อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


จิตสำนึกรักองค์กร(Organization Awareness)

การออกแบบการทดลอง(Design of Experiment: DOE) 2 day

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis:JSA)

การตรวจประเมินภายใน การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต Internal Audit Hazard Analysis Critical Control Point ( HACCP )

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี Material Safety Data Sheet (MSDS)

กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Suggestion System) สำหรับหน่วยงานส่งเสริม คณะกรรมการประเมินคุณค่า และหน่วยงานรับลงทะเบียน

ทฤษฎีแห่งข้อจำกัด Theory of Constraints (TOC)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การจัดทำแผนที่ความคิดสำหรับการคิดวิเคราะห์ Mind Map for Analytical Thinking

สถาบันฝึกอบรม Mind Map


การจัดทำแผนที่ความคิดสำหรับการคิดวิเคราะห์
Mind Map for Analytical Thinking

หลักการและเหตุผล
   Mind Map เป็นเครื่องมือในการจัดระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่ง เพื่อใช้ถ่ายทอดความคิด หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสมองลงกระดาษ โดยการใช้ภาพ สี เส้น และการโยงใย แทนการจดย่อแบบเดิมที่เป็นบรรทัด ๆ เรียงจากบนลงล่าง ขณะเดียวกันก็ช่วยเป็นสื่อนำข้อมูลจากภายนอก เช่น หนังสือ คำบรรยาย การประชุม ส่งเข้าสมองให้เก็บรักษาไว้ได้ดีกว่าเดิม ทั้งยังช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ง่ายขึ้นจากการที่เห็นภาพรวม และเปิดโอกาสให้สมองเชื่อมโยงต่อข้อมูลหรือ ความคิดต่าง ๆ เข้าหากันได้ง่ายกว่าเดิม เป็นวิธีการที่สอดคล้องกับโครงสร้างการคิดของมนุษย์ที่บางช่วงสมองจะกระโดดออกนอกทางขณะที่กำลังคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง นอกจากนี้การทำแผนที่ความคิดจะช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกคนในการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน และทำให้สามารถนำเสนอได้ดีและทำให้ผู้เข้าร่วมสนใจ

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจขั้นตอนและหลักการจัดทำแผนที่ความคิด
   2. ทักษะในการจัดทำแผนที่ความคิดและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   Leader, หัวหน้างาน, วิศวกร, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
เวลา                         กิจกรรม

09.00-12.00 น.      - ปัญหาและอุปสรรคของการคิดวิเคราะห์
                             - Mind map คืออะไร
                             - ขั้นตอนการเขียน Mind map
                                * การใช้รูป, สัญลักษณ์, รหัส, ความหนา ของ mind map
                                * หลักการเขียนคำอธิบาย (KEY WORD)
                                * Workshop การเขียน mind map
12.00-13.00 น.      - พัก
13.00-16.30 น.      - พัฒนารูปแบบ mind map ของตัวเอง
                                * การใช้สี รหัสส่วนตัว ตลอดที่ทำ mind map
                                * การเน้นข้อความ และแสดงความเป็นกลุ่มก้อนใน mind map
                                * การใช้ mind map ในการบรรยายความคิด
                             - Workshop

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

 

สถาบันฝึกอบรม Mind Map