อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


เทคนิคการเป็นผู้นำกลุ่ม QCC (QC Circle Leader Techniques)

ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Responsible Business Alliance (RBA) Version 6.0 2 วัน

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน

จิตสำนึกในการดูแลและใช้งาน หม้อไอน้ำ&เครื่องทำน้ำเย็น (Maintenance and operate Boiler & Chiller awareness)

การพัฒนาแผนควบคุมหรือแผนคุณภาพ Control Plan Or Quality Plan

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมTotal Productive Maintenance (TPM) ทฤษฎี 1 วัน

การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(Overall Equipment Effectiveness OEE)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI) วิธีสอนงาน

หลักสูตรฝึกอบรม วิธีสอนงาน Job Instruction


TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI)
Job Instruction (JI)

วิธีการสอนงาน

หลักการและเหตุผล
   การปฏิรูปใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะการแพร่หลายทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วและน่าประหลาดใจ
จนเกิดผลกระทบอันยิ่งใหญ่ต่องานทุกๆด้านที่อยู่ในสถานที่ผลิตและหน่วยงานธุรกิจเพื่อปรับตัวให้เข้ากับงานที่เปลี่ยน
แปลงใหม่ทุกๆวัน เพื่อดำเนินงานในสถานที่ทำงานอย่างราบรื่น ผู้สอนงานจำเป็นที่จะเรียนรู้วิชาการและเทคนิคใหม่ๆ
พยายามสร้างสรรค์และทำการปรับปรุง เพื่อเข้าอยู่ในแนวหน้าของการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
   การเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้ ยิ่งมีความจำเป็นที่จะศึกษาหลักการวิธีการสอนงาน Job Instruction ซึ่งเป็นเทคนิค
TWI ขั้นพื้นฐาน ให้เข้าใจและซาบซึ้งอย่างแท้จริง สามารถพลิกแพลงประยุกต์ใช้อย่างถนัด ความก้าวหน้าทั้งหลาย
ควรจะอยู่บนรากฐานที่เป็นหลักเป็นการ เพราะฉะนั้น ในยุคสมัยที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง ผู้สอนงานที่
อยู่ในแนวหน้ายิ่งมีความจำเป็นที่จะเรียนรู้ TWI อย่างแท้จริง (ท่องได้และสามารถประยุกต์ใช้)
   สุภาษิตว่า “คนสร้างธุรกิจ” ผู้สอนงานควรปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดี นำกระแสนิยมของการให้คติแก่ตัวเองหรือ
ซึ่งกันและกันมาเข้าสู่สถานที่ทำงาน ซึ่งเป็นหน้าที่ที่สำคัญยิ่ง

วัตถุประสงค์

   1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะการสอนงานตามแนวทาง TWI
   2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทำคู่มือการทำงานและจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับสอนงานได้
   3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประเมินความจำเป็นและวางแผนการฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ระดับบังคับบัญชา หัวหน้างาน, ผู้สอนงาน หรือผู้บังคับบัญชาระดับต้นถึง ระดับกลาง

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   15 คน /รุ่น ( เนื่องจาก Workshop ต้องทำทุกคน )

กำหนดการอบรม
   วัน             เวลา                 กิจกรรม

 วันที่1       9.00-12.00      - ลักษณะโดยทั่วไปของ TWI
                                        - ลักษณะโดยทั่วของธุรกิจในปัจจุบัน
                                        - ปัญหาที่พบบ่อยในสถานที่ทางาน
                                        - ปัจจัย 5 ประการสาหรับหัวหน้างาน
                                        - Case Study ( ผูกเงื่อนสายไฟ ) 
               12.00-13.00      พัก
               13.00-16.30      - การประเมินความจำเป็นในการอบรมและการวางแผนอบรม
                                        - การซอยงานและการทำคู่มือสอนงาน
                                        - Workshop การซอยงาน
                                        - แจกการบ้าน

 วันที่2       9.00-12.00      - การสอนงาน 4 ขั้นตอน
                                        - Workshop การสอนงาน( ทุกคน )
               12.00-13.00       พัก
               13.00-16.30      - Workshop การสอนงาน( ทุกคน ) ต่อ
                                        - การประเมินผลการสอนงาน
                                        - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

 

หลักสูตรฝึกอบรม วิธีสอนงาน Job Instruction