อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การสื่อสารเพื่อประสานพลัง(The Communication for Organization Power Increment)

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา

การบํารุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenanc)

การพัฒนาศักยภาพเลขานุการสู่ความเป็นเลิศ

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้เริ่มต้น (2วัน)

วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสําอาง (COSMETIC GOOD MANUFACTURING PRACTICE ) GMP COSMETIC

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT ANALYSIS

หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT  ANALYSIS


การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT  ANALYSIS

บทนำ
   ในการแข่งขันเพื่อให้ได้ชัยชนะสิ่งหนึ่งที่ต้องมีคือ แนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมและได้เปรียบคู่แข่ง “กลยุทธ์” ภายใต้ข้อจำกัดที่มี “SWOT” ซึ่งจะพบว่าการกำหนดแนวทางดำเนินงานจำเป็นต้องมีข้อมูล ทั้งภายนอก และภายใน ที่สอดคล้องกับประเด็นที่ให้ความสนใจเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับพิจารณากลยุทธ์
 

   กลยุทธ์ คือ “แนวทางการทำงานให้สำเร็จภายใต้ข้อจำกัดขององค์กร” โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี พ.ศ. 2525 ว่าคือ “การรบที่มีเล่ห์เหลี่ยมหรือวิธีการต่อสู้ที่ต้องใช้อุบายต่างๆ ซึ่งเป็นความหมายที่เกี่ยวข้องกับการสงครามหรือการต่อสู้ที่ต้องใช้ความคิดและชั้นเชิง”


ภาพรวมกลยุทธ์

ซึ่งกลยุทธ์ที่ดีนั้นต้องได้มาจากการกำหนดบนพื้นฐานสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมโดยอาจใช้ตารางTOWS Matrix

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค  ของประเด็นที่ให้ความสนใจได้
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำข้อมูล SWOT วิเคราะห์มาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานและจัดทำแผนการดำเนินงานได้

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00  บทนำ  
                      - SWOT และ กลยุทธ์ คืออะไร?
                      - ตัวอย่างกลยุทธ์ทางธุรกิจ
                   SWOT
                      - ขั้นตอนในการวิเคราะห์  SWOT
                      - เทคนิคการประเมิน จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค โอกาส
                      - WORK SHOP
12.00-13.00    - พัก
13.00-16.30  การกำหนดกลยุทธ์จาก SWOT
                     - ประเภทของกลยุทธ์
                     - เทคนิคการกำหนดกลยุทธ์โดย TOWS Matrix
                     - เทคนิคการประเมินเพื่อเลือกใช้กลยุทธ์
                     - WORK SHOP
                   การจัดทำแผนปฏิบัติการตามกลยุทธ์
                     - แผนงาน คืออะไร
                     - องค์ประกอบของแผนงาน
                     - เทคนิคการวางแผน
                     - WORK SHOP
                  Q&A
                   
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม
-    ทฤษฎี 40 Workshop 60

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT  ANALYSIS