อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี (Leadership & Followership)

อบรมหัวหน้างานมืออาชีพ(Professional Supervisor)

การดำเนินกิจกรรม Six-Sigma ในองค์กร 3 วัน (เน้นภาคปฏิบัติ)

ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กร (Environmental Awareness with in Organization)

การตรวจประเมินภายในวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ Internal Audit GMP Medical Devices

ทักษะการเขียน Email ในธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ

การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(Overall Equipment Effectiveness OEE)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
เทคนิคการประชุมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Qcc Meeting Techniques)

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการประชุมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Qcc Meeting Techniques)


เทคนิคการประชุมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ
(Effective Qcc Meeting Techniques)

สภาพปัญหาที่พบ

   ทุกกิจกรรมมีการใช้ปัจจัยสำหรับการผลิต เช่น คน เครื่องจักรอุปกรณ์ วิธีการ วัตถุดิบ และสภาพแวดล้อม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ใช้เพื่อสำหรับการเพิ่มผลลิตซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันอย่าง เหมาะสม แต่ปัญหาที่พบไม่มีปัจจัยใดที่จะมีสภาพที่สมบูรณ์ได้ตลอด จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นในการปฏิบัติงาน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อทำให้สภาพการทำงานเป็นปกติ
 
หลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น
   Quality Control Circle (QCC) JSA ได้ให้คำนิยามว่า “กลุ่มย่อยที่พนักงานระดับล่างทำการปรับปรุงและรักษาระดับคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ การบริการและอื่น ๆ โดยใช้หลักการและเทคนิคการควบคุมคุณภาพและอื่น ๆ เพื่อแสดงความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองรวมทั้งพัฒนาเพื่อนร่วมงาน” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลุกจิตสำนึกในด้านคุณภาพ จิตสำนึกในด้านการแก้ปัญหาและความตั้งใจในการปรับปรุงในระหว่างพนักงานในที่ ทำงานต่าง ๆ และขับเคลื่อนการบริหารงานคุณภาพไปสู่พนักงานระดับล่าง อีกทั้งสามารถออกแบบเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อยกระดับความพึงพอใจของ ลูกค้าด้วย
 
   หลักการเบื้องต้นพบว่าการดำเนินกิจกรรม QCC จำเป็นต้องอาศัยกิจกรรมการประชุมเป็นหลักเพื่อทำให้เกิดความก้าวหน้าของการ ดำเนินกิจกรรมสมาชิกในทีมจึงจำเป็นต้องเข้าใจหลักการและแนวทางการประชุม เพื่อปรึกษาหารือหรือเพื่อสิ่งอื่นๆ ทำให้เกิดผลลัพธ์ของการประชุมที่ต้องการ
 

 แบบการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมกลุ่มของตนเอง

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการพื้นฐานและความจำเป็นในการดำเนินกิจกรรม QCC
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการและแนวคิดการประชุมกลุ่มเพื่อการดำเนินกิจกรรม QCC
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะการดำเนินการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00   บทนำ
                    - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำธุรกิจ
                    - หน้าที่และเป้าหมายการทำงานในแต่ละหน่วยงาน
                    - ปัญหาและมุมมองของการเกิด/แก้ไขปัญหา
                    หลักการและแนวคิด
                    - QCC คืออะไร , จุดประสงค์และนิยามของ QCC
                    - แนวคิดพื้นฐาน 5 ประการสู่การดำเนินการ QCC
                    - ประโยชน์ 3 ด้านของ QCC
                    - แผนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม QCC
                    - โครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่
                    การประชุมกลุ่ม QCC
                    - หลักการและเหตุผลของการประชุมกลุ่ม
                    - ผู้เกี่ยวข้องกับการประชุมและอำนาจหน้าที่
                    - ขั้นตอนการประชุมกลุ่ม QCC
                        * การกำหนดหัวข้อการประชุม
                    - Workshop
12.00-13.00   - พัก
13.00-16.30        * การกำหนดระยะเวลา/สถานที่/การนัดหมาย
                         * การดำเนินการประชุมและการสรุปผลการประชุม
                         * การมอบหมายงานและการนัดประชุมครั้งถัดไป
                    - Workshop
                         * การบันทึกผลการประชุม
                    - Q & A


รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - ทำกิจกรรมผ่านชุด WORKSHOP ที่สถาบันจัดเตรียมให้ ในขั้นตอน Step 1- Step 5
   - ใช้หลักการประชุมระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรมเสมือนจริง


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการประชุมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Qcc Meeting Techniques)