อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) : (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน)

การบริหารงานประจำวัน (Daily Management : DM)

กระบวนการตรวจรับรองชิ้นส่วนการผลิต Production-Part Approval Process (PPAP) 4th Edition

ระบบคัมบัง(Kanban System)

การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการผลิตและบริการ (Quality and Service Awareness)

การควบคุมคุณภาพสำหรับพนักงาน (Quality control for Operators)

การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
TQM for Frontline Manager and Supervisor

ฝึกอบรม TQM for Frontline Manager and Supervisor


TQM for Frontline Manager and Supervisor

หลักการและเหตุผล
  สาระสำคัญของ TQM for Frontline Manager and Supervisor คือการลงมือทำ Target-Action Analysis, Action Plan/Report โดยเฉพาะแผนการดำเนินการในระยะเวลา 1 ปี ที่ต้องมีการจัดลำดับความสำคัญที่ชัดเจน เพื่อสามารถไปลงมือแก้ไขปัญหา หรือดำเนินการปรับปรุงจนประสบความสำเร็จให้ได้จริง
   หลักสูตรนี้ เน้นความเข้าใจ 4 เรื่อง คือ
      1. Relation of Policy for guild line
      2. Guild line สำหรับTarget-Action Analysis
      3. Action Plan/Report
      4. Problem Solving
    เพื่อให้เกิดความเข้าใจทางสถาบัน BIG Q จึงได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้นี้เพื่อสร้างองค์ความรู้รวมถึงแนวทางและเทคนิคสำหรับการนำไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดทั้งในการทำงานในองค์กร

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจพื้นฐาน Relation of Policy for guild line
   2. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถคิด Guild line เพื่อวิเคราะห์ Target-Action Analysis
   3. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถเขียน Action Plan/Report ได้ (ตามระดับชั้น)
   4. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถแก้ไขปัญหาเป็นได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหารระดับแผนก หรือเทียบเท่า เจ้าหน้าที่ วิศวกร โฟร์แมน ลีดเดอร์ (หรืออยู่ระหว่างผู้จัดการแผนก-พนักงาน)

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                     กิจกรรม
09.00-12.00 น.- Basic Knowledge of Policy Deployment
                      - Relation of Policy for guild line
                      - Guild line สำหรับTarget-Action Analysis
                      - Workshop-1. Guild line สำหรับTarget-Action Analysis
                      - Action Plan/Report
                      - Progress Monitor and Decision.
12.00-13.00 น.- พัก
13.00-16.30 น.- Basic Thinking of Problem Solving
                      - Problem Solving in action
                      - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.thหลักสูตรฝึกอบรม TQM for Frontline Manager and Supervisor