อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การตรวจประเมินภายใน Internal Audit For ISO 45001:2018

กระบวนการแก้ปัญหา และติดตามงานด้วยกระดาษ A3 (A3 PROBLEM REPORT & PROBLEM SOLVING)

จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness)

การพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข (Happy Workplace)

เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ( QC 7 Tools ) 1 วัน

การจัดการขยะและของเสียอันตราย (Waste and Hazardous Waste Management)

ระบบคัมบัง (Kanban System)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Improvement by Industrial engineering techniques) 2 วัน

หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Improvement by Industrial engineering techniques) 2 วัน

การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Improvement by Industrial engineering techniques

หลักการและเหตุผล
   Industrial Engineering หรือ วิศวกรรมอุตสาหการ หมายถึง วิศวกรรมศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล, ประเมินผล, วางแผนงาน, ออกแบบและควบคุมปัจจัยต่าง ๆในระบบการผลิตเพื่อทำให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย  และสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

    Frederick W. Taylor วิศวกรชาวอเมริกัน ผู้ที่ถูกขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) และวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) ในปี 1881 เขาได้เริ่มนำเทคนิคการศึกษาเวลาการทำงาน (Time Study) มาใช้วิเคราะห์การทำงานของพนักงานโดยการแยกองค์ประกอบการทำงาน (Work Elements) และทำการจับเวลา

   Frank B. Gilbreth วิศวกรชาวอเมริกัน ผู้ที่ถูกขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งวิศวกรรมการจัดการ(Management Engineering) ในปี 1885 เขาได้เริ่มนำเทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหว(Motion Study) มาใช้วิเคราะห์การทำงานของพนักงาน เพื่อพัฒนาการเคลื่อนไหวในการทำงาน
   หลังจากนั้นตั้งแต่ปี 1990 เป็นต้นมา
แนวคิดและหลักการของทั้งสองท่าน ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน

บทบาทหน้าที่ของ Industrial Engineer
   ออกแบบกระบวนการทำงาน, แผนผังการผลิต และปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้สามารถผลิตงานได้ตามเป้าหมายวัดผลและรวบรวมข้อมูล เพื่อประเมินผลการทำงานในแต่ละกระบวนการผลิตวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตสร้างมาตรฐานในกระบวนการผลิต เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำ, เพื่อให้สามารถผลิตงานได้ตามเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการและความจำเป็นในการปรับปรุงกระบวนการ
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะการปรับปรุงกระบวนการโดยใช้เทคนิค Industrial engineering (IE)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร วิศวกร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม :  30 คน

กำหนดการอบรม (2 วัน)
เวลา                        กิจกรรม
วันที่ 1
09.00-12.00 น     - เป้าหมายการดำเนินธุรกิจขององค์กร
                         - แนวทางและเครื่องมือต่างๆสำหรับการเพิ่มผลกำไร
                         - Industrial engineering (IE) คืออะไร
                         - 6 ขั้นตอนการปรับปรุงงานด้วย IE
                         - ขั้นตอนที่ 1 เลือกกระบวนการทำงานที่ต้องการปรับปรุง
                         - ขั้นตอนที่ 2 ศึกษารายละเอียดของวิธีการทำงาน
                         - Workshop ศึกษาการทำงานโดย Flow Chart
12.00-13.00 น.    - พัก
13.00-16.30 น.    - ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาเวลาและการคำนวณเวลามาตรฐาน
                          - Workshop ศึกษาเวลา

วันที่ 2 ( กรณีใช้เคสจริงควรห่างกัน 1 สัปดาห์ )
09.00-12.00 น.    - ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการทำงาน
                         - ความสูญเสีย/สูญเปล่า ในการทำงาน
                         - การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการปรับปรุงงานโดย 5W1H
                         - Workshop การวิเคราะห์งานโดยหลักการ 5W1H
12.00-13.00 น.    - พัก
13.00-16.30 น.    - ขั้นตอนที่ 5 ออกแบบกระบวนการใหม่
                         - การปรับปรุงกระบวนการโดยหลักการ ECRS
                         - Workshop การออกแบบกระบวนการใหม่
                         - ขั้นตอนที่ 6 วัดผลการปรับปรุงกระบวนการและสร้างมาตรฐานการ
                           ทำงานใหม่
                         - การวิเคราะห์ข้อมูลก่อน-หลัง ปรับปรุง
                         - การเริ่มนำกระบวนการใหม่ไปใช้
                         - Q&A

 รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 60%  Workshop 40% 
   - ใช้หลักการระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรมเสมือนจริง


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Improvement by Industrial engineering techniques) 2 วัน