อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การปรับปรุงงานด้วย PDCA ขั้นสูง (Advance PDCA for Improvement)

จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในองค์กร(Safety and Environmental Awareness with in Organization)

การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management

เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ( QC 7 Tools )

3Q (AQ,EQ,IQ) เพื่อการพัฒนาตนเองสู่ความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Method (JM) วิธีปรับปรุงงาน

การประชุมอย่างมีประสิทธิผล (Effective Meeting)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การเสริมสร้างความรู้และเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Preparing to become an ASEAN Economic Community(AEC)in 2015)

อบรม AEC


การเสริมสร้างความรู้และเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Preparing to become an ASEAN Economic Community(AEC)in 2015

หลักการและเหตุผล
    ค.ศ.2015 พ.ศ.2558 หรืออีก 3 ปีข้างหน้ากำแพงขวางกั้นทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะถูกทลายลง พร้อมกับการก่อกำเนิดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) หรือในชื่อย่อ “เออีซี” (AEC) เมื่อช่วงเวลานั้นมาถึง จะเกิดความเปลี่ยนแปลงตามมามหาศาล ทั้งในแง่ที่เป็นคุณหรืออาจก่อผลกระทบสำหรับคนไทย ขึ้นอยู่กับเรามีจุดด้อยหรือจุดแข็ง ถ้าเรารู้ก่อนเตรียมตัวก่อน ได้เปรียบก่อนทั้งด้านธุรกิจและการดำเนินชีวิต

วัตถุประสงค์
   1. ผู้เข้าอบรมได้รู้และทราบความเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงและมีผลกระทบจากการเปิด ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
   2. ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
   3. ผู้เข้าอบรม วิเคราะห์โอกาศอุปสรรคที่มีผลต่อองค์กรที่จะเกิดขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม 
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                  กิจกรรม
09.00-12.00       -  ภาพรวม AEC
                          - ประเด็นสำคัญรายประเทศของสมาชิกอาเซียน
                          - การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดใน AEC ปี 2558
12.00-13.00       - พัก
13.00-16.30       - โอกาสทางธุรกิจไทยในการก้าวสู่ AEC
                          - ต้องเตรียมตัวอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงจากการก้าวสู่ AEC
                          - Workshop การวิเคราะห์ SWOT องค์กรของท่านเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC
                          - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม AEC