อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การถ่ายทอด สื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (1วัน)

การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร Strategic Management for managerial person

5 หลักการสำหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (5 Principles for Problem Solving)

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้มีความรู้ทางสถิติ (1วัน)

จิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กร (Energy Conservation and Environmental Awareness with in Organization)

การควบคุมเอกสารและบันทึกสำหรับระบบบริหารจัดการ

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
SWOT ANALYSIS เชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรฝึกอบรม SWOT ANALYSIS


SWOT  ANALYSIS  เชิงปฏิบัติการ

หลักการและเหตุผล
   การแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน เราต้องสามารถควบคุมผลกระทบในเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจได้ดังนั้นทุกองค์กรจึงต้องรู้สถานการณ์เพื่อรู้ว่า “สภาพปัจจุบันของบริษัทเป็นอย่างไร?” กับ “ ทิศทางการดำเดินงานของบริษัทต่อไปจะมุ่งไปทางไหน” คำถามเหล่านี้จะสามารถตอบได้ด้วยการศึกษา วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนขององค์กร โดยเปรียบเทียบกับคู่แข็ง และตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อหาโอกาสและอุปสรรค หลักสูตรนี้ จึงเหมาะสำหรับวิเคราะห์องค์กร ใช้เป็นพื้นฐานในการกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนากิจการขององค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค  ขององค์กร 
   2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคและนำไปสร้างกลยุทธ์ในงานได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม    
  ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาหลักสูตร
   เวลา               กิจกรรม

   9.00-12.00        - SWOT  คืออะไร?
                           - SWOT  ให้คำตอบอะไรกับเรา
                           - คุณลักษณะ 7 ประการของกระบวนการ วิเคราะห์ 
                           - ขั้นตอนในการวิเคราะห์  SWOT
                           - เทคนิคการประเมิน จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค โอกาส
  12.00-13.00       - พัก
  13.00-16.00       - WORK SHOP (การวิเคราะห์ SWOT)
                           - ปัญหาในการกระบวนการวิเคราะห์  SWOT
                           -  เงื่อนไข  ข้อจำกัด ของกระบวนการวิเคราะห์ SWOT
                           - การสร้างกลยุทธ์จาก SWOT
                           - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม SWOT ANALYSIS