อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การตรวจประเมินกระบวนการ และผลิตภัณฑ์ ตามระบบ IATF16949 (Manufacturing Process Audit & Product Audit)

การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping VSM)

เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ(Effective Presentation)

แนวคิดเพื่อการทำงาน (Conceptual for working)

เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost) สำหรับพนักงาน

ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke) สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน“Supervisory Skill Development”

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การประชุมอย่างมีประสิทธิผล (Effective Meeting)

หลักสูตรฝึกอบรม การประชุมอย่างมีประสิทธิผล


การประชุมอย่างมีประสิทธิผล
(Effective Meeting)

หลักการและเหตุผล
   การดำเนินธุรกิจจะประสบผลสำเร็จได้โดยส่วนใหญ่อาศัยเครื่องมือการประชุมในการระดมสมอง แก้ปัญหาในงานต่างๆ องค์กรส่วนใหญ่มักประสบปัญหาการประชุม คือผู้เข้าร่วมประชุม ไม่ทราบว่าต้องการผลลัพธ์อะไรในการประชุมเนื่องจากไม่มีวาระการประชุมที่ชัดเจน จึงทำให้ใช้เวลานานในการประชุม รวมถึงขาดการติดตามผลการประชุมเนื่องจากไม่มีบันทึกรายงานการประชุม เพื่อใช้ติดตามงานหลักสูตร การประชุมอย่างมีประสิทธิผล จะช่วยให้ผู้เข้า อบรมได้เรียนรู้ หาสาเหตุปัญหาและแนวทางแก้ไขในที่ประชุม รวมถึง เทคนิค การจัดการสถานการณ์ต่าง ๆ ในที่ประชุมการจัดกระบวนการการประชุม โดยฝึกปฏิบัติร่างวาระการประชุม และสรุปผลบันทึกรายงานการประชุม เพื่อนำไปปรับปรุงการประชุม ให้สามารถบรรลุผลวัตถุประสงค์ และใช้เป็นเครื่องมือหนทางในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์  
   1. เพื่อเข้าใจบทบาท / ขั้นตอนการประชุม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงกระบวนการประชุมให้มีประสิทธิภาพ
   2. เพื่อสามารถวิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางแก้ไขปัญหาในที่ประชุม
   3. เพื่อเข้าใจและสามารถจัดการพฤติกรรมต่าง ๆ ในที่ประชุม
   4. เพื่อสามารถร่างวาระการประชุมและบันทึกการประชุมได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน    

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ หัวหน้างาน หรือผู้ที่ใช้กิจกรรมการประชุม

จำนวนผู้เข้าอบรม        
   30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม 
   เวลา                      รายละเอียด
   8.30-12.00              - ความหมายและประโยชน์การประชุม
                                 - สาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นในที่ประชุม
                                 - แนวทางแก้ไขปัญหาในที่ประชุม
                                 - บทบาทผู้ที่เกี่ยวข้องในการประชุม
   12.00-13.00            - พัก
   13.00-16.30            - กระบวนการจัดประชุม : ขั้นเตรียมการประชุม, ระหว่างประชุม, ติดตามผลการประชุม
                                 - ฝึกปฏิบัติ
                                 - ร่างวาระการประชุม และบันทึกผลการประชุม
                                 - เทคนิคการจัดการสถานการณ์ต่าง ๆ ในที่ประชุม
                                 - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม การประชุมอย่างมีประสิทธิผล