อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
ทักษะการเขียน Email ในธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ

หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการเขียน Email ในธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ


ทักษะการเขียน Email ในธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ

หลักการและเหตุผล
   การสื่อสารทาง Email ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จำเป็นกับทุกองค์กร เนื่องจากเป็นวิธีการที่สะดวก สามารถรับรู้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันการเขียน Email จึงเป็นที่นิยมกันในแวดวงธุรกิจและมีหลากหลายเชื้อชาติที่ใช้เครื่องมือนี้เป็นช่องทางการสื่อสารในการทำธุรกิจดังนั้น รู้แบบและภาษาที่ใช้ในการเขียนจึงต้องปรับให้เกิดรู้แบบที่เป็นสากล เช่นการใช้ ภาษาอังกฤษ การใช้ลายเซ็น การกล่าวขอบคุณ รวมถึงการแนะนำตัว
   ด้วยเหตุผลเหล่านี้ผู้ที่จำเป็นต้องใช้ Email ในการสื่อสารในธุรกิจจึงจำเป็นต้องเรียนรูและพัฒนาทักษะการเขียนด้วยภาษาอังกฤษเพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจและมีทักษะการเขียน Email ในธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้รับสื่อ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
   เวลา                 กิจกรรม
 
09.00-12.00  บทนำ
                    - ประเภทของ Email ในธุรกิจ
                      * การเขียนจดหมายแบบไม่เป็นทางการ
                      * การเขียนจดหมายแบบเป็นทางการ
                    - คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียน Email
                    - Workshop
                    การเขียน email
                    - การเขียนหัวข้อ Email
                    - การเขียนทักทายอย่างเป็นทางการ
                    - การเขียนรายละเอียด Email
12.00-13.00  - พัก
13.00-16.30  - Workshop
                    - เทคนิคการสรุปข้อความใน Email และการปรับภาษาให้เหมาะสมในการสื่อสาร
                    - Workshop
                    - การกล่าวอ้างอิงถึงเอกสารแนบ
                    - การลงท้ายอีเมล์ส่วนตัว
                    - การเขียนลายเซ็น
                    - Workshop
                    - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

 

หลักสูตรฝึกอบรม ทักษะการเขียน Email ในธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ