อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร Strategic Management for managerial person

เทคนิคการแก้ปัญหาที่รากเหง้า (Problem solving technique to root cause)

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้มีความรู้ทางสถิติ (1วัน)

การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) : (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน)

เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost)

ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System)

ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การประเมินผลเชิงดุลยภาพ Balanced Scorecard(BSC)

หลักสูตรฝึกอบรม
การประเมินผลเชิงดุลยภาพ Balanced Scorecard(BSC)


การประเมินผลเชิงดุลยภาพ
Balanced Scorecard(BSC)

หลักการและเหตุผล
    Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือทางด้านการจัดการที่สามารถทำให้องค์กรมีความชัดเจนในเรื่อง การเชื่อมโยงระหว่าง “กลยุทธ์ธุรกิจ กับแผนการดำเนินงาน” และ “การกระจายดัชนีชี้วัดหรือการประเมิน” ที่จะช่วยทำให้องค์กรเกิดการร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวและมุ่งเน้นความสำเร็จของ องค์กรไปในทิศทางเดียวกันอย่างเหมาะสม
Balanced Scorecard (BSC) ได้ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อปี 1990 โดย Drs. Robert Kaplan จาก Harvard Business School และ David Norton จาก Balanced Scorecard Collaborative โดยตั้งชื่อระบบนี้ว่า “Balanced Scorecard” ซึ่งเป็นเครื่องมือเทคนิคที่ช่วยวัดผลการปฏิบัติงานขององค์กร (Paul Arveson, 1998) ซึ่งแต่เดิม การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์กรมักเน้นการวัดผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน เพียงด้านเดียว แต่ BSC จะช่วยเพิ่มมุมมองด้านอื่นเพิ่มขึ้นเป็นมุมมอง 4 ด้านเพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน
แนวคิดของ BSC ประกอบด้วย 4 มุมมอง คือ

o มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective)
o มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective)
o มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)
o มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา(Learning and Growth Perspective)
   ซึ่งทั้ง 4 ด้านนี้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันโดยใช้หลักการของ แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ (Relation Diagram) เพื่อทำให้เห็นถึงเหตุและผล ทำให้เกิดความสะดวกในการกระจายเป้าหมายจาก กลยุทธ์ธุรกิจ ไปสู่การปฏิบัติได้โดยง่าย
 
 
ขั้นตอนที่ต้องประยุกต์ใช้ BSC ในระบบบริหาร
 

ขั้นตอนการประยุกต์ใช้ BSC


ข้อกำหนดที่แนะนำใช้ BSC ในระบบบริหาร


วัตถุประสงค์
  1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบแนวคิดการประยุกต์ใช้หลักการ BSC ในการกระจายกลยุทธ์ทางธุรกิจไปสู่แผนการดำเนินงาน
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถระบุและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่เกิดความสมดุล

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารระดับสูง และ ผู้จัดการ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
วันที่ 1
09.00-12.00 น.   ความเข้าใจพื้นฐานของธุรกิจ
                           - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการทำธุรกิจ
                           - ขั้นตอนการออกแบบระบบบริหาร
                           - ดัชนีชี้วัดประสิทธิผลการการบริหารธุรกิจ
                        การประเมินผลเชิงดุลยภาพ Balanced Scorecard(BSC)
                           - Balanced Scorecard(BSC) คืออะไร
                           - องค์ประกอบ 4 ส่วนของการประเมินผล
                        ขั้นตอนการประยุกต์ใช้ BSC
                           - ศึกษา วิสัยทัศน์ (Vision) และข้อความภารกิจ (Mission)
                           - การกำหนดรายการดัชนี
                                * มุมมองด้านการเงิน
12.00-13.00      พัก
13.00-16.00               * มุมมองด้านลูกค้า
                                * มุมมองด้านกระบวนการ
                                * มุมมองด้านการพัฒนา
                            - การสร้างความสัมพันธ์ของ 4 มิติที่สมดุล

วันที่ 2
 09.00-12.00          - กำหนดวิธีการวัด และการเก็บข้อมูลศึกษาสภาพปัจจุบัน
                            - แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) จากกลยุทธ์และกำหนดเป้าหมาย
12.00-13.00      พัก
13.00-16.00           - C-E Analysis สำหรับวิเคราะห์สิ่งที่ต้องจัดการ
                            - การจัดทำแผนการดำเนินงาน ( Action Plan )
                            - การวัดและประเมินผล
                        Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 50%  Workshop 50% 
   - การทำกิจกรรมกลุ่มระดมความคิดเห็นและจำลองโครงสร้างดัชนี 4 มิติและสร้างความเชื่อมโยง


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel :
090-4649464 , 095-4469446 (กฤตติกา)  Tel : 089-9993466(อุดมศักดิ์)

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม การประเมินผลเชิงดุลยภาพ Balanced Scorecard(BSC)