อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม Aspect Identification for Environmental Systems ( ISO14001 2015 )

การดำเนินกิจกรรม Six-Sigma ในองค์กร ( 1วัน)

การออกแบบการทดลอง(Design of Experiment: DOE) 2 day

เทคนิคการเป็นผู้นำกลุ่ม QCC (QC Circle Leader Techniques)

เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ( QC 7 Tools ) 2 วัน

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 5W 1H สำหรับทำความเข้าใจสภาพในปัจจุบันและอนาคต

กระบวนการแก้ปัญหา และติดตามงานด้วยกระดาษ A3 (A3 PROBLEM REPORT & PROBLEM SOLVING)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC 1วัน

อบรม การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC


การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC

หลักการและเหตุผล
   ในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพของแต่ละองค์กร ผู้ดำเนินการส่วนใหญ่มักเป็นพนักงานในระดับปฏิบัติการ ที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกัน รวมกลุ่มกัน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในหน้างานที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน
 
  โดยการทำกิจกรรม QCC ทีมงานจะได้รับความรู้ ผ่านขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และ การแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันในกลุ่ม จนทำให้เกิดการปรับปรุงในประเด็นที่กลุ่มให้ความสนใจ
   แต่ในระหว่างการดำเนินงานจริงทีมงานอาจขาดความรู้ความเข้าใจในบางประเด็น หรือ อาจไม่มั่นใจในการดำเนินงาน หรือ ต้องการขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ จึงทำให้องค์กรต้องมีการจัดบุคลากรที่คอยให้คำปรึกษากลุ่มในช่วงระหว่างการดำเนินงาน
   แต่ปัญหาที่พบคือที่ปรึกษาเอง “ขาดความรู้และทักษะการดำเนินกิจกรรม” และ “ยังแทรกแซงการดำเนินงานของกลุ่ม โดยเป็นผู้ตัดสินใจแทนสมาชิก” ทำให้เกิดความล้มเหลวของการพัฒนาความรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อีกทั้งไม่สามารถพัฒนาทีมงานได้
ตัวอย่างเคสที่ปรึกษา

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้หัวหน้างานและทีมงานส่งเสริมมีความสามารถในการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ และให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มอย่างถูกวิธี

กลุ่มเป้าหมาย : หัวหน้างานและทีมงานส่งเสริม
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00 ทบทวนแนวคิดและกระบวนการ
                    - กระบวนการก่อเกิดกลุ่มและเป้าหมาย 3 ประการของ QCC
                    - 7 ขั้นตอนสู่การดำเนินกิจกรรม QCC
                    - คุณสมบัติของเครื่องมือควบคุมคุณภาพแต่ละประเภท
                  การติดตามและประเมินแต่ละขั้นตอน
                    - ประเด็นการติดตามประเมินผล 3 ด้าน
                    - รายการติดตามประเมินผล 7 ขั้นตอน
                  แนวคิด 
                    - ความแตกต่างระหว่างที่ปรึกษาและผู้บังคับบัญชา
                    - บทบาทหน้าที่ของที่ปรึกษาในการดำเนินกิจกรรม
                    - คุณสมบัติของที่ปรึกษากลุ่ม QCC
12.00-13.00 พัก
13.00-16.30 
การให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินกิจกรรม
                    - ขั้นตอนการให้คำปรึกษาแนะนำ
                      ขั้น 1 เริ่มต้นการให้คำปรึกษา
                      ขั้น 2 การสำรวจปัญหา
                      ขั้น 3 ทำความเข้าใจปัญหา
                    - WORKSHOP การระบุและทำความเข้าใจปัญหา
                    - WORKSHOP การเตรียมความพร้อมเพื่อให้คำปรึกษา
                    - WORKSHOP การให้คำปรึกษากลุ่ม
                     ขั้น 4 ตั้งเป้าหมายและดำเนินการแก้ปัญหา
                    - WORKSHOP การติดตามผลการให้คำปรึกษา
                     ขั้น 5 ยุติการให้คำปรึกษา
                    - Q&A


รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - Workshop จับกลุ่มและร่วมประเมินผลงานของกลุ่มอื่นโดยใช้ Form ประเมินผลที่สถาบันจัดเตรียมให้
   - Workshop การให้คำแนะนำในประเด็นปัญหาที่พบและการติดตามประเมินผลการให้คำแนะนำ
ส่งที่องค์กรต้องเตรียม
- หลักฐานผลการดำเนินงานการดำเนินกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมา และ บันทึกการประชุมของกลุ่ม QCCติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC