อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี 1วัน

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Focused Improvement or Specified Improvement 1วัน

การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 2วัน เน้นภาคปฎิบัติ

การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (HORENSO) โฮเรนโซ

Kaizen by Small Group Activity

การลดความสูญเสีย 16 ประการ (16 Losses Reduction) 2 วัน

เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC 1 วัน

อบรม การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC 1 วัน


การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC

บทนำ
   ในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพของแต่ละองค์กร ผู้ดำเนินการส่วนใหญ่มักเป็นพนักงานในระดับปฏิบัติการ ที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกัน รวมกลุ่มกัน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในหน้างานที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน
 
  โดยการทำกิจกรรม QCC ทีมงานจะได้รับความรู้ ผ่านขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และ การแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันในกลุ่ม จนทำให้เกิดการปรับปรุงในประเด็นที่กลุ่มให้ความสนใจ
   แต่ในระหว่างการดำเนินงานจริงทีมงานอาจขาดความรู้ความเข้าใจในบางประเด็น หรือ อาจไม่มั่นใจในการดำเนินงาน หรือ ต้องการขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ จึงทำให้องค์กรต้องมีการจัดบุคลากรที่คอยให้คำปรึกษากลุ่มในช่วงระหว่างการดำเนินงาน


   แต่ปัญหาที่พบคือที่ปรึกษาเอง “ขาดความรู้และทักษะการดำเนินกิจกรรม” และ “ยังแทรกแซงการดำเนินงานของกลุ่ม โดยเป็นผู้ตัดสินใจแทนสมาชิก” ทำให้เกิดความล้มเหลวของการพัฒนาความรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อีกทั้งไม่สามารถพัฒนาทีมงานได้

 
 
วัตถุประสงค์
   เพื่อให้หัวหน้างานและทีมงานส่งเสริมมีความสามารถในการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ และให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มอย่างถูกวิธี

กลุ่มเป้าหมาย : หัวหน้างานและทีมงานส่งเสริม
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00 ทบทวนแนวคิดและกระบวนการ
                    - กระบวนการก่อเกิดกลุ่มและเป้าหมาย 3 ประการของ QCC
                    - 7 ขั้นตอนสู่การดำเนินกิจกรรม QCC
                    - คุณสมบัติของเครื่องมือควบคุมคุณภาพแต่ละประเภท
                  การติดตามและประเมินแต่ละขั้นตอน
                    - ประเด็นการติดตามประเมินผล 3 ด้าน
                    - รายการติดตามประเมินผล 7 ขั้นตอน
                  แนวคิด 
                    - ความแตกต่างระหว่างที่ปรึกษาและผู้บังคับบัญชา
                    - บทบาทหน้าที่ของที่ปรึกษาในการดำเนินกิจกรรม
                    - คุณสมบัติของที่ปรึกษากลุ่ม QCC
12.00-13.00 พัก
13.00-16.30  การให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินกิจกรรม
                    - ขั้นตอนการให้คำปรึกษาแนะนำ
                      ขั้น 1 เริ่มต้นการให้คำปรึกษา
                      ขั้น 2 การสำรวจปัญหา
                      ขั้น 3 ทำความเข้าใจปัญหา
                    - WORKSHOP การระบุและทำความเข้าใจปัญหา
                    - WORKSHOP การเตรียมความพร้อมเพื่อให้คำปรึกษา
                    - WORKSHOP การให้คำปรึกษากลุ่ม
                     ขั้น 4 ตั้งเป้าหมายและดำเนินการแก้ปัญหา
                    - WORKSHOP การติดตามผลการให้คำปรึกษา
                     ขั้น 5 ยุติการให้คำปรึกษา
                    - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - Workshop จับกลุ่มและร่วมประเมินผลงานของกลุ่มอื่นโดยใช้ Form ประเมินผลที่สถาบันจัดเตรียมให้
   - Workshop การให้คำแนะนำในประเด็นปัญหาที่พบและการติดตามประเมินผลการให้คำแนะนำ
ส่งที่องค์กรต้องเตรียม
-    หลักฐานผลการดำเนินงานการดำเนินกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมา และ บันทึกการประชุมของกลุ่ม QCC
ตัวอย่างเคสที่ปรึกษา

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC