อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา

คิดสร้างสรรค์ทำงานเชิงบวกCreative & Positive Thinking

การประเมินผลการดำเนินกิจกรรม QCC ( คณะกรรมการ )

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis:JSA)

เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (The 7 New QC Tools)

การวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirements Planning : MRP)

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วมTotal Productive Maintenance (TPM) ทฤษฎี 1 วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ( TH+EN )

อบรม การเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ( TH+EN )


การเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ( TH+EN )

หลักการและเหตุผล
   ในการประชุมของหน่วยงานหรือองค์กร  มักมีการจดบันทึกหลักฐานไว้ชัดเจน ซึ่งเรียกว่า รายงานการประชุม  และในการเขียนรายงานการประชุมนั้น  แม้จะมีรูปแบบและหลักการที่ใช้กันทั่วไปเป็นบรรทัดฐานอยู่แล้ว แต่ผู้ทำหน้าที่จดรายงาน  การประชุมมักมีปัญหาอยู่เสมอว่าเขียนอย่างไรจึงจะถูกต้องและเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ อนึ่ง การจะเขียนรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิผลนั้น จำต้องอาศัยหลายทักษะ ซึ่งรวมถึงการฟังอย่างตั้งใจ การสรุปจับประเด็นสำคัญในแต่ละหัวข้อหรือวาระที่มีการพูดคุยกัน และการถ่ายทอดประเด็นสำคัญเหล่านั้นเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้องและกระชับ  ในความเป็นจริง เราจะพบว่า พนักงานหลายคนไม่มีทักษะในเรื่องเหล่านี้หรือมีบางทักษะเท่านั้น ทำให้ไม่อยากเขียนรายงานการประชุม หรือถ้าต้องเขียน ก็จะใช้เวลานานมาก และบางครั้ง ก็เกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล ส่งผลให้ต้องเสียเวลาแก้ไขในภายหลัง

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของรายงานการประชุม
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนรายงานการประชุม
   3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกทักษะในการจับประเด็นและสรุปสาระสำคัญในการประชุมอย่างกระชับได้ใจความ และเนื้อหาครบถ้วย
   4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
    30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                 กิจกรรม
วันที่ 1
เทคนิคการเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมภาษาไทย
          1. ความสำคัญของการจัดทำรายงานการประชุม
          2. รูปแบบการเขียนรายงานการประชุม
          3. ศัพท์เกี่ยวกับการประชุม
          4. การเขียนระเบียบวาระการประชุม และจดหมายเชิญประชุม
          5. การฟังอย่างตั้งใจ
          6. การจดและการเรียบเรียงรายงานการประชุมด้วยหลักการ 3 C
          7. การสรุปสาระสำคัญเพื่อจดรายงานการประชุม
          8. การใช้ภาษาในการเขียนรายงานการประชุม
          9. การฝึกปฏิบัติในการเขียนรายงานการประชุม
วันที่ 2
เทคนิคการเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมภาษาอังกฤษ
         1. การเปรียบเทียบรูปแบบรายงานการประชุม ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ
         2. ศัพท์เกี่ยวกับการประชุม
         3. การเขียนระเบียบวาระการประชุม และจดหมายเชิญประชุม
         4. การจดและการเรียบเรียงรายงานการประชุม
         5. การสรุปสาระสำคัญเพื่อจดรายงานการประชุม
         6. การใช้ภาษาในการเขียนรายงานการประชุม
         7. การฝึกปฏิบัติในการเขียนรายงานการประชุม

หมายเหตุ  การเขียนรายงานการประชุมภาษาอังกฤษ ผู้เข้าอบรมต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับพอใช้ – ดี

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม การเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ( TH+EN )