อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การกำหนด KPIs และ Competency เพื่อการประเมินผลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในองค์กร(Safety and Environmental Awareness with in Organization)

เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost)

เทคนิคการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD-105E เพื่อการยอมรับสินค้า

หลักการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของการทำงาน

เทคนิคเบื้องต้น เพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) 4th Edition

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 2วัน เน้นภาคปฎิบัติ

สถาบันฝึกอบรม การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)


การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

หลักการและเหตุผล
   ในการทำงานยุอมมีปัญหาและอุปสรรคเสมอ การขจัดปัญหาและหาทางป้องกันจึงเป็นงานๆ หนึ่งที่หัวหน้างานทุกคนต้องทำ ในปัจจุบันแนวคิดการแก้ไขปัญหาของหัวหน้ามักมาจาก อารมณ์ ความรู้ที่พอมี และประสบการณ์ที่เคยพบ เป็นเกณฑ์สำหรับตัดสินใจแก้ไขปัญหา โดยไม่ได้มีการสืบสวนวิเคราะหาสาเหตุที่แท้จริงทำให้ปัญหานั่นๆยังคงอยู่เพราะไม่ได้ขจัดต้นตอของสาเหตุที่แท้จริงออกไป
   หลักสูตร การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) จัดทำขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ให้หัวหน้างานเข้าใจหลักการและแนวทางของการคิดก่อนการตัดสินใจจัดการกับปัญหาโดยมีการนำเครื่องมือนักคิดต่างๆ เข้ามาเป็นเครื่องมือสำหรับสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง ดังนั้นหัวหน้างานทุกคนที่คิดว่าในการทำงานอาจจะมีปัญหาและต้องจัดการกับปัญหาจึงควรอบรมในหลักสูตรนี้เพื่อเสริมความรู้และทักษะให้สูงขึ้นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรหรืองานที่รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการและความสำคัญของการคิดวิเคราะห์
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือต่างๆสำหรับการคิดวิเคราะห์
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการประยุกต์ใช้เครื่องมือสำหรับคิดวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นและนำพาไปสู่การตัดสินใจที่เหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
   30คน

กำหนดการอบรม
เวลา                        กิจกรรม

วันที่ 1
09.00-12.00 น.  - ปัญหาและและความล้มเหลวของการแก้ไขปัญหา
                         - ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
                         - แนวคิดและหลักการคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ไขปัญหา
                               * การรวบรวมข้อมูลสำหรับการคิดวิเคราะห์
                               * การคิดวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือต่างๆ 
                                    + 5W1H (workshop)
12.00-13.00 น.  - พัก
13.00-16.30 น.             + Mind mapping (workshop)
                                    + Fishbone Diagram (workshop)
                                    + Tree Diagram (workshop)
                         - สรุปการบ้านเพื่อจัดเตรียมข้อมูลสำหรับทำกิจกรรม

วันที่ 2
09.00-12.00 น.             + 5 whys (workshop)
                              * การประเมินประโยชน์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
                              * การระบุประเด็นและกำหนดแนวทางการแก้ไขจัดการ
12.00-13.00 น.  - พัก
13.00-16.30 น.  - WORKSHOP กิจกรรมกลุ่มคิดวิเคราะห์และนำเสนอ
                         - ปัญหาและอุปสรรคสำหรับการคิดวิเคราะห์
                         - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


สถาบันฝึกอบรม การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)