อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (HORENSO) โฮเรนโซ

พัฒนาทักษะหัวหน้างานด้วยหลักการของ TWI-3J

จิตสำนึกในการบริหารงาน (Management Awareness)

การปรับปรุงการตรวจสอบคุณภาพด้วยสายตา

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Instruction (JI) วิธีสอนงาน

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (2วัน)

การประเมินความเสี่ยงในระบบ ISO

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ( QC 7 Tools ) 1 วัน

หลักสูตรฝึกอบรม เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ( QC 7 Tools ) 1 วัน


เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด
(QC 7 Tools)

บทนำ
      เป้าหมายที่ใช้วัดความสำเร็จของทุกองค์กรนั้นคือ ผลกำไรและอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการทำให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นได้ย่อมต้องมีการดำเนินกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม มากมายหลายๆกิจกรรม ทุกตำแหน่งและทุกฝ่ายก็ต้องทำหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมายให้เกิดความสมบูรณ์ 

  แต่ในการปฏิบัติงานจริงผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้อาจไม่เป็นไปตามที่กำหนดเนื่ องจากปัจจัยที่ใช้ในการทำงานั้นอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดปัญหา
 
   ปัญหา คือ ความแตกต่างระหว่างผลที่เกิดขึ้นจริงและสิ่งเป้าหมายที่ต้องการ/คาดหวังซึ่งอาจเกิดขึ้นซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบที่สามารถวัดได้และรู้สึกได้
 
   การเฝ้าติดตามตรวจสอบแล้วนำข้อมูลนั้นมาแสดงผลเพื่อการวิเคราะห์จึงมีความสำคัญอย่างมาก
   QC 7 TOOLS เป็นเครื่องมือหนึ่งทางสถิติที่ใช้งานง่าย ได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้ ด้วยข้อดี ที่สามารถนำมาช่วยในการแสดงผลและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เครื่องมือควบคุมคุณภาพทั้ง 7 ชนิด อันประกอบด้วย
1.    กราฟ

2.    แผนตรวจสอบ
 
3.    ผังพาเรโต
 
4.    ผังเหตุและผล
 
5.    ผังการกระจาย
 
6.    ฮิสโตแกรม
 
7.    แผนภูมิควบคุม
 
   เครื่องมือเหล่านี้มีคุณสมบัติและการใช้งานที่ต่างกัน การเลือกใช้จึงควรพิจารณานำมาใช้ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของเครื่องมือนั้นๆ ซึ่งจะทำให้สามารถนำข้อมูลกลับมาแก้ปัญหาด้านคุณภาพ ได้อย่างตรงประเด็น และมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจคุณสมับติและวิธีการประยุกต์ใช้ การแสดงผล การวิเคราะห์ผลจากการใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00   บทนำ
                    - การบริหารงานในองค์กร และ หลักการ PDCA
                    - ปัญหาและสาเหตุของปัญหา
                    - การเฝ้าตรวจสอบติดตามและการแสดงผล
                    QC 7 Tools คุณสมบัติเครื่องมือ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ผล
                    - Graph กราฟแท่ง , กราฟเส้น , กราฟวงกลม , กราฟเรด้า
                    - Workshop การใช้และการอ่านค่า
                    - แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet)
12.00-13.00   - พัก
13.00-17.00   - แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram)
                    - Workshop การใช้และการอ่านค่า
                    - แผนภาพเหตุและผล (Cause & Effect Diagram)
                    - Workshop การใช้และเทคนิคการระบุสาเหตุของปัญหา
                    - แผนภูมิการกระจาย (Scatter Diagram)
                    - ฮิสโตแกรม (Histogram)
                    - แผนภูมิควบคุม (Control Chart)
                    - Workshop การใช้และการอ่านค่า ( เลือก 1 ชนิด )
                    - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - ทำกิจกรรมผ่านชุด WORKSHOP ที่สถาบันจัดเตรียมให้ ชุดสอนจะมี Workshop ให้ครบ 7 เครื่องมือในการอบรมอาจมีการเปลี่ยนหัวข้อในการทำ Workshop ได้แล้วแต่ความต้องการของผู้เรียน
   - การทำ WORKSHOP ทำกิจกรรมกลุ่ม เน้นการเลือกใช้  การแสดงผลที่เหมาะสม และการวิเคราะห์ผล
   - ทุกคนต้องจัดเตรียมเครื่องคิดเลข ดินสอ ไม้บรรทัด

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ( QC 7 Tools ) 1 วัน