อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


จิตสำนึกในการดูแลและใช้งาน หม้อไอน้ำ&เครื่องทำน้ำเย็น (Maintenance and operate Boiler & Chiller awareness)

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 Halogen Free And REACH)

การบริหารตามนโยบาย (Policy Management : PM)

การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 3วัน

เครื่องมือหลักสำหรับระบบ IATF16949:2016 (Basic Core Tools for IATF16949:2016) 1วัน

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ( ISO 45001:2018 )

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL AUDITS ISO14001:2015 2Day

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การติดตามประเมินผลและการส่งเสริมการทำกิจกรรม QCC ( สำหรับหน่วยงานส่งเสริม )

หลักสูตรฝึกอบรม การติดตามประเมินผลและการส่งเสริมการทำกิจกรรม QCC ( สำหรับหน่วยงานส่งเสริม )


การติดตามประเมินผลและการส่งเสริมการทำกิจกรรม QCC
( สำหรับหน่วยงานส่งเสริม )


บทนำ
   ในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพของแต่ละองค์กร ผู้ดำเนินการส่วนใหญ่มักเป็นพนักงานในระดับปฏิบัติการ ที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกัน รวมกลุ่มกัน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในหน้างานที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน
 
  โดยการทำกิจกรรม QCC ทีมงานจะได้รับความรู้ ผ่านขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และ การแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันในกลุ่ม
   เพื่อทำให้เกิดความก้าวหน้าอย่างถูกต้องตามเป้าหมายของการดำเนินกิจกรรม ทุกๆองค์กรจึงได้มีการแต่งตั้ง “หน่วยงานส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ (QCC Facilitator)” ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ดังนี้
1.    ร่างกฎเกณฑ์การดำเนินกิจกรรม และ แผนการดำเนินกิจกรรมทั่วทั้งองค์กร
2.    สื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างแรงกระตุ้น
3.    จัดให้มีการศึกษาฝึกอบรม ความรู้ที่เกี่ยวกับขั้นตอน , เครื่องมือ , การบริหารทีมงาน
4.    จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการทำกิจกรรม
5.    ประเมินผลและติดตามความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมแต่ละกลุ่ม
6.    ประเมินผลหลังทำกิจกรรมและกำหนดแผนการส่งเสริมในอนาคต
 
วัตถุประสงค์
   เพื่อทำให้ผู้ทำหน้าที่ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมมีความรู้และทักษะในการดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม ทั้งในระหว่างดำเนินกิจกรรม และหลังการดำเนินกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ (QCC Facilitator)
ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมมาแล้วไม่ตำกว่า 5 ครั้ง
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00   บทนำ
                    - กระบวนการก่อเกิดกลุ่มและเป้าหมาย 3 ประการของ QCC
                    - ปัญหาส่วนใหญ่ในการดำเนินกิจกรรม QCC ของกลุ่ม
                    - หน้าที่และคุณสมบัติพื้นฐานของหน่วยงานส่งเสริม
                    - การจูงใจและการสื่อสาร ก่อน-ระหว่าง-หลัง การดำเนินกิจกรรม
                    - การฝึกอบรมและให้คำแนะนำระหว่างดำเนินกิจกรรม
                    การติดตามและประเมินผลระหว่างดำเนินกิจกรรม
                    - ประเด็นการติดตามประเมินผล 3 ด้าน
                    - การจัดทำแผนการติดตามและประเมินผล
                    - การติดตามและประเมินผลช่วงเลือกหัวข้อ และ จัดเก็บข้อมูล
12.00-13.00  พัก
13.00-16.30   - การติดตามและประเมินผลช่วงวิเคราะห์
                    - การติดตามและประเมินผลช่วงการดำเนินการตามมาตรการ(Shop Floor)
                    - การจัดทำ CHECK LIST ในแต่ละช่วงเวลา
                    - การสรุปและการนำเสนอความคืบหน้าต่อประธานกิจกรรม  
                    การติดตามและประเมินผลหลังดำเนินกิจกรรม
                    - ประเด็นการติดตามประเมินผล 3 ด้าน
                    - การจัดทำแผนการส่งเสริมเพื่อจัดการปัญหา/ยกระดับกิจกรรม

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30%  Workshop 70% 
   - WORKSHOP  1. การจัดทำแผนการติดตามความคืบหน้าการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม
   - WORKSHOP  2. การสรุปประเด็นการติดตามประเมินผลและการจัดทำรายงาน รวมถึง
                            รายละเอียดปัญหา ในระหว่างดำเนินกิจกรรม
   - WORKSHOP  3. การประเมินผลสำเร็จหลังการทำกิจกรรมและการวิเคราะห์สาเหตุที่
                            ทำให้เกิดความล้มเหลวเพื่อวางแผนการส่งเสริม

ส่งที่องค์กรต้องเตรียม
1.    แผนการส่งเสริมกิจกรรมขององค์กร และ แผนการดำเนินกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม ( Step 3 )  ใช้สำหรับ Workshop 1
2.    ผลการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม และบันทึกการประชุมทั้งหมดของทีม ใช้สำหรับ Workshop 2
3.    แบบประเมิน 3 มิติ ของกิจกรรม QCC และแบบประเมินตนเองของกลุ่มหลังทำกิจกรรม ใช้สำหรับ Workshop 3

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม การติดตามประเมินผลและการส่งเสริมการทำกิจกรรม QCC ( สำหรับหน่วยงานส่งเสริม )