อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การจัดทำแผนที่ความคิดสำหรับการคิดวิเคราะห์ Mind Map for Analytical Thinking

เทคนิคการวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหา 2วัน เน้นภาคปฏิบัติ

การส่งเสริมและติดตามผล QCC ให้เป็นไปอย่างประสิทธิผล

การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการผลิตและบริการ (Quality and Service Awareness)

การพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข (Happy Workplace)

เทคนิคการแก้ปัญหาที่รากเหง้า (Problem solving technique to root cause)

การออกแบบการทดลอง(Design of Experiment: DOE) สำหรับผู้เริ่มต้น

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ Cost of Quality Analysis ( COQ )

หลักสูตรฝึกอบรม ต้นทุนคุณภาพ COQ


การวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ
Cost of Quality Analysis

หลักการและเหตุผล
   ต้นทุนคือตัวแปรหลักของการเกิดกำไร หากไม่มีการบริหารหรือควบคุมอาจทำให้เกิดความเสียหายในการดำเนินธุรกิจ จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่หาแนวทางการปรับปรุงและนำเครื่องมือต่างๆเข้ามาบริหารจัดการ ต้นทุนมีหลายประเภทแต่มีต้นทุนชนิดหนึ่งเรียกว่า “ต้นทุนด้านคุณภาพ” ซึ่งมาจาก ต้นทุนการป้องกันต้นทุนการประเมิน ต้นทุนความล้มเหลว ซึ่งจะพบว่าต้นทุนประเภทนี้จะมีมูลค่าที่สูงมาก จึงเป็นเป้าหมายหลักที่ทุกองค์กรพยายามควบคุมและปรับปรุงเพื่อให้ลดลง
   ในการปรับปรุงต้นทุนด้านคุณภาพ ผู้ดำเนินการจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจในหลักการปฏิบัติ เพราะการลดรายการหนึ่งอาจทำให้อีกหนึ่งรายการมีความเสียหายที่มากขึ้น ในหลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ดำเนินการปรับปรุงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อลดต้นทุนคุณภาพได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบแนวคิดและหลักการการวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบขั้นตอนวิธีการ และมีทักษะการวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร คณะทำงาน ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                     กิจกรรม
09.00-12.00    - ต้นทุนกับความอยู่รอดขององค์กร
                       - ต้นทุนคุณภาพคืออะไร
                       - ประเภทของต้นทุนคุณภาพ
                          * ต้นทุนทางตรง
                          * ต้นทุนทางอ้อม
                       - Work Shop (การบ่งชี้และแยกประเภทต้นทุนคุณภาพ)
12.00-13.00    - พัก
13.00-16.30    - การจัดตั้งและส่งเสริมระบบต้นทุนคุณภาพ
                          * ขั้นตอนการจัดตั้งระบบต้นทุนคุณภาพ
                          * การรวบรวมข้อมูลต้นทุนคุณภาพ
                          * การประมาณการของต้นทุนคุณภาพ
                          * การวิเคราะห์อัตราส่วนของต้นทุนคุณภาพ
                       - วิธีการลดต้นทุนในการป้องกันและปรับปรุงปรุงคุณภาพ   
                       - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม ต้นทุนคุณภาพ COQ