อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 5 คิว

เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ( QC 7 Tools ) 2 วัน

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL AUDITS ISO14001:2015 1Day

การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย Behavior-based safety ( BBS )

เทคนิคการโค้ชและการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Coaching and Mentoring Techniques for working efficiency

หัวใจบริการที่ยิ่งใหญ่ Service Mind

เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส (สำหรับคณะกรรมการและหัวหน้าโซน)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
เทคนิคการเป็นผู้นำกลุ่ม QCC (QC Circle Leader Techniques)

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเป็นผู้นำกลุ่ม QCC (QC Circle Leader Techniques)


เทคนิคการเป็นผู้นำกลุ่ม QCC
(QC Circle Leader Techniques)

สภาพปัญหาที่พบ
ประวัติความเป็นมาของ QCC
 
   ในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพของแต่ละองค์กร ผู้ดำเนินการส่วนใหญ่มักเป็นพนักงานในระดับปฏิบัติการ ที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกัน รวมกลุ่มกัน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในหน้างานที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน
 
  โดยการทำกิจกรรม QCC ทีมงานจะได้รับความรู้ ผ่านขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และ การแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันในกลุ่ม
   เพื่อทำให้เกิดความก้าวหน้าอย่างถูกต้องตามเป้าหมายของการดำเนินกิจกรรม หัวหน้ากลุ่มจำเป็นต้องมีความรู้และความสามารถในการนำพากลุ่มให้สามารถดำเนินกิจกรรมไปได้อย่างถูกต้อง มีการบริหารและการติดตามผลที่ดี
บทบาทหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่ม
- บริหารการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม
- ให้ความช่วยเหลือและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
- ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้หัวหน้ากลุ่ม QCC มีความเข้าใจด้านบทบาทหน้าที่ และการบริหารการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม และการติดตามประเมินผลในแต่ละขั้นตอน

กลุ่มเป้าหมาย : หัวหน้ากลุ่มและสมาชิก
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00   ทบทวนแนวคิดและกระบวนการ
                    - กระบวนการก่อเกิดกลุ่มและเป้าหมาย 3 ประการของ QCC
                    - 7 ขั้นตอนสู่การดำเนินกิจกรรม QCC
                    - ความแตกต่างระหว่างหัวหน้ากลุ่ม QCC และผู้บังคับบัญชา
                    - บทบาทหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม QCC ในการดำเนินกิจกรรม
                    - คุณสมบัติของหัวหน้ากลุ่ม QCC
                     การบริหารการประชุมกลุ่ม QCC
                    - หลักการและเหตุผลของการประชุมกลุ่ม
                    - ผู้เกี่ยวข้องกับการประชุมและอำนาจหน้าที่
                    - ขั้นตอนการประชุมกลุ่ม QCC
                        * การกำหนดหัวข้อการประชุม
                    - Workshop
12.00-13.00   - พัก
13.00-16.30        * การกำหนดระยะเวลา/สถานที่/การนัดหมาย
                         * การดำเนินการประชุมและการสรุปผลการประชุม
                         * การมอบหมายงานและการนัดประชุมครั้งถัดไป
                    การติดตามและประเมินแต่ละขั้นตอน
                    - ประเด็นการติดตามประเมินผล 3 ด้าน
                    - รายการติดตามประเมินผล 7 ขั้นตอน
                    - workshop
                    - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - Workshop จับกลุ่มและร่วมประเมินผลงานของกลุ่มอื่นโดยใช้ Form ประเมินผลที่สถาบันจัดเตรียมให้


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการเป็นผู้นำกลุ่ม QCC (QC Circle Leader Techniques)