อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


เทคนิคการวางแผนงาน (Action Plan Technique)

การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล

การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) : (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน)

การวิเคราะห์การเสียของเครื่องจักร (Machine Breakdown Analysis)

การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping VSM)

เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาวะผู้นำและผู้นำที่ดีในองค์กรยุคใหม่

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques)

อบรม เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques)


เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques)

หลักการและเหตุผล
   ปัญหา คือสิ่งกีดขวางความสำเร็จในการทำธุรกิจและ ในทุกองค์กรย่อมมีปัญหาและปัญหาอาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ แต่ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข/ป้องกันการเกิดซ้ำ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขจึงจำเป็นต้องรู้ขันตอนการแก้ไข การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง และการกำหนดมาตรการจัดการที่เหมาะสมกับปัญหานั้นๆ เพื่อขจัดต้นตอสาเหตุของปัญหา
หลักสูตร “เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ” มุ่งเน้นการทำความเข้าใจกระบวนการแก้ไขปัญหา เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา และการเลือกตัดสินใจถึงมาตรการที่เหมาะสมกับการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการ/กระบวนการแก้ไขปัญหา เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา และการเลือกตัดสินใจถึงมาตรการที่เหมาะสม
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการวิเคราะห์สาเหตุและการระบุวิธีการจัดการ/เลือกแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมกับแต่ละปัญหา

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม 
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                  กิจกรรม
วันที่ 1
09.00-12.00      - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำธุรกิจ
                       - หน้าที่และเป้าหมายการทำงานในแต่ละหน่วยงาน
                       - ปัญหาและมุมมองของการเกิด/แก้ไขปัญหา
                       - ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาโดยหลักการ PDCA
                           * การค้นหาและระบุปัญหา   
                       -  Workshop การระบุและเลือกหัวข้อปัญหา
12.00-13.00      - พัก
13.00-16.30           * เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วยWhy Why Analysis  และ การระดมความคิด
                            * การใช้เครื่องมือ QC 7 Tools
                            * หลักการ 3 GEN เพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
                            * เทคนิคการเลือกแนวทางการแก้ไข/ป้องกันการเกิดซ้ำ
                       -  Workshop การวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการแก้ไข
                       - การบ้าน:เลือกหัวข้อปัญหาและการวิเคราะห์จากงานจริง
วันที่ 2
09.00-12.00          * เทคนิคการวางแผนงาน
                           * การดำเนินกิจกรรมการแก้ไขปัญหา
                           * การประเมินผลการแก้ไขปัญหา/กำหนดเป็นมาตรฐาน
                       -  Workshop การวางแผนงานการแก้ไขปัญหา
12.00-13.00      - พัก
13.00-16.30          * เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อการติดตามงาน
                       -  Workshop การนำเสนอผลงานการแก้ไขปัญหา
                       - เครื่องมือต่างๆสำหรับการแก้ไขปัญหา
                       - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques)