อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


ทฤษฎีแห่งข้อจำกัด Theory of Constraints (TOC)

การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพEffective Team Building

ข้อกำหนด มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย Occupational Health and Safety Management Standard ISO 45001:2018

เรื่องราวการควบคุมคุณภาพ (QC Story) 1วัน

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) AIAG & VDA 1st Issued June 2019 (fmea new version)

การวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirements Planning : MRP)

สร้างพลังทีมงานสู่องค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงหลักสูตร Team Building

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
เทคนิคการวางแผนงาน Action Plan Technique

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการวางแผนงาน Action Plan Technique


เทคนิคการวางแผนงาน
Action Plan Technique


บทนำ
ในปัจจุบันทุกองค์กรจะมีการดำเนินกิจกรรมแบ่งแยกเป็น 2 ส่วนคืองานที่ต้องทำเป็นประจำ กับงานที่ทำขึ้นมาเฉพาะ ซึ่งมีกำหนดเวลาแล้วเสร็จ มีต้นทุน และคุณภาพ ที่ต้องการเฉพาะเจาะจง ซึ่งงานที่กล่าวมานั้นบางองค์กรก็เป็นผู้ดำเนินการเอง บางองค์กรก็ให้ผู้รับจ้างช่วงเป็นผู้ดำเนินการให้ เช่น งานซ่อม สร้าง กิจกรรมต่างๆ ซึ่งผู้ดำเนินการส่วนใหญ่ไม่ได้มีการบริหารงานที่มีลักษณะเฉพาะนี้ มักอาศัยประสบการณ์ การทดลองทำ ตามความคืบหน้า และสภาพปัญหาที่เจอในแต่ละช่วงทำให้เกิดปัญหาที่ตามมา เช่น การส่งมอบไม่ทันตามกำหนด คุณภาพไม่สอดคล้องกับที่ต้องการ และต้นทุนการดำเนินงานที่บานปลาย ทำให้เกิดผลกระทบทั้งต่อผู้ที่เป็นเจ้าของโครงการ และผู้ดำเนินการในโครงการนั้นๆ
 
   ในการดำเนินการทุกกิจกรรมมีการอาศัยหลักการบริหารที่หลายคนนั้นรู้จักและมักคุ้นกันดี คือ PDCA แต่ปัญหาคือความเข้าใจ และทักษะในการประยุกต์ใช้ที่ยังขาดประสิทธิผล เช่น การวางแผน ( การกำหนดรายละเอียดที่ต้องทำล่วงหน้า กำหนดหน้าที่ กำหนดเวลา และทรัพยากรที่จำเป็น

เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนมีมากมายหนึ่งในเครื่องมือนั้นคือ
 
และผังลูกศรเพื่อใช้ในการแสดงความสัมพันธ์และหาค่าเวลาต่างๆเพื่อใช้ในการวางแผนโรงการ
 
แล้วนำผลที่ได้มาจัดทำแผนการดำเนินงาน
 
    ในบางกรณีเมื่อวางแผนเสร็จสิ้นอาจพบว่าระยะเวลาที่ใช้อาจเกินกำหนดที่ต้องการดังนั้นผู้วางแผนต้องมีความเข้าใจกับหลักการเร่งรัดโครงการเพื่อปรับเปลี่ยนแผนใหม่
 
Gantt Chart  เป็นกราฟแท่งในแนวนอนซึ่งแสดงขอบเขตของระยะเวลาของกิจกรรมแต่ละขั้นตอน โดยรายชื่อกิจกรรมจะถูกแสดงไว้ในแนวตั้งด้านซ้ายมือ ระยะเวลาการทำงานจะแสดงในแนวนอนของแผนภาพ
 
   5W 1H หรือบางครั้งเรียกว่า Five Ws and How, 5W1H, or Six Ws ซึ่งเป็นคำถามที่คำตอบจะกลายเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการตัดสินใจดำเนินการ เช่น การแก้ไขปัญหา การกำหนดแผนงาน การกำหนดกลยุทธ์ การตลาด ฯลฯ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ 6 ประเด็น
 

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจในหลักการของการวางแผนงานและมีทักษะการประยุกต์ใช้เทคนิค PERT / CPM , Gantt Chart  , 5W 2H ในการวางแผนงาน และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน วิศวกร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น
กำหนดการอบรม
09.00-12.00    แนวคิดและหลักการ
                        - ความหมายและลักษณะของโครงการ
                        - ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
                        - ความแตกต่างระหว่างการบริหารโครงการและบริหารงานปกติ
                        - PDCA แนวทางการบริหารเพื่อทำให้เกิดประสิทธิผล
                     เทคนิคการวางแผนงาน
                        - ขั้นตอนการวางแผนงาน
                        - กำหนดวัตถุประสงค์
                        - ผังโครงสร้างรายการหมวดงาน หรือ  (WBS)
                        - การจัดทีมงาน                              
                        - จัดทำแผนงานสำหรับโครงการ
                        - 6 ขั้นตอนพื้นฐานสำหรับการใช้ PERT / CPM ในการวางแผน
                           * การจัดทำตารางกิจกรรมและการเชื่อมโยงงานในโครงการโดยเทคนิคPERT/ CPM
                        - Workshop  การสร้าง PERT/CPM
12.00-13.00      - พัก
13.00-17.00         * การหาค่า  ES,EF,LS,LF,Critical Path และค่า Slack,ơ
                        - Workshop  การหาค่า ES,EF,LS,LF, Critical Path ,Slack,ความแปรปรวน   
                        - การจัดทำแผนงาน โดย Gantt Chart  , 5W 2H
                        - Workshop  การจัดทำแผนงาน
                     การทบทวนเร่งรัดแผนงาน
                        - การเร่งรัดและการปรับปรุงแผนงาน
                        - Workshop  การเร่งรัดแผนงานและการปรับปรุงแผนงาน
                        - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 40%  Workshop 60% 
   - ดำเนินกิจกรรมกลุ่มโดยหลักการระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรมในการบริหารโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร
   - จำนวน 4-6 กลุ่ม ไม่จำกัดคนในแต่ละกลุ่มแต่ต้องมีความรู้ในโครงการนั้นๆ

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการวางแผนงาน Action Plan Technique