อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การออกแบบระบบบริหาร และ การดำเนินการเชิงกระบวนการ Management System Design & Process Approach

การวิเคราะห์ต้นทุนด้านคุณภาพ Cost of Quality Analysis ( COQ )

การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Improvement by Industrial engineering techniques) 2 วัน

การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล(สำหรับผู้บริหาร ทีมงานส่งเสริม-ตรวจประเมิน และคณะดำเนินกิจกรรม 5ส)

การวิเคราะห์ระบบการวัด Measurement System Analysis (MSA) 4th Edition 2วัน เน้น Workshop

วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method 1 วัน

การตรวจประเมินภายใน Internal Audit For ISO 45001:2018

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) Workshop 2วัน

หลักสูตรฝึกอบรม ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing)


ระบบป้องกันความผิดพลาด
(Poka Yoke Error Proofing)

สภาพปัญหาที่พบ
 
ในกระบวนการผลิตประกอบด้วยปัจจัยการผลิตหลายประการ เช่น คน เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งมักเกิดข้อบกพร่องหรือความผิดพลาดได้ทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นในการทำงาน ดังตัวอย่าง
 
หลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น

   POKA YOKE (อ่าน "POH-kah YOH-kay") คำ ๆ นี้เป็นคำภาษาญี่ปุ่น แยกมาจากคำว่า "POKA" ซึ่งหมายถึงความผิดพลาดที่อาจเกิดจากทั้งเครื่องจักร กระบวนการ วัสดุและคนเนื่องจากความพลั้งเผลอ เกิดต้นทุนที่สูญเปล่า ส่วนอีกคำ "YOKERU" เป็นคำที่ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ สถานที่นั้นๆ ในซีกโลกตะวันตกมักจะเรียกรวม ๆ POKA YOKE ว่า "Fool Proof", "Fail Safe" หรือ "Mistake Proofing" คือ การขจัด/ป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากความโง่เขลา ความบกพร่องในงาน ตัวอย่างเช่น จากการประกอบไม่ดี การติดตั้งไม่ดี การวางตำแหน่งไม่ดี การหยิบผิดพลาด การลืมถอด การปนเปื้อนสิ่งสกปรก หรือการตรวจวัดไม่ดี เป็นต้น
POKA YOKE ถือกำเนิดขึ้นโดย Dr. Shigeo Shingo เป็นหนึ่งในวิศวกรอุตสาหการ ส่วนระบบการผลิตของบริษัทโตโยต้า แนวความคิดของ Dr. Shingo คือมุ่งป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากการลืม ในการทำงานเนื่องมาจากคนส่วนมากมักลืมโดยไม่ตั้งใจ กับการลืมที่จะทำนั้น ๆ เรียกว่า ลืมเสียสนิท เพื่อป้องกันความผิดพลาด Dr. Shingo ได้ใช้เทคนิคการตรวจสอบแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมด 100 % ร่วมกับการตรวจสอบถึงต้นตอ (Source inspection) เพื่อป้องกันความผิดพลาด พูดง่าย ๆ คือ กำลังทำ ZQC หรือ Zero Quality Control โดยเป็นการควบคุมคุณภาพการผลิตและลดปริมาณของเสีย ในกระบวนการผลิตให้เท่ากับศูนย์วิธีการนี้จะเน้นรวมถึงการที่เมื่อพบกระบวน การผลิตมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ความผิดปกติจะต้องได้รับการตอบสนองหรือแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะเตือนก่อนที่จะมีการผลิตของเสียออกมา


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบแนวคิดและหลักการของการป้องกันความผิดพลาด
2. เพื่อทำให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบวิธีการประยุกต์ใช้ POKA YOKE ในการป้องกันความผิดพลาดในการทำงาน

กลุ่มเป้าหมาย
: ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ที่สนใจ

จำนวนผู้เข้าอบรม
: 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม

09.00-12.00  - คำนิยามของ ความผิดพลาด (Error) และข้อบกพร่อง (Defect)
                     - ข้อจำกัดของมนุษย์ และความน่าเชื่อถือในตัวมนุษย์ 5 ระดับ   
                     - ผลกระทบของข้อบกพร่องที่มีต่อกระบวนการและผลิตภัณฑN     
                     - หลักการและแนวคิดของ Poka Yoke เพื่อการผลิตของเสียเป็นศูนย์
                     - 3 แนวทางการตรวจสอบผลิตภัณฑ์
                           1 การตรวจสอบแบบตัดสินใจ Judgment inspection
                           2 การตรวจสอบโดยอาศัยข้อมูล Informative Inspection
                           3 การตรวจสอบ ณ แหล่งกำเนิด Source Inspection
                     - 3 รูปแบบวิธีการติดตั้ง Poka Yoke
                           1. วิธีการสัมผัส Contact Methods
                           2. วิธีเทียบค่าที่กำหนด Fixed Value Methods
                           3. วิธีตรวจสอบที่การเคลื่อนไหว Motion Step Methods
                     - อุปกรณ์ดักจับ 3 ประเภทของ Poka Yoke
                           1. ดักจับจากการสัมผัสทางกายภาพ Physical Contact Sensing Devices
                           2. ดักจับที่ใช้พลังงาน Energy Sensing Devices
                           3. ดักจับความเปลี่ยนแปลงสภาวะทางกายภาพ  Sensors that etect changes in physical conditions
                     - แนวทางในการใช้ Poka Yoke ในการควบคุมกระบวนการ
                           1. ระบบควบคุม / Control System
                                1.1หยุดการทำงานทันที (Shut down)
                                1.2 การควบคุมหรือบังคับ (Control)
                           2.การแจ้งเตือน / Warning System
12.00-13.00   - พัก
13.00-16.00   - 7 ขั้นตอนการนำ  Poka Yoke ไปประยุกต์ใช้
                           1. การระบุปัญหาข้อบกพร่อง
                           2. การวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของข้อบกพร่อง
                           3. การพิจารณาเลือกใช้วิธีการติดตั้ง , อุปกรณ์ , และวิธีควบคุม
                           4.การวางแผนการดำเนินงาน
                           5. การดำเนินงาน
                           6. การตรวจสอบผลใช้งาน
                           7. การจัดทำมาตรฐาน/อบรม/สื่อสาร
                    - Workshop สำรวจสภาพปัญหาหน้างานและวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา
วันที่ 2
09.00-12.00  - Workshop กำหนดแนวคิดการป้องกันปัญหาโดยการใช้ Poka Yoke
                            1. การเลือกแนวทางการตรวจสอบสาเหตุ
                            2. การเลือกรูปแบบอุปกรณ์
                            3. การเลือกรูปแบบการควบคุม
12.00-13.00  - พัก
13.00-16.00  - Workshop การวางแผนการดำเนินงาน
                    - Workshop นำเสนอรูปแบบการป้องกันของแต่ละกลุ่มและแผนการ
                      ดำเนินงานให้เกิดขึ้นจริง
                    - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 40%  Workshop 60% 
   - ดำเนินกิจกรรมกลุ่ม 4 กลุ่ม โดยให้สำรวจปัญหาที่พบ และดำเนินการวิเคราะห์สาเหตุของข้อบกพร่องและ ออกแบบ Poka  Yoke พร้อมนำเสนอแนวคิด


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing)