อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
เทคนิคการประชุมและระดมสมอง (Brainstorming &Meeting Technique)

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการประชุมและระดมสมอง (Brainstorming &Meeting Technique)


เทคนิคการประชุมและระดมสมอง
Brainstorming &Meeting Technique

หลักการและเหตุผล
   การระดมสมอง (Brainstorming) คือ คือกระบวนการที่มีแบบแผนในการรวบรวมและดึงความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยในระหว่างการระดมความคิดจะไม่มีการอภิปราย เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะจำนวนมากในเวลาที่รวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และทำให้เกิดความมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม แล้วนำมาจัดกลุ่มสรุปความสัมพันธ์กับประเด็นที่ต้องการเพื่อนำไปดำเนินการในขั้นตอนถัดไป 

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการและความจำเป็นของการประชุมและระดมสมอง
   2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมทุกคนมีความรู้และทักษะในการระดมสมองอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม 
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                  กิจกรรม
09.00-12.00    หลักการและแนวคิดการ
                          - ดัชนีวัดความสำเร็จของการทำธุรกิจ  
                          - ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
                          - แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
                        การประชุมระดมสมอง
                          - การประชุมระดมสมองคืออะไร
                          - ขั้นตอนการระดมสมอง
                          - การกำหนดวาระและหน้าที่ในการประชุม
                          - วิธีการระดมความคิดโดย “บัตรความคิด”
                          - กฎกติกามารยาท ในการระดมสมอง
                          - Workshop
12.00-13.00       - พัก
13.00-16.30       - การจัดหมวดหมู่ความคิดโดย “Mind Map”
                          - Workshop
                          - การสรุปประเด็น
                          - Workshop (นำเสนอ)
                          - ข้อควรระวังในการประชุมระดมความคิด
                          - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการประชุมและระดมสมอง (Brainstorming &Meeting Technique)