อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 2วัน เน้นภาคปฎิบัติ

การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Improvement by Industrial engineering techniques) 1 วัน

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ Design Failure Mode and Effects Analysis (DFMEA) 4th Edition

เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์Immediate problems solving techniques creatively

ความตระหนักและการควบคุมคุณภาพสำหรับพนักงาน (Quality Awareness & Control for Operators)

การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)

เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 อย่าง (The 7 New QC Tools)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work)

หลักสูตรฝึกอบรม งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work)


งานที่เป็นมาตรฐาน
(Standardization Work)

บทนำ
   Standardized Work หรือ งานมาตรฐานเป็นงานที่ทำซ้ำๆ กันและเหมือนกันทุกรอบ โดยเน้นการเคลื่อนไหวของคนเป็นสำคัญ และกำหนดวิธีการทำงาน เพื่อผลิตสินค้าที่ดี พนักงานปลอดภัย และต้นทุนต่ำลง ลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ รวมถึงสามารถวางแผนการผลิตจากงานที่เป็นมาตรฐานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำอีกด้วย
   
องค์ประกอบ 3 ประการ ของงานมาตรฐาน
        1. Takt Time คือ มาตรฐานทางเวลาในการผลิตของ 1 ชิ้น ในเวลาที่กำหนดและเป็นตัวกำหนดความเร็วในการขาย ที่สะท้อนความต้องการของลูกค้า
        2. ลำดับการทำงาน (Working Sequence) คือลำดับในการผลิต (การติดตั้ง การดึงออก)
        3. Standard Work In Process คือ จำนวนชิ้นงาน ที่จำเป็นต้องมีไว้เพื่อทำซ้ำในลำดับเดียวกัน หรือในกรณีที่เป็นเครื่องจักรอัตโนมัติ ทำงานด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีคนเฝ้าเครื่อง

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาเข้าใจคำนิยามของงานที่เป็นมาตรฐาน
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจการศึกษาเวลางาน วิธีการจับเวลา
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเข้าใจหลักการสร้างงานมาตรฐาน, การวิเคราะห์กำลังการผลิต

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
08.30-12.00  - การกระทำภายใต้สภาวะการณ์ที่เป็นมาตรฐาน
                   - งานที่เป็นมาตรฐาน
                   - การศึกษาเวลางาน (Time Study)
                   - อัตราการทำงานของพนักงาน (Performance)
                   - วิธีการจับเวลา
 12.00-13.00 - พัก
 13.00-16.30 - Standard vs. Standardization vs. Standard work
                   - ขั้นตอนการสร้างงานมาตรฐาน
                        * แผนผังเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน
                        * ตารางวิธีการทำงาน
                        * แผนผังการปฏิบัติงาน
                   - Capacity Analysis
                   - สาเหตุของความผิดปกติจากมาตรฐาน
                   - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30% Work 70%

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม งานที่เป็นมาตรฐาน (Standardization Work)