อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพและลดความขัดแย้ง

ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพ IATF16949:2016

การพัฒนาศักยภาพเลขานุการสู่ความเป็นเลิศ

ระบบป้องกันความผิดพลาด (Poka Yoke) สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

การบริหารปัญหา/ความผิดพลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

5 หลักการสำหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (5 Principles for Problem Solving)

การพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข (Happy Workplace)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การบริหารปัญหา/ความผิดพลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรม การบริหารปัญหา/ความผิดพลาดอย่างมีประสิทธิภาพ


การบริหารปัญหา/ความผิดพลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล
   ปัญหาความผิดพลาด(Human error)และไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงาน(WI)ของพนักงานในฝ่ายผลิต มักจะส่งผลต่อผลผลิต, คุณภาพ, ต้นทุน, การส่งมอบและความปลอดภัย ดังนั้นถ้าหัวหน้างานซึ่งเป็นผู้บริหารระดับต้นที่มีความสำคัญ เพราะมีความใกล้ชิดกับเนื้องานการผลิต,การทำงานต่างๆ และพนักงานระดับปฏิบัติการ สามารถบริหารจัดการปัญหาต่างๆที่รับผิดชอบไปได้ด้วยดีอย่างเป็นระบบมีประสิทธิผล ก็จะทำให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปด้วยดี แต่ปัญหาในการจัดการ ของหัวหน้างานที่พบมากในทุกองค์กร คือ ขาดความรู้และทักษะในการวางแผน การปรับปรุงงาน การสอนงาน และการตรวจติดตามงาน

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถตรวจพบปัญหาและบ่งชี้ปัญหาได้
   2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนแก้ไขปรับปรุงความผิดพลาดและ  ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานได้
   3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสอนงาน,ตรวจติดตามงานของพนักงานได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                 กิจกรรม
09.00-12.00 น.     - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายการดำเนินกิจกรรมของแต่ละสายงาน
                            - ปัญหาและสาเหตุของการเกิดปัญหา
                            - Human errorและความผิดพลาดสูญเสียต่างๆ
                            - หน้าที่ของหัวหน้างานสู่การบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ
                            - ความหมายและหลักการของ PDCA
                            - การระบุปัญหาและการสืบสวนหาสาเหตุของปัญหา
                            - ขั้นตอนและวิธีการวางแผนงานเพื่อปรับปรุงและป้องกันข้อผิดพลาดในการทำงานอย่างเป็นระบบ
                            - เทคนิคการวางแผนงาน
                            - Workshop
12.00-13.00 น.   - พัก
13.00-16.30 น.   - เทคนิคการสอนงานพนักงาน
                            - การตรวจติดตามการทำงานของพนักงาน
                            - การสร้างสัมพันธ์ภาพในงาน
                            - การสร้างจิตสำนึกในการทำงานให้พนักงาน
                            - Workshop
                            - TWI ทักษะพื้นฐานที่หัวหน้างานพึงมี
                            - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารปัญหา/ความผิดพลาดอย่างมีประสิทธิภาพ