อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การตรวจติดตามภายในระบบ Electronic Industry Citizenship Coalition(EICC)

ภาวะผู้นำและผู้นำที่ดีในองค์กรยุคใหม่

ข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก./OHSAS 18001(Occupational Health and Safety management System)

ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System)

วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method

การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC

การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน Work Study And Job Improvement Technique

หลักสูตรฝึกอบรม การศึกษางานและการปรับปรุงงาน


การศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน
Work Study And  Job Improvement Technique

หลักการและเหตุผล
   ในกิจกรรมการผลิตทุกกิจกรรมมีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการให้ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าและใช้ต้นทุนให้ต่ำที่สุด แต่การทำงานจริงเป็นไปได้ยากเนื่องจากกระบวนการที่ทำอยู่อาจจะยังไม่มีความเหมาะสม เกิดความสูญเสีย สูญเปล่า เกิดขึ้นมากมาย เพื่อให้เกิดการปรับปรุงที่มีประสิทธิภาพจึงควรมีการศึกษางานเพื่อให้เกิดความเข้าใจรายละเอียดทุกๆประเด็นก่อนเพื่อรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง
   หลักสูตร การศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน ได้ออกแบบมาเฉพาะสำหรับหัวหน้างาน โดยจะมีรายละเอียดที่ครอบคลุมทุกส่วนสำหรับการศึกษาและการปรับปรุงการทำงาน

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักความสำคัญและความจำเป็นของการศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการและมีทักษะในการศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   พนักงาน , ระดับหัวหน้างาน , วิศวกร , ผู้จัดการ

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                   กิจกรรม
 
วันที่ 1
09.00-12.00 น.     - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ
                           - แนวคิดการปรับปรุงเพื่อลดต้นทุน/เพิ่มประสิทธิภาพ
                           - หลักการศึกษาการทำงานและการปรับปรุงงาน
                           - 4 ขั้นตอนสู่การศึกษาและปรับปรุงการทำงาน
                           - ขั้นที่1 การระบุ/แยกงาน/ระบุปัญหา+3GEN
                           - Workshop In room ( Flow process chart )
12.00-13.00 น.     - พัก
13.00-16.30 น.     - การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลาทำงาน/สุ่มงาน
                           - Workshop หน้างาน ( Flow process chart )
                           - ขั้นที่2 การวิเคราะห์กิจกรรม+5W1H
                           - Workshop หน้างาน
                           - แจกการบ้าน 
วันที่ 2
09.00-12.00 น.     - ขั้นที่3 การพัฒนาวิธีการใหม่+ECRS
                           - Workshop หน้างาน พัฒนาวิธีการ
12.00-13.00 น.     - พัก
13.00-16.30 น.     - ขั้นที่4 การทดลองปฏิบัติ+การทำมาตรฐานชั่วคราว 
                           - การตรวจสอบและเปรียบเทียบผล
                           - Workshop In room ( Flow process chart ) 
                           - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม การศึกษางานและเทคนิคการปรับปรุงงาน