อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การวัดค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร(Overall Equipment Effectiveness OEE)

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) 4th Edition

ภาวะผู้นำและผู้นำที่ดีในองค์กรยุคใหม่

การลดความสูญเปล่า 7+1 ประการ (7+1 Wastes Reduction)

จิตสำนึกการดูแลรักษาและการใช้เครื่องจักร (Maintenance and operate machinery awareness)

การพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ(Self Development for Work Effectiveness )

เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ( QC 7 Tools ) 2 วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การบริหารนโยบายสไตล์ญี่ปุ่น (Hoshin Kanri)

หลักสูตรฝึกอบรม Hoshin Kanri


การบริหารนโยบายสไตล์ญี่ปุ่น (Hoshin Kanri)


หลักการและเหตุผล
   Hoshin Kanri เป็นระบบการบริหารเป้าหมายที่ไม่ใช่การกระจายเป้าหมาย ที่เห็นๆกัน โดยทั่วไป แต่เป็นการบริหารภายใต้ความสมเหตุสมผลของเป้าหมายและกระบวนการ กล่าวคือ เมื่อหัวหน้าของตนต้องการประสบความสำเร็จอะไร ก็จะมีการประกาศนโยบายนั้น ผู้ใต้บังคับบัญชา จะนำเสนอแผนการที่ตนคิดว่ามีความเป็นเหตุเป็นผลกับเป้าหมาย แผนการเหล่านั้นจะมีความเป็น รูปธรรมสูง และมีการกำหนด management point ไว้อย่างชัดเจน และที่สำคัญคือ การกำหนด Deadline ไว้ทุกๆ management point

วัตถุประสงค์
   1.Div.Manager, Depart. Manager และ Supervisor ได้รู้และเข้าใจกระบวนการนำนโยบายไปสู่การกระทำและได้ผล อย่างเป็นระบบ
   2.Div.Manager, Depart. Manager และ Supervisor สามารถนำวิธีการดังกล่าวไปใช้จริง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
    Committee, Facilitator, Div.Manager, Depart. Manager และ Supervisor

จำนวนผู้เข้าอบรม       
    30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
  เวลา                        กิจกรรม
     9.00 – 12.00      - Hoshin Kanri คืออะไร มีรูปแบบอย่างไร
                             - ระบบการบริหารนโยบาย 
                             - ความรู้พื้นฐานก่อนทำการบริหารนโยบาย
                               * 3 Simple Thinking
                               * หลักของความเป็นเหตุเป็นผล
                               * Management Point
                               * Action Plan
    12.00 – 13.00     - พักรับประทานอาหารกลางวัน
   13.00 – 16.30      - Policy Deployment (Hoshin Tenkai)
                             - Data collection for Hoshin Kanri
                             - ตัวอย่าง
                               * นโยบายประธาน
                               * นโยบายผู้จัดการทั่วไป
                               * Action Plan ของ Depart.Mgr & Supervisor
                             - Workshop
                             - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม Hoshin Kanri