อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การบริหารนโยบายสไตล์ญี่ปุ่น (Hoshin Kanri)

การบริหารตามนโยบาย (Policy Management : PM)

ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Focused Improvement or Specified Improvement 2วัน

งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work)

การตรวจประเมินภายในวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร Internal Audit Good Manufacturing Practice ( GMP )

เทคนิคการสั่งงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การประเมินผลเชิงดุลยภาพ Balanced Scorecard(BSC)

หลักสูตรฝึกอบรม
การประเมินผลเชิงดุลยภาพ Balanced Scorecard(BSC)


การประเมินผลเชิงดุลยภาพ
Balanced Scorecard(BSC)

หลักการและเหตุผล
    Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือทางด้านการจัดการที่สามารถทำให้องค์กรมีความชัดเจนในเรื่อง การเชื่อมโยงระหว่าง “กลยุทธ์ธุรกิจ กับแผนการดำเนินงาน” และ “การกระจายดัชนีชี้วัดหรือการประเมิน” ที่จะช่วยทำให้องค์กรเกิดการร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวและมุ่งเน้นความสำเร็จของ องค์กรไปในทิศทางเดียวกันอย่างเหมาะสม
Balanced Scorecard (BSC) ได้ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อปี 1990 โดย Drs. Robert Kaplan จาก Harvard Business School และ David Norton จาก Balanced Scorecard Collaborative โดยตั้งชื่อระบบนี้ว่า “Balanced Scorecard” ซึ่งเป็นเครื่องมือเทคนิคที่ช่วยวัดผลการปฏิบัติงานขององค์กร (Paul Arveson, 1998) ซึ่งแต่เดิม การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กรมักเน้นการวัดผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน เพียงด้านเดียว แต่ BSC จะช่วยเพิ่มมุมมองด้านอื่นเพิ่มขึ้นเป็นมุมมอง 4 ด้านเพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน
แนวคิดของ BSC ประกอบด้วย 4 มุมมอง คือ

o มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective)
o มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective)
o มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)
o มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา(Learning and Growth Perspective)
   ซึ่งทั้ง 4 ด้านนี้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันโดยใช้หลักการของ แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ (Relation Diagram) เพื่อทำให้เห็นถึงเหตุและผล ทำให้เกิดความสะดวกในการกระจายเป้าหมายจาก กลยุทธ์ธุรกิจ ไปสู่การปฏิบัติได้โดยง่าย
 
 
ขั้นตอนที่ต้องประยุกต์ใช้ BSC ในระบบบริหาร
 

ขั้นตอนการประยุกต์ใช้ BSC


ข้อกำหนดที่แนะนำใช้ BSC ในระบบบริหาร


วัตถุประสงค์
  1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบแนวคิดการประยุกต์ใช้หลักการ BSC ในการกระจายกลยุทธ์ทางธุรกิจไปสู่แผนการดำเนินงาน
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถระบุและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่เกิดความสมดุล

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารระดับสูง และ ผู้จัดการ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
วันที่ 1
09.00-12.00 น.   ความเข้าใจพื้นฐานของธุรกิจ
                           - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำธุรกิจ
                           - ขั้นตอนการออกแบบระบบบริหาร
                           - ดัชนีชี้วัดประสิทธิผลการการบริหารธุรกิจ
                        การประเมินผลเชิงดุลยภาพ Balanced Scorecard(BSC)
                           - Balanced Scorecard(BSC) คืออะไร
                           - องค์ประกอบ 4 ส่วนของการประเมินผล
                        ขั้นตอนการประยุกต์ใช้ BSC
                           - ศึกษา วิสัยทัศน์ (Vision) และข้อความภารกิจ (Mission)
                           - การกำหนดรายการดัชนี
                                * มุมมองด้านการเงิน
12.00-13.00      พัก
13.00-16.00               * มุมมองด้านลูกค้า
                                * มุมมองด้านกระบวนการ
                                * มุมมองด้านการพัฒนา
                            - การสร้างความสัมพันธ์ของ 4 มิติที่สมดุล

วันที่ 2
 09.00-12.00          - กำหนดวิธีการวัด และการเก็บข้อมูลศึกษาสภาพปัจจุบัน
                            - แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) จากกลยุทธ์และกำหนดเป้าหมาย
12.00-13.00      พัก
13.00-16.00           - C-E Analysis สำหรับวิเคราะห์สิ่งที่ต้องจัดการ
                            - การจัดทำแผนการดำเนินงาน ( Action Plan )
                            - การวัดและประเมินผล
                        Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 50%  Workshop 50% 
   - การทำกิจกรรมกลุ่มระดมความคิดเห็นและจำลองโครงสร้างดัชนี 4 มิติและสร้างความเชื่อมโยง


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel :
090-4649464 , 095-4469446 (กฤตติกา)  Tel : 089-9993466(อุดมศักดิ์)

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม การประเมินผลเชิงดุลยภาพ Balanced Scorecard(BSC)