อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


เทคนิคการเป็นผู้นำกลุ่ม QCC (QC Circle Leader Techniques)

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ IATF16949:2016 AUTOMOTIVE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM STANDARD IATF16949 (1st Edition 1 October 2016)

การนำ Competency มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารตามนโยบาย (Policy Management : PM)

การพัฒนาศักยภาพเลขานุการสู่ความเป็นเลิศ

การลดความสูญเสีย 16 ประการ (16 Losses Reduction) 1 วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method 2 วัน

หลักสูตรฝึกอบรม วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method


วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ
Problem Solving and Decision Making Method

สภาพปัญหาที่พบ
   ปัญหา คือสิ่งกีดขวางความสำเร็จในการทำธุรกิจและ ในทุกองค์กรย่อมมีปัญหาและปัญหาอาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ แต่ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข/ป้องกันการเกิดซ้ำ
 
   ผู้ที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาอาจมีช่วงละยะเวลาที่จำกัดดังนั้นในการตัดสินใจกับการแก้ไขปัญหาจึงจำเป็นต้องยืนอยู่บนหลักการฐานข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและเพื่อใช้สำหรับการตัดสินใจแก้ไขปัญหานั้นๆให้บรรลุผลสำเร็จ แต่ในการดำเนินการจริงคงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาเนื่องจากผู้ดำเนินการไม่ทราบหลักการและกระบวนการในการแก้ไขที่เหมาะสมทำให้เกิดปัญหาที่อาจลุกลามมากขึ้นกว่าเดิม หรือการลงทุนในการแก้ไขที่ผิดผลิต
   การแก้ไขจัดการ
   การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจแก้ไขปัญหา คือกระบวนการขจัดสิ่งที่ผิดปกติโดยการอาศัยหลักการตัดสินใจด้วยข้อมูลที่เท็จจริง โดยมีการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ ( Logical Problem Solving ) แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ( Systematic Problem Solving )แก้ปัญหาแบบรวบรวมความคิดเห็น ( Lateral Problem Solving )การแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีม ( Team-Based Problem Solving ) เพื่อให้ได้แนวทางแก้ไขที่ดีที่สุดและการแก้ไขปัญหาที่บรรลุเป้าหมาย
   จากหลักการเบื้องต้นนี้ทำให้เกิดแนวคิดการดำเนินการจัดการกับปัญหาโดย JUES ได้พัฒนาขั้นตอนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการไว้ดังนี้

    ซึ่งในหลักการนี้ต้องมีการบวนการตัดสินใจในแต่ละขั้นตอนเพื่อทำให้เกิดการดำเนินการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและปัญหานั้นไม่เกิดขึ้นซ้ำอีกจึ้งจำเป็นต้องมีการใช้เครื่องมือ การใช้ข้อมูล และการระดมความคิดเห็น
   ขั้นตอนเพื่อการตัดสินใจ (The stages of decision making) มี 6 ขั้นตอนคือ

 
วัตถุประสงค์
1. เข้าใจความหมายและวิธีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
2. เข้าใจและประยุกต์ใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาและการเลือกมาตรการแก้ไขปัญหา
3. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยอาศัยแนวทางการเทียบเคียงและการเปลี่ยนแปลง
4. ประเมินความมีประสิทธิผลมาตรการตอบโต้และเลือกทางเลือกผ่านแนวทาง Must/Want/Allowance

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
วันที่ 1

09.00-12.00  - ภาพรวมของปัญหาและกระบวนการแก้ไขปัญหาแบบต่างๆ
                   - กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและการบริหารด้วยข้อเท็จจริง
                   - การประเมินสถานการณ์และการกำหนดขอบเขตของปัญหา
                   - การเก็บรวบรวมข้อมูล
12.00-13.00  - พัก
13.00-16.30  - การวิเคราะห์และระบุสาเหตุของปัญหาผ่านการเทียบเคียงการเกิดและการเปลี่ยนแปลง
                   - การยืนยันสาเหตุของปัญหา
                   - Workshop “การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา”
วันที่ 2
09.00-12.00  - กระบวนการตัดสินใจและการตัดสินใจในวิธีการต่างๆ
                   - การสร้างมาตรการสำหรับการแก้ไขปัญหา
                   - การเลือกมาตรการสำหรับการแก้ไขปัญหาผ่าน MUST / WANT /
                     ALLOWANCE
12.00-13.00 พัก
13.00-16.30  - Workshop “การเลือกมาตรการแก้ไขปัญหา”
                   - เครื่องมือสำหรับการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
                   - สรุปและถาม-ตอบ

การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ Problem solving & Decision making

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - ทำกิจกรรมผ่านชุด WORKSHOP ที่สถาบันจัดเตรียมให้
   - ใช้หลักการระดมสมองและการประยุกต์ใช้เครื่องมือสำหรับการแก้ไขปัญหา


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method