อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC 1วัน

จิตสำนึกในการบริหารงาน (Management Awareness)

การทำงานอย่างชาญฉลาด (Working Smart)

การใช้ KPI ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (Key Performance Indicator In Training Follow Up)

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน

การสร้างทีมและกิจกรรมWalk rally(Team building & Walk rally)

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการและแผนควบคุม Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th &Control Plan ( 1วัน )

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method 2 วัน

หลักสูตรฝึกอบรม วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method


วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ
Problem Solving and Decision Making Method

สภาพปัญหาที่พบ
   ปัญหา คือสิ่งกีดขวางความสำเร็จในการทำธุรกิจและ ในทุกองค์กรย่อมมีปัญหาและปัญหาอาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ แต่ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข/ป้องกันการเกิดซ้ำ
 
   ผู้ที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาอาจมีช่วงละยะเวลาที่จำกัดดังนั้นในการตัดสินใจกับการแก้ไขปัญหาจึงจำเป็นต้องยืนอยู่บนหลักการฐานข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและเพื่อใช้สำหรับการตัดสินใจแก้ไขปัญหานั้นๆให้บรรลุผลสำเร็จ แต่ในการดำเนินการจริงคงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาเนื่องจากผู้ดำเนินการไม่ทราบหลักการและกระบวนการในการแก้ไขที่เหมาะสมทำให้เกิดปัญหาที่อาจลุกลามมากขึ้นกว่าเดิม หรือการลงทุนในการแก้ไขที่ผิดผลิต
   การแก้ไขจัดการ
   การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจแก้ไขปัญหา คือกระบวนการขจัดสิ่งที่ผิดปกติโดยการอาศัยหลักการตัดสินใจด้วยข้อมูลที่เท็จจริง โดยมีการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ ( Logical Problem Solving ) แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ( Systematic Problem Solving )แก้ปัญหาแบบรวบรวมความคิดเห็น ( Lateral Problem Solving )การแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีม ( Team-Based Problem Solving ) เพื่อให้ได้แนวทางแก้ไขที่ดีที่สุดและการแก้ไขปัญหาที่บรรลุเป้าหมาย
   จากหลักการเบื้องต้นนี้ทำให้เกิดแนวคิดการดำเนินการจัดการกับปัญหาโดย JUES ได้พัฒนาขั้นตอนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการไว้ดังนี้

    ซึ่งในหลักการนี้ต้องมีการบวนการตัดสินใจในแต่ละขั้นตอนเพื่อทำให้เกิดการดำเนินการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและปัญหานั้นไม่เกิดขึ้นซ้ำอีกจึ้งจำเป็นต้องมีการใช้เครื่องมือ การใช้ข้อมูล และการระดมความคิดเห็น
   ขั้นตอนเพื่อการตัดสินใจ (The stages of decision making) มี 6 ขั้นตอนคือ

 
วัตถุประสงค์
1. เข้าใจความหมายและวิธีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
2. เข้าใจและประยุกต์ใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาและการเลือกมาตรการแก้ไขปัญหา
3. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยอาศัยแนวทางการเทียบเคียงและการเปลี่ยนแปลง
4. ประเมินความมีประสิทธิผลมาตรการตอบโต้และเลือกทางเลือกผ่านแนวทาง Must/Want/Allowance

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
วันที่ 1

09.00-12.00  - ภาพรวมของปัญหาและกระบวนการแก้ไขปัญหาแบบต่างๆ
                   - กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและการบริหารด้วยข้อเท็จจริง
                   - การประเมินสถานการณ์และการกำหนดขอบเขตของปัญหา
                   - การเก็บรวบรวมข้อมูล
12.00-13.00  - พัก
13.00-16.30  - การวิเคราะห์และระบุสาเหตุของปัญหาผ่านการเทียบเคียงการเกิดและการเปลี่ยนแปลง
                   - การยืนยันสาเหตุของปัญหา
                   - Workshop “การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา”
วันที่ 2
09.00-12.00  - กระบวนการตัดสินใจและการตัดสินใจในวิธีการต่างๆ
                   - การสร้างมาตรการสำหรับการแก้ไขปัญหา
                   - การเลือกมาตรการสำหรับการแก้ไขปัญหาผ่าน MUST / WANT /
                     ALLOWANCE
12.00-13.00 พัก
13.00-16.30  - Workshop “การเลือกมาตรการแก้ไขปัญหา”
                   - เครื่องมือสำหรับการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
                   - สรุปและถาม-ตอบ

การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ Problem solving & Decision making

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - ทำกิจกรรมผ่านชุด WORKSHOP ที่สถาบันจัดเตรียมให้
   - ใช้หลักการระดมสมองและการประยุกต์ใช้เครื่องมือสำหรับการแก้ไขปัญหา


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method