อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) Workshop 2วัน

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้มีความรู้ทางสถิติ (1วัน)

5 หลักการสำหรับการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 5 Principles for Problem Solving

การจัดทำแผนที่ความคิดสำหรับการคิดวิเคราะห์ Mind Map for Analytical Thinking

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (2วัน)

กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับ ISO45001

เทคนิคการเป็นผู้นำกลุ่ม QCC (QC Circle Leader Techniques)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การลดความสูญเสีย 16 ประการ (16 Losses Reduction) 2 วัน

หลักสูตรฝึกอบรม การลดความสูญเสีย 16 ประการ 
(16 Losses Reduction)


การลดความสูญเสีย 16 ประการ 
(16 Losses Reduction)

หลักการและเหตุผล
   ในธุรกิจการผลิตและการบริการมีเป้าหมายของการทำธุรกิจที่เหมือนกันคือ อัตรากำไร การที่องค์กรไม่สามารถทำให้เกิดผลกำไรที่เป็นไปตามที่ตั้งไว้นั้นอาจเกิดจาก ความสูญเสีย ซึ่งจะเกิดขึ้นกับปัจจัยดังต่อไปนี้ เช่น
ความสูญเสีย 8 ประการของเครื่องจักร
 
ความสูญเสีย 5 ประการของคน
 
ความสูญเสีย 3 ประการต่อการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต
 
   การลดความสูญเสีย 16 ประการ(16 Losses Reduction) ต้องใช้หลักการของ Focused Improvement หรือ Kobutsu Kaizen หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Specified Improvement  เป็นหนึ่งกลยุทธ์ที่จะเป็นต้องมีการดำเนินงานในระบบ TPM
 
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของเครื่องจักรโดยการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเลือกมาปรับปรุงเฉพาะเรื่อง การทำกิจกรรมเพื่อลดความสูญเสียนี้จะดำเนินการในรูปแบบของกิจกรรม โดยการสร้างทีมจะประกอบไปด้วย สมาชิกระดับบริหาร กับสมาชิกของพื้นที่ที่เลือกขึ้นมากปรับปรุง โดยใช้หลักการของPDCA ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาการปรับปรุงประมาณ 4-6 เดือนต่อหนึ่งโครงการ และเมื่อทีมงานทำกิจกรรมการปรับปรุงเสร็จแล้ว จะต้องเตรียมด้วยว่าโครงงานถัดไปจะทำอะไร เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม Focused Improvement จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเพื่อให้เกิด การดำเนินงานมีประสิทธิผล
 
วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการลดความสูญเสีย 16 ประการที่เกิดขึ้นในองค์กร
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบแนวทางและเครื่องมือสำหรับการลดความสูญ 16 ประการและการส่งเสริมการลดความสูญเสียในองค์กร
กลุ่มเป้าหมาย : พนักงาน, Leader, Foreman, วิศวกร, หัวหน้างาน, ผู้บริหารระดับต้น-กลาง และผู้สนใจทั่วไป
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม

09.00-12.00  หลักการและแนวคิด
                   - การลดความสูญเสียกับการดำเนินธุรกิจ
                   - ความแตกต่างระหว่างความสูญเสียและสูญเปล่า
                   - ความสูญเสีย 3 หมวดหมู่ (เครื่องจักร , คน , ทรัพยากร )
                   - ประเภทของความสูญเสีย ทั้ง 16 ประการ (16 Losses)       
                  การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Focused Improvement )
                   - 10 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม Focused Improvement
                         * กำหนดพื้นที่การปรับปรุง (Select Improvement Model Area )
                         * จัดตั้งทีมงานปรับปรุง (Organize Project Teams )
                         * การศึกษาความสูญเสียในปัจจุบัน (Understand Present Losses )
                         * การกำหนดหัวข้อการปรับปรุง และ เป้าหมาย
                         * จัดทำแผนการปรับปรุง ( Set Improvement Plan )
                   - Workshop
12.00-13.00  - พัก
13.00-16.00        * วิเคราะห์ และ กำหนดมาตรการปรับปรุง
                   - เครื่องมือในการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง
                      Cause & Effect diagram   
                      -  แนวคิดการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา Cause & Effect diagram   
                      -  ขั้นตอนการวิเคราะห์  Cause & Effect diagram   
                        1. การระบุปัญหาและทำให้ปรากฏการณ์ชัดเจน
                        2. กำหนดปัจจัยหลักที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหา
                        3. ระดมความคิดระบุสาเหตุที่อาจทำให้เกิดปัญหา
                        4.กำหนดลำดับความสำคัญ
                        5.ยืนยันผลลัพธ์ และ ทบทวนการวิเคราะห์
                      -  Work Shop

วันที่ 2

09.00-12.00   Why-Why Analysis
                      -  แนวคิดการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาของ Why-Why Analysis
                      -  ขั้นตอนการวิเคราะห์  Why-Why Analysis
                         1. การระบุปัญหาและทำให้ปรากฏการณ์ชัดเจน
                         2.ทำความเข้าใจกับระบบ (โครงสร้าง) ของสิ่งที่จะทำการวิเคราะห์
                         3.กำหนดแนวทางของ “การวิเคราะห์ Why-Why Analysis”
                         4 การวิเคราะห์ด้วยคำว่า “ทำไม”
                         5.กำหนดลำดับความสำคัญ
                         6.ยืนยันผลลัพธ์ และ ทบทวนการวิเคราะห์
                      -  Work Shop

12.00-13.00  - พัก
13.00-16.00  -     * ดำเนินการปรับปรุง (Implement Improvement )
                         * ตรวจสอบผลการปรับปรุง (Confirm Result )
                         * กำหนดมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ (Take Measure to Prevent Recurrence )
                         * ขยายผลการปรับปรุง (Horizontal Replication )
                   - Workshop
                   - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 40%  Workshop 60% 
   - ใช้หลักการระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรม Focused Improvement เสมือนจริง สำหรับการลดความสูญเสีย

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000
Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม การลดความสูญเสีย 16 ประการ 
(16 Losses Reduction)