อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (2วัน)

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 And REACH)

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน“Supervisory Skill Development”

การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม มอก.OHSAS 18001 อย่างมีประสิทธิผล

การเสริมสร้างความรู้และเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Preparing to become an ASEAN Economic Community(AEC)in 2015)

การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA) 4th Edition 2วัน เน้น Workshop

การวิเคราะห์ระบบการวัดMeasurement System Analysis (MSA) 4th Edition 1วัน (สำหรับผู้มีประสบการณ์)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การส่งเสริมและติดตามผล QCC ให้เป็นไปอย่างประสิทธิผล

หลักสูตรฝึกอบรม การส่งเสริมและติดตามผล QCC


การส่งเสริมและติดตามผล QCC ให้เป็นไปอย่างประสิทธิผล

หลักการและเหตุผล
   QCC เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างมาก และไม่ควรมองข้าม  เหตุผลก็เพราะ เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากพนักงานระดับปฏิบัติการจริงๆ ซึ่งจะดีกว่าการที่หัวหน้าไปสั่ง และการดำเนินกิจกรรมนี้ ง่าย สะดวก ประหยัด ไม่ต้องลงทุนอะไรมาก และที่สำคัญ ได้สร้างความเป็นผู้นำ สร้างความสามัคคี และการทำงานเป็นทีมแถมอีกด้วยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้า หรือการบริการให้ดีขึ้น สำหรับปัญหาส่วนใหญ่ที่มักจะพบในการดำเนินกลุ่มกิจกรรม QCC  การเลือกหัวข้อ การดำเนินกิจกรรม การสนับสนุน การติดตามผล
   จากปัญหาข้างต้น จึงส่งผลให้กลุ่มกิจกรรมที่ก่อตั้งเป็นทีม ที่ได้แจ้งจดทะเบียนกลุ่ม ไม่น้อยที่ล้มไม่เป็นท่า ก่อนจะดำเนินกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หลักสูตรนี้จึงเน้นให้ความรู้หัวหน้ากลุ่ม ที่ปรึกษากลุ่ม และคณะทำงานกิจกรรมให้ทราบเทคนิคที่นำมาแก้ไขปัญหาติดตามผลเพื่อให้การทำกิจกรรมกลุ่มบรรลุผลสำเร็จ

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้คณะทำงานและหัวหน้ากลุ่มเข้าใจหลักการผลักดันและการติดตามผลการทำกิจกรรม QCC
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการติดตาม การตรวจสอบ การรวบรวมข้อมูล และการสรุปผลต่อที่ประชุม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   - หัวหน้ากลุ่ม และที่ปรึกษากลุ่ม
   - ผู้บริหารทุกระดับในบริษัท ที่เป็นคณะกรรมการ และคณะทำงานกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน

กำหนดการอบรม
   เวลา               กิจกรรม

  9.00-12.00    - การทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพให้มีสีสัน
                        - การประชุมและรายงานผล
                        - การติดตาม ตรวจสอบความเป็นไปของกิจกรรม
                          *  วิธีการติดตาม และเทคนิคต่างๆ
 12.00-13.00   - พัก
 13.00-16.30   - การติดตาม ตรวจสอบความเป็นไปของกิจกรรม (ต่อ)
                          *  การตรวจสอบ
                          *  การรวบรวมข้อมูล ในการดำเนินกิจกรรมแต่ละช่วงเวลา
                          *  การสรุปและรายงานผลต่อคณะกรรมการและประธานโครงการ       
                        - การจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
                        - ภาระหนักหนาในการดำเนินกิจกรรม และทางออก
                        - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม การส่งเสริมและติดตามผล QCC