อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การใช้เวลาเปลี่ยนรุ่นเป็นเลขนาทีหลักเดียว Single Minute Exchange of Die (SMED)

แนวคิดการผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และทีมงาน ZD

การบริหารเวลา Time management

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน

จิตสำนึกในการบริหารงาน (Management Awareness)

การบริหารจัดการด้วยสายตา Visual Management

การเขียนแจ้งแก้ไข CAR & PAR อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ ISO9001 2015 และ IATF16949 2016

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส (สำหรับคณะกรรมการและหัวหน้าโซน)

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส (สำหรับคณะกรรมการและหัวหน้าโซน)


เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส
(สำหรับคณะกรรมการและหัวหน้าโซน)

หลักการและเหตุผล
  ในพื้นที่การปฏิบัติงานประกอบด้วยปัจจัยสำหรับการเพิ่มผลผลิตมากมาย ทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็น อีกทั้งไม่การจัดวาง จัดเก็บ บ่งชี้ อย่างไม่เหมาะสม การดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่และการรักษาสิ่งของต่างๆที่ไม่มีระบบแบบแผน ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการเพิ่มผลผลิต เช่น
-    เครื่องจักรอุปกรณ์ที่จำเป็นเกิดความชำรุดเสียหายก่อนกำหนด
-    สิ่งของที่จัดให้มี ณ จุดปฏิบัติงานไม่พร้อมสำหรับการใช้งาน
-    พื้นที่ปฏิบัติงานคับแคบเนื่องจากการจัดวางที่ไม่เป็นระเบียบและการสะสม
-    มีของที่ไม่จำเป็น หรือเกินความจำเป็นมากมายในสถานที่ทำงาน
-    อื่นๆ
   นี่คือปัญหาทั่วไปที่ทุกองค์กรและพื้นที่การทำงานต้องพบเจอเนื่องจากขาดการบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมจึ้งเป็นสาเหตุที่ทำให้ Productivity Quality Cost Delivery Safety Morale Environmental  ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
หลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น
   5ส คือเครื่องมือสำหรับ “ บริหารจัดการพื้นที่การทำงานให้เอื้ออำนวยต่อการเพิ่มผลผลิต โดย การกระทำ 5 สิ่ง คือสะสาง สะดวก สะอาด สร้างนิสัย และสุขลักษณะ
 
 
   การประยุกต์ใช้เครื่องมือ “5ส” ในแต่ละองค์กรย่อมมีความแตกต่างกันบางองค์กรมีการประยุกต์ใช้ในงานประจำวันเนื่องจากมองว่าการจัดการพื้นที่การทำงานเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่งานที่พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบอยู่แล้วจึงไม่ได้มีการจัดเป็นกิจกรรมที่อยู่ในรูปแบบโครงการโดยมีการผลักดันให้พนักงานรับรู้วิธีการจัดเพื่อที่การทำงานและให้พนักงานค้นพบประเด็นที่ยังไม่เหมาะสมและหาวิธีการปรับปรุงและนำไปปฏิบัติด้วยตนเอง
 
และมีการนำเสนอผลงานการปรับปรุงโซนตนเองให้พื้นที่อื่นได้รับรู้ในแต่ละเดือน

   ในบางองค์กรมีการจัดให้มีคณะกรรมการตรวจประเมินโดยได้มีการกำหนดเกณฑ์การตรวจประจำพื้นที่ขึ้นมาและใช้บุคคลจากพื้นที่อื่นเข้ามาตรวจประเมินเพื่อทำให้เกิดการบ่งชี้ประเด็นปรับปรุงจากคณะกรรมการ
  
วัตถุประสงค์
   - เพื่อให้หัวหน้าโซนและสมาชิกโซนเข้าใจแนวคิดและความจำเป็นในการบริหารจัดการพื้นที่หน้างานโดยใช้หลักการ 3 ส
   - เพื่อให้เข้าใจแนวทางการตรวจประเมินด้วยตนเองเพื่อค้นพบประเด็นปรับปรุง และการตรวจเพื่อตรวจประเมินความสามารถในการรักษามาตรฐาน

กลุ่มเป้าหมาย : สำหรับหัวหน้าโซนและ สมาชิกในแต่ละโซน
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00 น. หลักการและแนวคิดพื้นฐาน
                         - องค์ประกอบในหน้างานสำหรับเพิ่มผลผลิต
                         - แนวคิดของ 5S Model Concept
                         - การปรับปรุงพื้นที่การทำงานโดย หลักการ CAPD
                       สะสาง
                         - 5 ขั้นตอนสู่การ “สะสาง”
                         - ยุทธ์การป้ายแดง เพื่อการ “สะสาง” SEIRI
                      สะดวก
                         - 5 ขั้นตอนสู่ “สะดวก”
                         - ขั้นตอนการกำหนด  Layout  ย่อย
                         - ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐาน 3ส
                      สะอาด
                         - 3 ขั้นตอนสู่ “สะอาด”
                         - ดำเนินการทำ  Big Cleaning Day
                         - กำหนดมาตรฐาน/วิธีการ การดูและพื้นที่ประจำวัน/สัปดาห์
                         - การทำความสะอาดแบบตรวจสอบ (Cleanliness Inspection)
                       ผู้เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมิน 5ส
                       ขั้นตอนการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส Self Audit

                         - Checklist 3ส เพื่อค้นหาประเด็นปรับปรุง
                         - การนำเสนอแนวทางปรับปรุงและการนำเสนอเพื่ออนุมัติ
                         - การจัดทำแผนการปรับปรุงประจำเดือน
                      
12.00-13.00        - พัก
13.00-16.00        ขั้นตอนการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส Committee Audit
                         - การกำหนดทีมผู้ตรวจติดตาม
                         - การทบทวนเอกสาร (Conducting document  review)และโซน 5ส
                         - การวางแผนการตรวจติดตาม WORK SHOP
                         - การจัดทำ Check List  WORK SHOP
                         - เทคนิคการตรวจประเมินและการบันทึกผลการตรวจติดตาม
                         - WORK SHOP
                         - การจัดทำ LOG SHEET 5ส และการสรุปคะแนน 5ส
                         - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 60%  กิจกรรม 40%
   - เข้าตรวจพื้นที่การทำงานของแต่ละส่วนและระบุจุดที่ต้องปรับปรุงเพื่อทำให้พื้นที่การทำงานเอื้ออำนวยต่อการเพิ่มผลผลิต


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส (สำหรับคณะกรรมการและหัวหน้าโซน)