อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work)

เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques)

การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 5 คิว

การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน cost structures Analysis

สร้างพลังทีมงานสู่องค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงหลักสูตร Team Building

ความตระหนักและการควบคุมคุณภาพสำหรับพนักงาน (Quality Awareness & Control for Operators)

เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผล

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
Logistic and Supply Chain

หลักสูตรฝึกอบรม Logistic and Supply Chain


Logistic and Supply Chain

หลักการและเหตุผล
   ระบบการผลิตในบริษัทมักจะมีระบบควบคุมการผลิต (Production Control System) ซึ่ง ระบบลีน หรือTPS ก็มักจะถูกนำมาใช้กับกรณีดังกล่าว ในช่วงแรกของการดำเนินการระบบลีน เราจะสนใจเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องแบบ door-to-door แต่เมื่อเราพร้อมและต้องการปรับปรุงต้นน้ำของการจัดซื้อ และส่วนปลายน้ำของการจัดส่ง เรามักจะขยายขอบข่าย VSMของเราออกไป ทั้งข้างหน้า และข้างหลัง door-to-door ทั้งนี้เพื่อลดเวลาทั้งหมดในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในขณะเดียวกันก็สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน รวมทั้งลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นอีกด้วย

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ความรู้หลักการ วิธีการดำเนินงานของ Logistic and Supply Chain
   2.เพื่อให้สามารถนำ VSM ที่มีอยู่ ขยายขอบข่ายออกไปทั้งต้นน้ำและปลายน้ำได้
   3.เพื่อให้สามารถประยุกต์สู่การปรับปรุงได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม        
   30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
   เวลา                 กิจกรรม

09.00-12.00         - Logistics ในนิยามทางธุรกิจ
                          - องค์ประกอบของระบบ Logistics และกิจกรรม Logistics
                          - การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain)
                          - การเชื่อมโยงกันระหว่าง Logistics and Supply Chain      
12.00-13.00         - พัก
13.00-16.30         - การจัดหา และจัดซื้อ
                          - การจัดการสินค้าคงคลังในระบบ Logistics
                          - Technology เพื่อการขับเคลื่อน Logistics
                          - SCOR Model
                          - การวัดสมรรถนะ                                                      
                          - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม Logistic and Supply Chain