อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


ฝึกการใช้อบรมเทคนิคทางสถิติการควบคุมกระบวนการสำหรับระดับปฏิบัติการ(Statistical Process Control for Operators)

ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ ISO14001

การลดความสูญเสีย 16 ประการ (16 Losses Reduction)

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ) 2วัน

การลดต้นทุนด้วยเทคนิควิศวกรรมคุณค่า (Cost reduction by Value engineering techniques)

การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมตามISO14001:2004 อย่างมีประสิทธิผล

การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการผลิตและบริการ Quality and Service Awareness

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าตามแนวทาง ISO 10002 (Complaint Management System)

หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า


การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าตามแนวทาง ISO 10002:2004
ISO 10002:2004 Complaint Management System

หลักการและเหตุผล
   ในการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ  ISO9001 TS16949 TQM สิ่งสำคัญที่สิ่งสำคัญที่สุด คือ การวางระบบเพื่อสร้างความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสูงความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งแม้บางครั้งอาจจะเกิดความผิดพลาดทางผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ซึ่งนำไปสู่ความรู้สึกที่ไม่พึงพอใจและเกิดการร้องเรียนเกิดขึ้น แต่ถ้าองค์กรมีการวางระบบการจัดการที่ดีมีการนำข้อมูลที่ได้รับแต่ละครั้งมาปรับปรุงป้องกันก็สามารถเรียกความเชื่อมั่นและความพึงพอใจกลับมาได้
   มาตรฐาน ISO10002 ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนข้องลูกค้า เพื่อให้องค์กรนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความพึ่งพอใจของลูกค้าซึ่งจะมีองค์ประกอบของเนื้อหา 5 ส่วนได้แก่ หลักการในการจัดการข้อร้องเรียน กรอบการจัดการ การวางแผนและการออกแบบ การดำเนินการของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน และการดูแลและการปรับปรุง

วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าตามมาตรฐานสากล
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบระบบการจัดการข้อร้องเรียนและนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   สำหรับผู้บริหาร ตัวแทนฝ่ายบริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรทั้งผู้ผลิต/บริการ

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   25 – 30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
   เวลา                     กิจกรรม
   9.00 – 12.00       - หลักการ และแนวคิดระบบบริหารงานคุณภาพต่างๆ
                             - ข้อกำหนด ISO 9001, TS16949 ที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของลูกค้า
                             - รายละเอียดข้อกำหนดของแนวทางตามมาตรฐาน ISO 10002
                                * หลักการในการจัดการข้อร้องเรียน
                                * กรอบการจัดการ
                                * การวางแผนและการออกแบบ จัดการคำร้องเรียน
                             -WORKSHOP การออกแบบขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน
   12:00 – 13:00     พัก                            
   16.00 - 16.30         * การดำเนินการของกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
                             - WORKSHOP การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือต่างๆ
                                *  การเฝ้าติดตามและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
                             - WORKSHOP การออกแบบระบบการประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียน
                             - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า