อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าตามแนวทาง ISO 10002 (Complaint Management System)

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th

การใช้ KPI ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (Key Performance Indicator In Training Follow Up)

เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์Immediate problems solving techniques creatively

เทคนิค PERT-CPM ในการวางแผนโครงการ

การบริหารการผลิตอย่างมืออาชีพ(Production Management)

จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Conservation Awareness)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirements Planning : MRP)

หลักสูตรฝึกอบรม การวางแผนความต้องการวัสดุ


การวางแผนความต้องการวัสดุ
(Material Requirements Planning : MRP)

หลักการและเหตุผล
   การพิจารณาเลือกระบบในการบริหารพัสดุคงคลัง (Inventory Management) เข้ามาใช้ควรจะต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของธุรกิจ  และ การผลิต รวมทั้ง ประเภทของพัสดุคงคลัง  ถึงแม้ว่าเป้าหมายในการจัดการพัสดุคงคลังของแต่ละบริษัทจะมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน คือมุ่งรักษาระดับการให้บริการลูกค้าสูงสุด ทั้งลูกค้าภายนอกและลูกค้าภายใน ขณะเดียวกันก็พยายามรักษาระดับการลงทุนในพัสดุคงคลังให้ต่ำสุดด้วย โดยการวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirements Planning) หรือ MRP ก็นับเป็นระบบหนึ่งที่มีการใช้กันมาก ที่มุ่งเน้นการสั่งวัสดุให้ถูกต้อง เพียงพอกับจำนวนที่ต้องการ และในเวลาที่ต้องการ

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจรูปแบบและระบบในการบริหารพัสดุคงคลัง (Inventory Management)แบบต่างๆ

   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจการใช้งานและและการประยุกต์ใช้การวางแผนความต้องการวัสดุหรือ MRP ได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
  
ผู้บริหาร หัวหน้างาน ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
เวลา                      กิจกรรม

09:00-12:00        - ความจำเป็นในการบริหารพัสดุคงคลัง
                          - รูปแบบและระบบในการบริหารพัสดุคงคลัง
                          - ระบบกำหนดรอบเวลาสั่งสินค้า (Cyclical Ordering System)
                          - ระบบกำหนดจุดสั่งสินค้า (Order Point System)
                          - ระบบวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirements Planning – MRP System)
                          - ความหมาย คำจำกัดความและวัตถุประสงค์การนำ MRP ไปใช้งาน
12:00-13:00        - พัก
13:00-16:30        - องค์ประกอบของ MRP
                               * ส่วนนำเข้า Input
                               * ส่วนประมวลผลข้อมูล Processing
                               * ส่วนผลลัพธ์ Output
                          - การเชื่อมโยง MRP ใน Supply chain   
                          -  Workshop
                          - Q & A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

 

หลักสูตรฝึกอบรม MRP