 3 1 ปัจจัย
                  - Nuisance factor
                  - Randomized Complete Block Design
                  - ประมวลผลด้วยโปรแกรม Minitab
                  - FACTORIAL EXPERIMENT
                  - OFAT vs Factorial Experiment
                  - Factorial Experiment
                  - Main effect
                  - Interaction effect
12.00-13.00 - พัก
13.00-16.30 - กรณีศึกษาที่ 4 2 ปัจจัย
                  - Power and Sample Size
                  - การคำนวณ Sample Size ด้วย Minitab
                  - 2-factor factorial design
                  - การสร้างแผนการทดลองด้วย Minitab
                  - กรณีศึกษาที่ 5
                  - General Full Factorial Design
                  - ประมวลผลด้วยโปรแกรม Minitab
                  - การตัดเทอมที่ไม่มีนัยสำคัญด้วย Stepwise
                  - กรณีศึกษาที่ 6
                  - General Full Factorial Design with Blocking
                  - การสร้างแผนการทดลองด้วย Minitab
วันที่ 2    
               
09.00-12.00 - TWO-LEVEL FACTORIAL DESIGNS
                  - กรณีศีกษาที่ 7
                  - การคำนวณ sample size ด้วย Minitab
                  - ประมวลผลด้วยโปรแกรม Minitab
                  - การทำ Optimization ใน Minitab
                  - กรณีศีกษาที่ 8 3 ปัจจัย
                  - 23 factorial cube plot
                  - ประมวลผลด้วยโปรแกรม Minitab
                  - A Single Replicate of the 2k design
12.00-13.00 - พัก
13.00-16.30 - กรณีศีกษาที่ 9 4 ปัจจัย
                  - กรณีศีกษาที่ 10 4 ปัจจัย
                  - BLOCKING, CONFOUNDING SYSTEM AND TWO-LEVEL
                    FRACTIONAL FACTORIAL DESIGNS
                  - กรณีศีกษาที่ 11 2 ปัจจัย
                  - Confounding system
                  - กรณีศีกษาที่ 12 4 ปัจจัย
                  - Confounding ABCD
                  - 2k-p Fractional Factorial Design
                  - กรณีศีกษาที่ 13 5 ปัจจัย
                  - กรณีศีกษาที่ 14 5 ปัจจัย
                  - การทา Fold over บน Minitab
                  - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยายทฤษฎี และฝึกปฏิบัติ โดยใช้คอมพิวเตอร์
   - หลักสูตรนี้ใช้ Program Minitab ช่วยในการคำนวณ

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม การออกแบบการทดลอง(Design of Experiment: DOE) สำหรับผู้เริ่มต้น 2 day