อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การจัดทำแผนคุณภาพ (Quality Plan)

การดำเนินโครงการ Six-Sigma ในองค์กร 3 วัน (เน้นภาคปฏิบัติ)

ระบบสากลการจัดกลุ่มสารเคมี/เคมีภัณฑ์ (GHS Standard)

เทคนิคการแก้ปัญหาที่รากเหง้า (Problem solving technique to root cause)

การวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้เริ่มต้น (2วัน)

เทคนิคการบริหารงานและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรม เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ


เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล
   ปัญหา คือสิ่งกีดขวางความสำเร็จในการทำธุรกิจและ ในทุกองค์กรย่อมมีปัญหาและปัญหาอาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ แต่ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข/ป้องกันการเกิดซ้ำ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขจึงจำเป็นต้องรู้ขันตอนการแก้ไข การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง และการกำหนดมาตรการจัดการที่เหมาะสมกับปัญหานั้นๆ เพื่อขจัดต้นตอสาเหตุของปัญหา
   หลักสูตร “เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ” มุ่งเน้นการทำความเข้าใจกระบวนการแก้ไขปัญหา เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา และการเลือกตัดสินใจถึงมาตรการที่เหมาะสมกับการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการ/กระบวนการแก้ไขปัญหา เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา และการเลือกตัดสินใจถึงมาตรการที่เหมาะสม
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการวิเคราะห์สาเหตุและการระบุวิธีการจัดการ/เลือกแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมกับแต่ละปัญหา

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม 
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                  กิจกรรม
09.00-12.00   - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำธุรกิจ
                       - ปัญหาและมุมมองของการเกิด/แก้ไขปัญหา
                       - กระบวนการแก้ไขปัญหา
                          * เทคนิคการระบุและทบทวนรายการปัญหา
                          * เทคนิคการวิเคราะห์รากเหง้าของปัญหา ด้วย Why Why
                          * หลักการ 3 GEN เพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
                       -  Workshop ระบุ/วิเคราะห์ปัญหา 
12.00-13.00   - พัก
13.00-16.30      * เทคนิคการกำหนด/เลือกแนวทางการแก้ไข/ป้องกันการเกิดซ้ำ
                       -  Workshop การกำหนดและตัดสินใจแก้ไข
                       - การประเมินผลการแก้ไขปัญหาและการกำหนดเป็นมาตรฐาน
                       - เครื่องมือต่างๆสำหรับการแก้ไขปัญหา
                       - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ