อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Relations (JR) วิธีสร้างสัมพันธภาพในงาน

การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิต(Productivity Improvement)

เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Coaching and Mentoring Techniques for working efficiency

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้เริ่มต้น (2วัน)

เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA พื้นฐานสำหรับพนักงาน

TQM for HEAD WORKER ถึง SUPERVISOR

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
เทคนิคเบื้องต้น เพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคเบื้องต้น เพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต

เทคนิคเบื้องต้น เพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต

หลักการและเหตุผล
   ในกระบวนการผลิตของทุกองค์กรย่อมมีความเสียงและโอกาสในการเกิดข้อพกพร่องซึ่งทำให้เกิดความล้มเหลวในการผลิตและทำให้เกิดความเสียหายตามมาหลายประการ ดังนั้นเพื่อขจัดปัญหาเหล่านี้องค์กรจึงต้องมีการกำหนดวิธีการป้องกัน/ลดความผิดพลาด เครื่องมือหนึ่งที่สำคัญสำหรับการทำให้องค์กรสามารถวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงได้คือ FMEA และ เครื่องมือที่สำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับการลดความผิดพลาดคือ Poka Yoke และ Visual Control เพื่อให้การประยุกต์ใช้เครื่องมือแต่ละชนิดอย่างมีประสิทธิภาพผู้ดำเนินการจึงจำเป็นต้องเข้ารับการอบรม

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในองค์กรและจัดลำดับความสำคัญของการป้องกัน/ลดข้อผิดพลาด
  2.เพื่อใช้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้Poka Yoke และ Visual Control เพื่อลด/ป้องกันข้อพกพร่องและพัฒนาสูงการปรับปรุงแผนควบคุมคุณภาพการผลิต


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร วิศวกร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                       กิจกรรม

09.00-12.00 น. หลักการและแนวคิดพื้นฐาน
                        - ความผิดพลาดและผลกระทบที่เกิดในการผลิต
                        - ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ FMEA
                        - ความหมายและวัตถุประสงค์ของการทำ FMEA
                      การวิเคราะห์ PFMEA
                        - ขั้นตอนการวิเคราะห์  PFMEA  
                           * ข้อมูลป้อนเข้าสำหรับการประเมิน PFMEA
                              1 การศึกษา Process Flow Chart
                              2 จุด SC และ Characteristic Matrix
                              3 ข้อมูลด้านคุณภาพ
                           * Work Shop
12.00-13.00 น.   - พัก
13.00-16.30 น.      * เกณฑ์และเทคนิคการประเมิน PFMEA
                           * Work Shop
                           * การจัดลำดับความสำคัญและแนวทางป้องกัน
                        - การประยุกต์ใช้ Poka Yoke และ Visual Control เพื่อลดข้อผิดพลาดในการผลิต
                        - การปรับปรุงแผนควบคุมคุณภาพในการผลิต
                        - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคเบื้องต้น เพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต