อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การดำเนินกิจกรรม Six-Sigma ในองค์กร ( 1วัน)

การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (HORENSO) โฮเรนโซ

การวางแผนอัตรากำลังคนในสายการผลิตล่วงหน้า

การบริหารจัดการด้วยสายตา Visual Management

การตรวจประเมินภายในวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร Internal Audit Good Manufacturing Practice ( GMP )

ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Responsible Business Alliance (RBA) Version 6.0 1วัน

ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15) 1วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ Cost of Quality Analysis ( COQ )

หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ  Cost of Quality Analysis ( COQ )


การวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ
Cost of Quality Analysis

หลักการและเหตุผล
      ในทุกกิจกรรมการทำงานคุณภาพของงานคือสิ่งที่คาดหวังของทังลูกค้าภายในและภายนอก เพื่อทำให้แต่ละกิจกรรมเกิดงานที่มีคุณภาพองค์กรจึงพยายามหาวิธีการป้องกัน และ ติดตาม แต่ในบางครั้งการดำเนินการอาจเกิดความล้มเหลว ทำให้เกิดผลกระทบที่ตามมาทั้งที่เกิดขึ้นทันทีและแอบแฝงเช่น
 
   แนวคิดเรื่องต้นทุนด้านคุณภาพได้รับการกล่าวถึงเป็นครั้งแรกโดย Juran (คู่มือการควบคุมคุณภาพที่ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1951) และแนวคิดนี้ถูกใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเป็นหลัก ราคาของผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกัน (Philip Crosby) หรือต้นทุนที่มีคุณภาพไม่ดี (Joseph Juran) คำว่า 'ต้นทุนคุณภาพ' หมายถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพไม่ดี

   ต้นทุนของคุณภาพประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ:
1 ค่าความล้มเหลวภายนอก ( External Failure Cost )
  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องที่พบหลังจากลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการเช่นการประมวลผลข้อร้องเรียนจากลูกค้าผลตอบแทนของลูกค้าการอ้างสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าการเรียกคืนผลิตภัณฑ์
2 ค่าใช้จ่ายภายในล้มเหลว (Internal Failure Cost )
  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องที่พบก่อนที่ลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการเช่นเศษซากการทดสอบใหม่การตรวจสอบซ้ำการทดสอบซ้ำการตรวจสอบวัสดุการปรับลดวัสดุ
3 การตรวจสอบ (ประเมิน) ต้นทุน (Inspection (appraisal) Cost)
  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อกำหนดระดับของการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านคุณภาพ (การวัดการประเมินหรือการตรวจสอบ) เช่นการตรวจสอบการทดสอบกระบวนการหรือการตรวจสอบบริการการสอบเทียบเครื่องมือวัดและทดสอบ
4 ค่าใช้จ่ายในการป้องกัน (Prevention Cost)
  คุณภาพต่ำเช่นการทบทวนผลิตภัณฑ์ใหม่การวางแผนคุณภาพการสำรวจซัพพลายเออร์การทบทวนกระบวนการทีมปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรม
 

วัตถุประสงค์
   เพื่อทำให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบแนวคิดในการจำแนกต้นทุนด้านคุณภาพและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพได้

กลุ่มเป้าหมาย : หัวหน้างานขึ้นไป และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00    บทนำ
                     - ความหมายด้านคุณภาพ และความคาดหวังของลูกค้า
                     - การก่อเกิดคุณณภาพและแนวคิดการลด COQ เพื่อความอยู่รอด
                     - ต้นทุนคุณภาพคืออะไร
                     ต้นทุนด้านคุณภาพ
                     - PAF Model เพื่อการวิเคราะห์ COQ cและขั้นตอนการวิเคราะห์ COQ
                     - ต้นทุนของการป้องกัน (Prevention Cost, P)
                     - ต้นทุนของการตรวจสอบ (Appraisal Cost, A)
                     - ต้นทุนของความบกพร่องด้านคุณภาพ (Failure Cost, F)
                     - Workshop1 ระบุกระบวนการและรายการ COQ
                     การจัดทำข้อมูลต้นทุนด้านคุณภาพ
                     - การเก็บข้อมูลต้นทุน COQ
                     - ระบุรายละเอียดของแหล่งที่มาของต้นทุนแต่ละประเภทและวิธีคำนวน
                     - Workshop2 ระบุรายละเอียดต้นทุนและวิธีการคิด
12.00-13.00    พัก
13.00-16.30    - กำหนดรูปแบบ Form ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
                     - Workshop3 การออกแบบ form เก็บข้อมูลต้นทุน
                     - รูปแบบการสรุปข้อมูล
                     การแสดงผลเพื่อการวิเคราะห์
                     - แนวคิดการวิเคราะห์เพื่อลดต้นทุน
                     - การแสดงผลด้วยสถิติสำหรับการวิเคราะห์
                     - workshop การวิเคราะห์ข้อมูล COQ โดย PAF Model
                     - กลไกของการบรรลุเป้าหมายของเสียเป็นศูนย์
                     - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ  Cost of Quality Analysis ( COQ )