อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การออกแบบระบบบริหาร และ การดำเนินการเชิงกระบวนการ Management System Design & Process Approach

การจัดทำเอกสารคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ( QC 7 Tools ) 1 วัน

การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล(สำหรับผู้บริหาร ทีมงานส่งเสริม-ตรวจประเมิน และคณะดำเนินกิจกรรม 5ส)

สร้างพลังทีมงานสู่องค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงหลักสูตร Team Building

การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping : VSM)

การวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ Cost of Quality Analysis ( COQ )

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM For IATF 16949)

หลักสูตรฝึกอบรม การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM For IATF 16949)


การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม
Total Productive Maintenance (TPM For IATF 16949)

 

บทนำ
   ระบบบริหารคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF16949 พบว่าได้มีการให้ความสำคัญกับระบบการดูแลรักษาเครื่องจักรเพื่อทำให้การผลิตชิ้นส่วนนั้นสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของระบบจึงได้มีการบรรจุข้อกำหนดเรื่อง TPM ไว้เป็นหนึ่งกระบวนการที่ต้องพัฒนาให้เกิดขึ้น

    ในการบริหารจัดการการผลิต พบว่ามีความสูญเสีย(Loss)เกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งจากการทำงานของคน เครื่องจักร พลังงาน การใช้วัสดุต่างๆ  โดยที่ความสูญเสียนั้น มักไม่ได้รับการแก้ไขหรือจัดการอย่างเป็นระบบ  ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นทุน การผลิตสูงขึ้นและปัญหาอื่นๆตามมา เช่นปัญหาคุณภาพ ผลผลิต การส่งมอบ ความปลอดภัย และขวัญกำลังใจ เป็นต้น 
 
   TPM ที่คนส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าเป็นระบบเพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วมเท่านั้น แต่ความเป็นจริง TPM นับเป็นระบบบริหารจัดการการผลิต ที่มีประสิทธิผลในการลดความสูญเสียต่างๆ   ลดต้นทุนการผลิต เป็นระบบที่ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อการลดความสูญเสียจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรในที่สุด


   โดยหลักสูตรนี้จะได้ศึกษาแนวทางการนำ TPM ไปประยุกต์ใช้ ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ เพื่อให้ สามารถนำไปขยายผลต่อได้
 
วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการและความจำเป็นในการทำกิจกรรมการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM)
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจขั้นตอนการติดตั้งระบบ TPM ในองค์กรและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรในการทำระบบ IATF16949

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ ขึ้นไป
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00      • อธิบายข้อกำหนด IATF16949 ข้อ 8.5.1.5 Total Productive
                        • ความหมาย คำจำกัดความ และประวัติความเป็นมาของ TPM
                        • ความสูญเสีย 16 ประการและแนวคิดในการเพิ่มผลผลิตด้วย TPM
                        • กิจกรรม 8 เสาหลัก (Pillar) และความสัมพันธ์ในการดำเนินงาน
                        • ผลที่ได้จากการทำ TPM
                        • การดำเนินงาน TPM 12 ขั้นตอน
                        • การคำนวณดัชนีชี้วัดของ TPM
                           - OEE : Overall Equipment Effectiveness
12.00-13.00      พัก
13.00-16.30         - MTBF : Mean Time Before Failure
                           - MTTR : Mean Time To Repair
                        • กิจกรรมกลุ่มย่อย Small group และเครื่องมือ 3 ประการ
                           - การประชุมกลุ่ม
                           - OPL : One Point Lesson
                           - บอร์ดกิจกรรม
                        • การจัดทำมาตรฐานการดูแลเครื่องจักรโดย Operator
                        • แนวคิดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์
                        • Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

 

 

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM For IATF 16949)