อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การวิเคราะห์ปัญหาด้วย W5 Image analysis

เครื่องมือหลักสำหรับระบบ IATF16949:2016 (Basic Core Tools for IATF16949:2016) 2วัน

จิตสำนึกในการบริหารงาน (Management Awareness)

ข้อกำหนด มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย Occupational Health and Safety Management Standard ISO 45001:2018

ความตระหนักและการควบคุมคุณภาพสำหรับพนักงาน (Quality Awareness & Control for Operators)

การวางแผนอัตรากำลังคนในสายการผลิตล่วงหน้า

จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การวิเคราะห์ปัญหาด้วย W5 Image analysis

หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ปัญหาด้วย W5 Image analysis


การวิเคราะห์ปัญหาด้วย W5 Image analysis

บทนำ
   ปัญหา คือ ความแตกต่างระหว่างผลที่เกิดขึ้นจริงและสิ่งเป้าหมายที่ต้องการ/คาดหวังระดับของปัญหาอาจอยู่รูปแบบต้องปรับปรุงหรือต้องแก้ไข
 
   ปัญหาเป็นสิ่งกีดขวางความสำเร็จในการทำธุรกิจและ ในทุกองค์กรย่อมมีปัญหาและปัญหาอาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
 
   แต่ทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไข/ป้องกันการเกิดซ้ำ ในอุตสาหกรรมการผลิตได้มีการประยุกต์ใช้หลักการแก้ไขปัญหาหลากหลายประเภทเข้ามาใช้เช่น QCC  ,QC Story  , 8-Disciplines (8D) ,5 Principles  ,CAR & PAR เป็นต้น ซึ่งที่กล่าวมานี้เป็นเพียงกระบวนการทั้งหมด ซึ่งจะพบว่าผู้ที่แก้ไขรู้เพียงกระบวนการไม่รู้เครื่องมือสำหรับใช้ในการวิเคราะห์หรือแสดงผลก็อาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้


   เครื่องมือในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหามีมากมายหลายเครื่องมือซึ่งในแต่ละปัญหาผู้วิเคราะห์จะต้องมีการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา
     
 W5 Image analysis
   เป็นเทคนิคการวิเคราะห์หาปัจจัยที่เป็นต้นเหตุให้เกิดปรากฏการอย่างเป็นระบบ มีขั้นมีตอน ไม่เกิดการตกหล่น ซึ่ง ”ไม่ใช่การคิดแบบคาดเดา ,นั่งเทียน หรือ เหวี่ยงแห่ ”  มีรูปแบบการวิเคราะห์มาจาก Why Why analysis โดยเพิ่มการวาดรูปเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
 
   เมื่อผู้ดำเนินการแก้ไขปัญหาสามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุได้ ก็สามารถทำให้การจัดการกับปัญหานั้นเกิดประสิทธิภาพเนื่องจากได้จัดการกับสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดปัญหา

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงหลักการและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางต่างๆ
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบหลักการและมีทักษะในการใช้เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดปัญหาจนสามารถนำไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00 น.       หลักการและแนวคิด
                                    - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการประกอบธุรกิจ
                                    - ปัญหาและสาเหตุของปัญหา
                                    - ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาทั่วไป
                                    - เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหา
                             W5 Image Analysis
                                   - W5 Image Analysis คืออะไร
                                   - หลักการ 5 GENเพื่อการสืบสวนวิเคราะห์
                                   - ขั้นตอนการวิเคราะห์โดย W5 Image Analysis
                                   - การระบุปัญหาที่เท็จจริง
                                   - การทำความเข้าใจกับระบบหน้าที่และการวาดภาพ
                                   - Workshop
12.00-13.00 น.           - พัก
13.00-16.30 น.           - การกำหนดแนวทางการวิเคราะห์
                                   - การค้นหาปัญหา “ทำไม” และการวาดภาพ
                                   - Workshop
                                   - การนำเสนอมาตรการจัดการและการจัดความสำคัญ
                                   - การยืนยันและทบทวนผลการวิเคราะห์
                                   - Workshop
                                   - Q&A

รูปแบบการอบรม

   - บรรยาย 40%  Workshop 60%  
   - ใช้หลักการระดมสมองร่วมทำกิจกรรมกลุ่มวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์ปัญหาด้วย W5 Image analysis