อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 WEEE And REACH)

ภาวะผู้นำและผู้นำที่ดีในองค์กรยุคใหม่

การวิเคราะห์ระบบการวัดMeasurement System Analysis (MSA) 4th Edition 1วัน (สำหรับผู้มีประสบการณ์)

จิตสำนึกรักองค์กร(Organization Awareness)

การใช้ KPI ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (Key Performance Indicator In Training Follow Up)

เทคนิคการระดมสมองในการประชุม โดย Mind Map (Brainstorming technic for Meeting by Mind Map)

การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 3 วัน

หลักสูตรฝึกอบรม การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 3 วัน


การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม
Total Productive Maintenance (TPM)
(3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 5 วัน

หลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น
   ในการบริหารจัดการการผลิต พบว่ามีความสูญเสีย(Loss)เกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งจากการทำงานของคน เครื่องจักร พลังงาน การใช้วัสดุต่างๆ  โดยที่ความสูญเสียนั้น มักไม่ได้รับการแก้ไขหรือจัดการอย่างเป็นระบบ  ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นทุน การผลิตสูงขึ้นและปัญหาอื่นๆตามมา เช่นปัญหาคุณภาพ ผลผลิต การส่งมอบ ความปลอดภัย และขวัญกำลังใจ เป็นต้น 
ความสูญเสีย 8 ประการของเครื่องจักร
 
ความสูญเสีย 5 ประการของคน
 
ความสูญเสีย 3 ประการต่อการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต
 
   TPM ที่คนส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าเป็นระบบเพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ทุกคน มีส่วนร่วมเท่านั้น แต่ความเป็นจริง TPM นับเป็นระบบบริหารจัดการการผลิต ที่มีประสิทธิผลในการลดความสูญเสียต่างๆ   ลดต้นทุนการผลิต เป็นระบบที่ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อการลดความสูญเสียจนกลายเป็นวัฒนธรรมของ องค์กรในที่สุด
   โดยหลักสูตรนี้จะได้ศึกษาแนวทางการนำ TPM ไปประยุกต์ใช้ ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ เพื่อให้ สามารถนำไปขยายผลต่อได้
 
วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถดำเนินงานในการทำ TPM และกิจกรรมในเสาหลักการดูแลรักษาด้วยตนเองใน 3 step แรกได้
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้กิจกรรมใน3 เสาหลัก คือ การศึกษาและฝึกอบรม,การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง,การดูแลรักษาเชิงวางแผนในTPMได้

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น
กำหนดการอบรม

วันที่ 1

09.00-12.00  บทนำ
                   - แนวคิดและกรอบการทำ TPM ผลที่ได้จากการทำ TPM
                   - ความสูญเสีย 16 ประการ
                   - การหาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร Overall Equipment
                     Effectiveness: OEE
                   - การดูแลรักษาด้วยตนเอง ขั้นตอนที่ 1
                     •    วัตถุประสงค์ของการดูแลรักษาด้วยตนเอง
                     •    ความสูญเสียหลักจากเครื่องจักร 7 ประการ
                     •    ความสามารถ 4 ประการของพนักงานคุมเครื่อง
                     •    การทำความสะอาดเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง
                     •    การตรวจสอบด้วยสายตาเพื่อลดเวลาการตรวจสอบเครื่องจักร
                     •    การจัดทำแนวทางการทำความสะอาด ตรวจสอบและหล่อลื่นเครื่องจักร
                     •    องค์ประกอบ 3 ประการในการดูแลรักษาด้วยตนเอง
                     •    การตรวจเพื่อผ่านแต่ละขั้นตอน
12.00-13.00 พัก
13.00-16.30 - Work shop การทำความสะอาดเครื่องจักรเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง (ปฏิบัติ        
                     ที่เครื่องจักรจริง)
                  - Work shop การประชุมกลุ่มย่อย (ห้องประชุม)
                     •    ผลการประชุมกลุ่มย่อย
                     •    จำนวนข้อบกพร่องที่ค้นพบและการแก้ไข
                     •    จัดทำแนวทางการทำความสะอาด หล่อลื่นและตรวจสอบเครื่องจักร
                     •    OPL
                 - นำเสนอผลงาน

วันที่ 2

09.00-12.00 - ติดตามการบ้านการดูแลรักษาด้วยตนเองขั้นตอนที่ 1
                  - การดูแลรักษาด้วยตนเองขั้นตอนที่ 2
                  - การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง
                     •    สาเหตุของความสูญเสียที่ไม่ลดลงเป็นศูนย์
                     •    หลักการและแนวคิดการทำให้สูญเสียเป็นศูนย์
                     •    ขั้นตอนการปรับปรุงเฉพาะเรื่องด้วย PDCA
12.00-13.00 พัก
13.00-16.30    •    การวิเคราะห์ด้วย Why-Why Analysis
                     •    หลักการ 5 GEN เพื่อการวิเคราะห์ why-why
                  - Work shop การวิเคราะห์โดยใช้ Why Why analysis
                  - นำเสนอผลงาน

วันที่ 3

09.00-12.00 - ติดตามการบ้านการดูแลรักษาด้วยตนเองขั้นตอนที่ 1,2
                  - การดูแลรักษาด้วยตนเองขั้นตอนที่ 3
                  - การดูแลรักษาเชิงวางแผน
                     •    ตัวชี้วัดความสำเร็จของการบำรุงรักษา MTBF , MTTR
                     •    การจัดระดับความสำคัญของเครื่องจักร
                     •    การจัดทำแผนการดูแลรักษาเครื่องจักรตามเวลา
12.00-13.00 พัก
13.00-16.30 - Work shop การจัดทำแผนการดูแลรักษาเครื่องจักรตามเวลา
                  - นำเสนอผลงาน
                  - การศึกษาและฝึกอบรม
                     •    6ขั้นตอนของET
                  - ถาม-ตอบ

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30% Work 70%
   - ดำเนินการทำกิจกรรมกลุ่มและระดมความคิด

สิ่งที่บริษัทที่เข้าอบรมต้องจัดเตรียม  :   
  
1.    เครื่องจักรตัวอย่าง จำนวนเครื่อง 4-5 เครื่อง (ขึ้นกับจำนวนผู้เข้าเรียน 5-7 คนต่อ1 เครื่อง)ขอหยุดเครื่องในวันที่2 ของการอบรม ส่วนวันอื่นของการอบรมให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าดูเครื่องจักรและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเครื่องจักรได้
2.    อุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับการอบรมวันที่ 2 เช่น เศษผ้า แปรงลวด ฟองน้ำ น้ำยาเช็ดเครื่องจักร อื่นๆที่โรงงานใช้อยู่
3.    เครื่องคิดเลข
4.    Flip chart 4-5 ชุด สำหรับการประชุมกลุ่มย่อย

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 , 0954469644 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 , 0954469446 (กฤตติกา )
Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 3 วัน