อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (The 7 New QC Tools)

หลักสูตรฝึกอบรม New QC 7Tools


เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง
New QC 7Tools

หลักการและเหตุผล
   เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (New QC 7Tools) หรือเครื่องมือสำหรับการบริหาร 7 อย่าง (Management 7 Tools) เป็นเครื่องมือที่ทางประเทศญี่ปุ่นพัฒนาเพิ่มเติมมาจากเครื่องมือคุณภาพ 7 อย่าง (QC 7Tools) ให้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารระดับหัวหน้า/ผู้จัดการแผนก/ฝ่ายขึ้นไป ใช้ช่วยในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นคำพูด ความรู้สึกจากผู้บริหาร เพื่อวางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ในเชิงป้องกันหรือเชิงรุก โดยการระดมความคิดและข้อเท็จจริงในอดีต รวมถึงการมองภาพความต้องการในอนาคตของลูกค้าและคู่แข่งมาใช้เพื่อกำหนดแผนงาน/โครงการในการรักษาฐานลูกค้าเดิม ขยายฐานลูกค้าใหม่ เพิ่มยอดขาย และลดต้นทุนขององค์กรได้อย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงหลักพื้นฐานของเครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (New QC 7Tools)
   2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกและประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (New QC 7Tools)และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับหัวหน้างานขึ้นไป, วิศวกร, ผู้จัดการ

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
   วัน          เวลา                กิจกรรม

   วันที่ 1   9.00-12.00      - นิยามและมุมมองของปัญหา
                                        - แผนภูมิการจัดกลุ่มความคิด (Affinity Diagram)
                                        - Workshop
              12.00-13.00      - พัก
              13.00-16.30      - แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ (Relation Diagram)
                                        - Workshop                             
                                        - แผนภูมิต้นไม้ตัดสินใจ (Tree Diagram)
                                        - Workshop

   วันที่ 2  9.00-12.00      - แผนภูมิเมตริกซ์ (Matrix Diagram)
                                       - Workshop
                                       - แผนภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเมตริกซ์ (Matrix Data Analysis Chart)
                                       - Workshop
              12.00-13.00     - พัก
              13.00-16.30     - แผนภาพทางเลือกตัดสินใจ (Process Decision Program Chart)
                                       - Workshop                             
                                       - แผนภูมิลูกศร (Arrow Diagram)
                                       - Workshop 
                                       - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

 

หลักสูตรฝึกอบรม New QC 7Tools