อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques)

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance ภาคทฤษฏี (1วัน)

แนวคิดการผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และทีมงาน ZD

การบริหารข้ามสายงาน Cross Functional Management(CFM)

การประชุมอย่างมีประสิทธิผล (Effective Meeting)

ข้อกำหนด Good Manufacturing Practice : GMP

การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ( TH+EN )

อบรม การเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ( TH+EN )


การเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ( TH+EN )

หลักการและเหตุผล
   ในการประชุมของหน่วยงานหรือองค์กร  มักมีการจดบันทึกหลักฐานไว้ชัดเจน ซึ่งเรียกว่า รายงานการประชุม  และในการเขียนรายงานการประชุมนั้น  แม้จะมีรูปแบบและหลักการที่ใช้กันทั่วไปเป็นบรรทัดฐานอยู่แล้ว แต่ผู้ทำหน้าที่จดรายงาน  การประชุมมักมีปัญหาอยู่เสมอว่าเขียนอย่างไรจึงจะถูกต้องและเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ อนึ่ง การจะเขียนรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิผลนั้น จำต้องอาศัยหลายทักษะ ซึ่งรวมถึงการฟังอย่างตั้งใจ การสรุปจับประเด็นสำคัญในแต่ละหัวข้อหรือวาระที่มีการพูดคุยกัน และการถ่ายทอดประเด็นสำคัญเหล่านั้นเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้องและกระชับ  ในความเป็นจริง เราจะพบว่า พนักงานหลายคนไม่มีทักษะในเรื่องเหล่านี้หรือมีบางทักษะเท่านั้น ทำให้ไม่อยากเขียนรายงานการประชุม หรือถ้าต้องเขียน ก็จะใช้เวลานานมาก และบางครั้ง ก็เกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล ส่งผลให้ต้องเสียเวลาแก้ไขในภายหลัง

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของรายงานการประชุม
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนรายงานการประชุม
   3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกทักษะในการจับประเด็นและสรุปสาระสำคัญในการประชุมอย่างกระชับได้ใจความ และเนื้อหาครบถ้วย
   4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   
ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
    30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                 กิจกรรม
วันที่ 1
เทคนิคการเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมภาษาไทย
          1. ความสำคัญของการจัดทำรายงานการประชุม
          2. รูปแบบการเขียนรายงานการประชุม
          3. ศัพท์เกี่ยวกับการประชุม
          4. การเขียนระเบียบวาระการประชุม และจดหมายเชิญประชุม
          5. การฟังอย่างตั้งใจ
          6. การจดและการเรียบเรียงรายงานการประชุมด้วยหลักการ 3 C
          7. การสรุปสาระสำคัญเพื่อจดรายงานการประชุม
          8. การใช้ภาษาในการเขียนรายงานการประชุม
          9. การฝึกปฏิบัติในการเขียนรายงานการประชุม
วันที่ 2
เทคนิคการเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมภาษาอังกฤษ
         1. การเปรียบเทียบรูปแบบรายงานการประชุม ภาษาไทย/ ภาษาอังกฤษ
         2. ศัพท์เกี่ยวกับการประชุม
         3. การเขียนระเบียบวาระการประชุม และจดหมายเชิญประชุม
         4. การจดและการเรียบเรียงรายงานการประชุม
         5. การสรุปสาระสำคัญเพื่อจดรายงานการประชุม
         6. การใช้ภาษาในการเขียนรายงานการประชุม
         7. การฝึกปฏิบัติในการเขียนรายงานการประชุม

หมายเหตุ  การเขียนรายงานการประชุมภาษาอังกฤษ ผู้เข้าอบรมต้องมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับพอใช้ – ดี

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม การเขียนและการจัดทำรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ( TH+EN )