อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


จิตสำนึกในการบริหารงาน (Management Awareness)

การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าตามแนวทาง ISO 10002 (Complaint Management System)

เทคนิคการแก้ปัญหาที่รากเหง้า (Problem solving technique to root cause)

การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน cost structures Analysis

ภาวะผู้นำและผู้นำที่ดีในองค์กรยุคใหม่

การวิเคราะห์ปัญหาโดยเทคนิค W5 Image Analysis

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
เทคนิคการประชุมทบทวนอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการประชุม


เทคนิคการประชุมทบทวนอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล
   การประชุม คือ ส่วนหนึ่งที่ต้องกระทำในการบริหารงาน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในแต่ละกระบวนการเช่น การวางแผนงาน การดำเนินการ การตรวจสอบ หรือการประชุมทบทวนเพื่อปรับปรุง ซึ่งจะเห็นได้ว่าการประชุมเกิดขึ้นในหลายขั้นตอนและหลายส่วนงานซึ่งในแต่ละครั้งอาจจะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป หากดำเนินการไม่ถูกย่อมอาจทำให้การประชุมไม่สัมฤทธิ์ผล สูญเสียทั้งทรัพยากร เวลา และต้นทุน
   ดังนั้นในหลักสูตรนี้ทางสถาบันได้ออกแบบขึ้นมาเฉพาะเพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประชุม ทราบถึงขึ้นตอน วิธีการหรือเทคนิคต่างๆ ในการบริหารการประชุมให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การประชุม และลดค่าใช้จ่ายต่างๆลง

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักความสำคัญและความจำเป็นของการประชุมทบทวน
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการและมีทักษะในการบริหารการประชุมทบทวนให้มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                      กิจกรรม

09.00-12.00 น.    หลักการและแนวคิด 
                           - การประชุมคืออะไร
                           - ประเภทของการประชุม
                           - ผู้เกี่ยวข้องกับการประชุมและหน้าที่
                           - ข้อมูลและสาระสนเทศสำหรับการประชุม
                         การบริหารการประชุมทบทวนให้มีประสิทธิภาพ
                           - ขั้นตอนการบริหารบริการการประชุม
                           - การกำหนเป้าหมายการประชุม
                           - การกำหนดวาระและผู้เกี่ยวข้องกับการประชุม 
                           - การกำหนดแผนและระยะเวลาการประชุม 
                           - Workshop
12.00-13.00 น.      - พัก
13.00-16.30 น.      - เทคนิคการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุม
                           - การดำเนินการประชุม
                                   a. การเปิดประชุม
                                   b. การรายงานผล
                                   c. การสรุปผลการประชุม
                                   e. การปิดการประชุม
                           - การจัดทำบันทึกสรุปผลการประชุม
                           - Workshop
                           - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

 

หลักสูตรฝึกอบรม ประชุม