อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 5วัน

การกำหนด KPIs และ Competency เพื่อการประเมินผลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพEffective Team Building

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิผล

กิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ Quality Control Circle (QCC) 1 วัน

การเพิ่มผลผลิตด้วยทีม(Team Productivity )

จิตสำนึกรักองค์กร(Organization Awareness)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 3วัน

หลักสูตรฝึกอบรม การบำรุงรักษาด้วยตนเอง
Autonomous Maintenance (AM) (ภาคปฏิบัติ 3 Step)


การดูแลรักษาด้วยตนเอง (ภาคปฏิบัติ 3 Step) 3วัน
Autonomous Maintenance ( AM )

หลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น
   TPM เป็นแนวคิดและหลักการที่ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร เช่น คน เครื่องจักร/อุปกรณ์ วัตถุดิบ และพลังงานให้คุ้มค่าโดยให้มีความสูญเสียน้อยที่สุด หรือไม่ให้มีเลย(Zero losses) ซึ่งแนวคิดนี้จะอยู่ในรูปของการพัฒนาโดยจะคำนึงถึงที่มาของความสูญเสียเป็น หลัก
 
   ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินการผ่าน 8 เสาหลักเพื่อทำให้ความสูญเสียนั้นลดน้อยลง
 
   หนึ่งในเสาหลักที่สำคัญคือ การดูแลรักษาด้วยตนเอง AUTONOMOUS MAINTENANCE (JISHU HOZEN) มีแนวคิดการดำเนินการ 7 ขั้นตอนเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

   การที่พนักงานประจำเครื่องมีสามารถในการดูแลรักษาเครื่องจักรด้วยตนเองได้ ตั้งแต่การทำความสะอาดเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง การสามารถปรับปรุงแก้ไข เบื้องต้นแบบง่ายๆได้เอง การกำหนดวิธีการทำความสะอาด หล่อลื่น ตรวจสอบเครื่องจักร เบื้องต้นได้ จะมีส่วนช่วยให้กระบวนการผลิตมีความสูญเสียต่างๆ ที่ลดลง สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี ต้นทุนต่ำ และส่งมอบได้ตรงเวลา  
   โดยหลักสูตรนี้พนักงานจะได้ศึกษาและปฏิบัติ การดูแลรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง ตั้งแต่การทำความสะอาดเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง , การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้กลับสู่สภาพเดิม , การสร้างแนวทางการดูแลเครื่องจักรมีการทำความสะอาด หล่อลื่น ตรวจสอบ
   “ การทำความสะอาด คือ การตรวจสอบ  ”
      กุญแจสำคัญ   : 
-    มโนภาพสภาพเครื่องตามจินตนาการในขณะทำความสะอาด
-    ค้นหาจุดบกพร่องทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น ( การหลวมคลาย , สั่นสะเทือน , ความร้อนสูง )

   การแสดงความคืบหน้าของการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนจะอาศัยการตรวจประเมินจากผลการดำเนินงานดังนี้
 
วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถดำเนินงานในการทำความสะอาดเพื่อค้นหาข้อบกพร่องได้
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้กลับสู่สภาพเดิมได้
   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถจัดทำแนวทางการดูแลเครื่องจักร(การทำความสะอาด , หล่อลื่น , ตรวจสอบ)

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ

กำหนดการอบรม
วันที่ 1

09.00-12.00 - ความสูญเสียหลักจากเครื่องจักร 8 ประการ
                  - วัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษาด้วยตนเอง
                  - ความสามารถ 4 ประการของพนักงาน
                  - 7 ขั้นตอนในการทำการบำรุงรักษาด้วยตนเอง
                  - ขั้นตอนการทำความสะอาดเพื่อการตรวจสอบ                        
12.00-13.00 - พักเที่ยง
13.00-16.30 - Workshop การทำความสะอาดเครื่องจักรเพื่อตรวจสอบ (แบ่งกลุ่มย่อย
                    ทำความสะอาดเครื่องจักรจริง)
                  - วิธีการจัดทำแนวทางการทำความสะอาด ตรวจสอบและหล่อลื่นเครื่องจักร 
                  - ระบบการตรวจสอบด้วยสายตา(VCS)
                  - Q&A
วันที่ 2
09.00-12.00 - องค์ประกอบ 3 ประการในการบำรุงรักษาด้วยตนเอง
                     • บอร์ดกิจกรรม
                     • บทเรียน 1 จุด OPL
                     • การประชุมกลุ่มย่อย
                  - Workshop ประชุมกลุ่มย่อย
                     • จัดทำแนวทางการทำความสะอาด,หล่อลื่น,ตรวจสอบ
                     • จัดทำแผนการแก้ไขข้อบกพร่อง และปรับปรุง
                     • OPL
                  - นำเสนอผลงาน Work shop ประชุมกลุ่มย่อย
12.00-13.00 - พักเที่ยง
13.00-16.30 - การหาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ (OEE)
                     • การคำนวณค่าอัตราเวลาที่เครื่องเดินได้ (Availability)
                     • การคำนวณค่าอัตราสมรรถนะ (Performance)
                     • การคำนวณค่าอัตราคุณภาพ (Quality Rate)
                  - การวัดและวิเคราะห์ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ OEE
                  - Work shop การคำนวณและวิเคราะห์ค่า OEE
                  - Q&A
วันที่ 3
09.00-12.00 - 10 ขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง
                  - เครื่องมือในการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง
                  - เทคนิคในการวิเคราะห์ Why Why analysis
                  - Work shop วิเคราะห์ความสูญเสียด้วย Why Why analysis
12.00-13.00 - พักเที่ยง
13.00-16.30 - Work shop วิเคราะห์ความสูญเสียด้วย Why Why analysis(ต่อ)
                  - การตรวจผ่านกิจกรรมการบำรุงรักษาด้วยตนเอง
                  - แนวคิดในการปรับปรุงสถานประกอบการด้วยกิจกรรมการบำรุงรักษาด้วยตนเอง
                  - Q&A

ระยะเวลา :     3 วัน  (09.00-16.00 น.) ภายใน 1 เดือน
จำนวนผู้เข้าอบรม :    สมาชิกประจำเครื่องจักรตัวอย่าง ไม่เกิน 25 คน
รูปแบบการอบรม  :      บรรยาย /  ฝึกปฏิบัติ Workshop

สิ่งที่บริษัทที่เข้าอบรมต้องจัดเตรียม  :     
1. เครื่องจักรตัวอย่าง จำนวนเครื่อง 2-3  เครื่อง และ ขอหยุดเครื่องในวันที่2 ของการอบรม ส่วนวันอื่นของการอบรมให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าดูเครื่องจักรและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเครื่องจักรได้
2. อุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับการอบรมวันที่ 2 เช่น เศษผ้า แปรงลวด ฟองน้ำ น้ำยาเช็ดเครื่องจักร อื่นๆที่โรงงานใช้อยู่
3. อบรมวันที่ 1 และ 2 ถ้าติดกันจะดีมาก
4. KPI ที่ต้องการวัดผลในการทำกิจกรรมการดูแลรักษาด้วยตนเองครั้งนี้ พร้อมค่าปัจจุบันและเป้าหมายที่ต้องการ (เป้าหมายต้องเหมาะสมกับระยะเวลา 1 เดือน) เช่น OEE , เครื่องจักรเสีย ,ของเสีย , จำนวนการปรับปรุง  เป็นต้น


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000
Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม การบำรุงรักษาด้วยตนเอง Autonomous Maintenance (AM)