อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


Advance Product Quality Planning(APQP)2 nd & Production-Part Approval Process (PPAP) 4th Edition

ขออภัยในปี 2553-2558 ทาง BIGQ งดการจัด Public Training

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1)

เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ( QC 7 Tools ) 1 วัน

การพัฒนาศักยภาพเลขานุการสู่ความเป็นเลิศ

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน“Supervisory Skill Development”

การตรวจประเมินภายใน การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต Internal Audit Hazard Analysis Critical Control Point ( HACCP )

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 3 วัน

หลักสูตรฝึกอบรม การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 3 วัน


การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม
Total Productive Maintenance (TPM)
(3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 5 วัน

หลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น
   ในการบริหารจัดการการผลิต พบว่ามีความสูญเสีย(Loss)เกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งจากการทำงานของคน เครื่องจักร พลังงาน การใช้วัสดุต่างๆ  โดยที่ความสูญเสียนั้น มักไม่ได้รับการแก้ไขหรือจัดการอย่างเป็นระบบ  ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นทุน การผลิตสูงขึ้นและปัญหาอื่นๆตามมา เช่นปัญหาคุณภาพ ผลผลิต การส่งมอบ ความปลอดภัย และขวัญกำลังใจ เป็นต้น 
ความสูญเสีย 8 ประการของเครื่องจักร
 
ความสูญเสีย 5 ประการของคน
 
ความสูญเสีย 3 ประการต่อการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต
 
   TPM ที่คนส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าเป็นระบบเพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ทุกคน มีส่วนร่วมเท่านั้น แต่ความเป็นจริง TPM นับเป็นระบบบริหารจัดการการผลิต ที่มีประสิทธิผลในการลดความสูญเสียต่างๆ   ลดต้นทุนการผลิต เป็นระบบที่ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อการลดความสูญเสียจนกลายเป็นวัฒนธรรมของ องค์กรในที่สุด
   โดยหลักสูตรนี้จะได้ศึกษาแนวทางการนำ TPM ไปประยุกต์ใช้ ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ เพื่อให้ สามารถนำไปขยายผลต่อได้
 
วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถดำเนินงานในการทำ TPM และกิจกรรมในเสาหลักการดูแลรักษาด้วยตนเองใน 3 step แรกได้
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้กิจกรรมใน3 เสาหลัก คือ การศึกษาและฝึกอบรม,การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง,การดูแลรักษาเชิงวางแผนในTPMได้

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น
กำหนดการอบรม

วันที่ 1

09.00-12.00  บทนำ
                   - แนวคิดและกรอบการทำ TPM ผลที่ได้จากการทำ TPM
                   - ความสูญเสีย 16 ประการ
                   - การหาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร Overall Equipment
                     Effectiveness: OEE
                   - การดูแลรักษาด้วยตนเอง ขั้นตอนที่ 1
                     •    วัตถุประสงค์ของการดูแลรักษาด้วยตนเอง
                     •    ความสูญเสียหลักจากเครื่องจักร 7 ประการ
                     •    ความสามารถ 4 ประการของพนักงานคุมเครื่อง
                     •    การทำความสะอาดเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง
                     •    การตรวจสอบด้วยสายตาเพื่อลดเวลาการตรวจสอบเครื่องจักร
                     •    การจัดทำแนวทางการทำความสะอาด ตรวจสอบและหล่อลื่นเครื่องจักร
                     •    องค์ประกอบ 3 ประการในการดูแลรักษาด้วยตนเอง
                     •    การตรวจเพื่อผ่านแต่ละขั้นตอน
12.00-13.00 พัก
13.00-16.30 - Work shop การทำความสะอาดเครื่องจักรเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง (ปฏิบัติ        
                     ที่เครื่องจักรจริง)
                  - Work shop การประชุมกลุ่มย่อย (ห้องประชุม)
                     •    ผลการประชุมกลุ่มย่อย
                     •    จำนวนข้อบกพร่องที่ค้นพบและการแก้ไข
                     •    จัดทำแนวทางการทำความสะอาด หล่อลื่นและตรวจสอบเครื่องจักร
                     •    OPL
                 - นำเสนอผลงาน

วันที่ 2

09.00-12.00 - ติดตามการบ้านการดูแลรักษาด้วยตนเองขั้นตอนที่ 1
                  - การดูแลรักษาด้วยตนเองขั้นตอนที่ 2
                  - การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง
                     •    สาเหตุของความสูญเสียที่ไม่ลดลงเป็นศูนย์
                     •    หลักการและแนวคิดการทำให้สูญเสียเป็นศูนย์
                     •    ขั้นตอนการปรับปรุงเฉพาะเรื่องด้วย PDCA
12.00-13.00 พัก
13.00-16.30    •    การวิเคราะห์ด้วย Why-Why Analysis
                     •    หลักการ 5 GEN เพื่อการวิเคราะห์ why-why
                  - Work shop การวิเคราะห์โดยใช้ Why Why analysis
                  - นำเสนอผลงาน

วันที่ 3

09.00-12.00 - ติดตามการบ้านการดูแลรักษาด้วยตนเองขั้นตอนที่ 1,2
                  - การดูแลรักษาด้วยตนเองขั้นตอนที่ 3
                  - การดูแลรักษาเชิงวางแผน
                     •    ตัวชี้วัดความสำเร็จของการบำรุงรักษา MTBF , MTTR
                     •    การจัดระดับความสำคัญของเครื่องจักร
                     •    การจัดทำแผนการดูแลรักษาเครื่องจักรตามเวลา
12.00-13.00 พัก
13.00-16.30 - Work shop การจัดทำแผนการดูแลรักษาเครื่องจักรตามเวลา
                  - นำเสนอผลงาน
                  - การศึกษาและฝึกอบรม
                     •    6ขั้นตอนของET
                  - ถาม-ตอบ

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30% Work 70%
   - ดำเนินการทำกิจกรรมกลุ่มและระดมความคิด

สิ่งที่บริษัทที่เข้าอบรมต้องจัดเตรียม  :   
  
1.    เครื่องจักรตัวอย่าง จำนวนเครื่อง 4-5 เครื่อง (ขึ้นกับจำนวนผู้เข้าเรียน 5-7 คนต่อ1 เครื่อง)ขอหยุดเครื่องในวันที่2 ของการอบรม ส่วนวันอื่นของการอบรมให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าดูเครื่องจักรและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเครื่องจักรได้
2.    อุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับการอบรมวันที่ 2 เช่น เศษผ้า แปรงลวด ฟองน้ำ น้ำยาเช็ดเครื่องจักร อื่นๆที่โรงงานใช้อยู่
3.    เครื่องคิดเลข
4.    Flip chart 4-5 ชุด สำหรับการประชุมกลุ่มย่อย

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 , 0954469644 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 , 0954469446 (กฤตติกา )
Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 3 วัน