อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


เทคนิคการประชุมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Qcc Meeting Techniques)

การใช้ KPI ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (Key Performance Indicator In Training Follow Up)

แนวคิดเพื่อการทำงาน (Conceptual for working)

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Focused Improvement or Specified Improvement 1วัน

การบริหารเวลา Time management

เรื่องราวการควบคุมคุณภาพ (QC Story) 1วัน

เครื่องมือหลักสำหรับระบบ IATF16949:2016 (Basic Core Tools for IATF16949:2016) 1วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การปรับปรุงงานด้วย PDCA ขั้นสูง (Advance PDCA for Improvement)

สถาบันฝึกอบรม Advance PDCA


การปรับปรุงงานด้วย PDCA ขั้นสูง Advance PDCA for IMPROVEMENT

หลักการและเหตุผล
   การบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ เป็นสิ่งท้าทายสำหรับทุกองค์กร จากสภาพการณ์ในปัจจุบันพบว่ามีปัจจัยหลายประการที่มีความแปรผันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน แต่ความสำเร็จก็ยังเป็นเป้าหมายที่องค์กรยังต้องการอยู่เพื่อผลกำไร และความอยู่รอด
   วงจร PDCA ได้รับการคิดค้นโดย Walter Shewhart และได้รับการเผยแพร่โดยปรมาจารย์ทางด้านการบริหารคุณภาพ Dr.Edward Deming ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางและบางครั้งยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อ วงจร เดมมิ่ง(Deming Cycle) ซึ่งเป็นเทคนิคในการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จและเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทุกองค์กรนิยมนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะประสบความสำเร็จได้ ซึ่งผู้ที่ใช้จำเป็นจะต้องมีความรู้และความเข้าใจแนวคิดและวิธีการที่ถูกต้องจึงจะทำให้เกิดการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพได้

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและขั้นตอนการดำเนินการปรับปรุงด้วย PDCA อย่างละเอียด
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการดำเนินการปรับปรุงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม 
   30 คน

กำหนดการอบรม
เวลา                    กิจกรรม

วันที่ 1
09.00-12.00     - ทบทวนความรู้เบื้องต้น PDCA
                        - แผนผังกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA 7 Step
                           Step 1: การกำหนดโอกาศในการปรับปรุง
                                  1.1 การเลือกกระบวนการ
                                  1.2 การระบุลูกค้าและผู้สนับสนุน
                                  1.3 การระบุผู้เข้าร่วม
                                  1.4 การรวบรวมข้อมูลกระบวนการ
12.00-13.00    - พัก
13.00-16.00       Step 2: การศึกษากระบวนการปัจจุบัน
                                  2.1 การระบุปัจจัยป้อนออกของกระบวนการ
                                  2.2 การพิจารณาความแปรปรวนที่เกิดขึ้น
                                  2.3 การเขียน Diagram อธิบายกระบวนการ I/O
                                  2.4 การระบุสาเหตุที่สำคัญ
                       - อธิบายและมอบหมายการบ้าน

วันที่ 2 (ห่าง 1 สัปดาห์)
09.00-12.00    - บรรยายการดำเนินงาน Step1,2ของแต่ละคนและร่วมอภิปราย
12.00-13.00    - พัก
13.00-16.30       Step 3: การวิเคราะห์และวัดกระบวนการปัจจุบัน
                                  3.1 การเขียนคำถามเพื่อสืบสวนหาสาเหตุ
                                  3.2 การวางแผนเพื่อรวบรวมข้อมูล
                                  3.3 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่จุดตรวจสอบ
                                  3.4 การวิเคราะห์รูปแบบความแปรปรวนของจุดควบคุม
                        - อธิบายและมอบหมายการบ้าน

วันที่ 3 (ห่าง 1 เดือน)
09.00-12.00    - บรรยายการดำเนินงาน Step3ของแต่ละคนและร่วมอภิปราย
12.00-13.00    - พัก
13.00-16.30       Step 4: การวางแผนเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลง
                                  4.1 การพัฒนาเพื่อเสริมการเปลี่ยนแปลง
                                  4.2 การสรุปการเปลี่ยนแปลง
                                  4.3 การพัฒนาผู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลง
                                  4.4 การพัฒนาแผนโครงการ
                           Step 5: การดำเนินการสู่แนวทางใหม่
                                  5.1 การดำเนินการตามแผนโครงการ
                                  5.2 การเฝ้าติดตามแผนโครงการ

วันที่ 4

09.00-12.00       Step 6: การตรวจสอบผล
                                  6.1 วิธีการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูล
                                  6.2 การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
12.00-13.00    - พัก
13.00-16.30       Step 7: การปรับปรุงผลการดำเนินงาน
                                  7.1 การปรับปรุงเอกสารมาตรฐาน
                                  7.2 การกำหนดประเด็นการปรับปรุงครั้งถัดไป
                       - อธิบายและมอบหมายการบ้าน

วันที่ 5 (ห่าง 1-2 เดือน)
09.00-12.00    - บรรยายการดำเนินงาน Step4-7ของแต่ละคนและร่วมอภิปราย
12.00-13.00    - พัก
13.00-16.30    - บรรยายการดำเนินงาน Step4-7ของแต่ละคนและร่วมอภิปราย

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 (กฤตติกา )
Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email : info@bigq.co.th

สถาบันฝึกอบรม Advance PDCA