อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC 2 วัน

การพัฒนาศักยภาพเลขานุการสู่ความเป็นเลิศ

การตรวจประเมินภายในวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องมือแพทย์ Internal Audit GMP Medical Devices

การออกแบบการทดลอง(Design of Experiment: DOE) สำหรับผู้เริ่มต้น 2 day

การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Improvement by Industrial engineering techniques) 1 วัน

การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Improvement by Industrial engineering techniques) 2 วัน

การบํารุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenanc)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 5 วัน

หลักสูตรฝึกอบรม การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 5 วัน


การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม
Total Productive Maintenance (TPM)
(3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 5 วัน

หลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น
   ในการบริหารจัดการการผลิต พบว่ามีความสูญเสีย(Loss)เกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งจากการทำงานของคน เครื่องจักร พลังงาน การใช้วัสดุต่างๆ  โดยที่ความสูญเสียนั้น มักไม่ได้รับการแก้ไขหรือจัดการอย่างเป็นระบบ  ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นทุน การผลิตสูงขึ้นและปัญหาอื่นๆตามมา เช่นปัญหาคุณภาพ ผลผลิต การส่งมอบ ความปลอดภัย และขวัญกำลังใจ เป็นต้น 
ความสูญเสีย 8 ประการของเครื่องจักร
 
ความสูญเสีย 5 ประการของคน
 
ความสูญเสีย 3 ประการต่อการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต
 
   TPM ที่คนส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าเป็นระบบเพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ทุกคน มีส่วนร่วมเท่านั้น แต่ความเป็นจริง TPM นับเป็นระบบบริหารจัดการการผลิต ที่มีประสิทธิผลในการลดความสูญเสียต่างๆ   ลดต้นทุนการผลิต เป็นระบบที่ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อการลดความสูญเสียจนกลายเป็นวัฒนธรรมของ องค์กรในที่สุด
   โดยหลักสูตรนี้จะได้ศึกษาแนวทางการนำ TPM ไปประยุกต์ใช้ ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ เพื่อให้ สามารถนำไปขยายผลต่อได้
 
วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถดำเนินงานในการทำ TPM และกิจกรรมในเสาหลักการดูแลรักษาด้วยตนเองใน 3 step แรกได้
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้กิจกรรมใน3 เสาหลัก คือ การศึกษาและฝึกอบรม,การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง,การดูแลรักษาเชิงวางแผนในTPMได้

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น
กำหนดการอบรม

วันที่ 1

09.00-12.00  บทนำ
                     - แนวคิดและกรอบการทำ TPM ผลที่ได้จากการทำ TPM
                     - ความสูญเสีย 16 ประการ
                     - การหาค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร Overall Equipment
                       Effectiveness: OEE
                   การดูแลรักษาด้วยตนเอง ขั้นตอนที่ 1
                     - วัตถุประสงค์ของการดูแลรักษาด้วยตนเอง
                     - ความสูญเสียหลักจากเครื่องจักร 7 ประการ
                     - ความสามารถ 4 ประการของพนักงานคุมเครื่อง
                     - การทำความสะอาดเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง
12.00-13.00    พัก
13.00-16.00    - การตรวจสอบด้วยสายตาเพื่อลดเวลาการตรวจสอบเครื่องจักร
                     - การจัดทำแนวทางการทำความสะอาด ตรวจสอบและหล่อลื่น
                       เครื่องจักร
                     - องค์ประกอบ 3 ประการในการดูแลรักษาด้วยตนเอง
                     - การตรวจเพื่อผ่านแต่ละขั้นตอน
                     - Q&A

วันที่ 2
09.00-12.00    - Work shop การทำความสะอาดเครื่องจักรเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง
                       (ปฏิบัติที่เครื่องจักรจริง)
12.00-13.00    พัก
13.00-16.00    - Work shop การประชุมกลุ่มย่อย (ห้องประชุม)
                     - ผลการประชุมกลุ่มย่อย
                     - จำนวนข้อบกพร่องที่ค้นพบและการแก้ไข
                     - จัดทำแนวทางการทำความสะอาด หล่อลื่นและตรวจสอบเครื่องจักร
                     - OPL
                     - นำเสนอผลงาน
                     - Q&A

วันที่ 3
09.00-12.00    - ติดตามการบ้านการดูแลรักษาด้วยตนเองขั้นตอนที่ 1
                     - การดูแลรักษาด้วยตนเองขั้นตอนที่ 2
                  การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง
                     - สาเหตุของความสูญเสียที่ไม่ลดลงเป็นศูนย์
                     - หลักการและแนวคิดการทำให้สูญเสียเป็นศูนย์
                     - ขั้นตอนการปรับปรุงเฉพาะเรื่องด้วย PDCA
                     - การวิเคราะห์ด้วย Why-Why Analysis
                     - หลักการ 5 GEN เพื่อการวิเคราะห์ why-why
12.00-13.00    พัก
13.00-16.00    - Work shop การวิเคราะห์โดยใช้ Why Why analysis
                     - นำเสนอผลงาน
                     - Q&A

วันที่ 4
09.00-12.00    - ติดตามการบ้านการดูแลรักษาด้วยตนเองขั้นตอนที่ 1,2
                     - การดูแลรักษาด้วยตนเองขั้นตอนที่ 3
                 การดูแลรักษาเชิงวางแผน
                     - ตัวชี้วัดความสำเร็จของการบำรุงรักษา MTBF , MTTR
                     - การจัดระดับความสำคัญของเครื่องจักร
12.00-13.00    พัก
13.00-16.00    - การจัดทำแผนการดูแลรักษาเครื่องจักรตามเวลา
                     - Work shop การจัดทำแผนการดูแลรักษาเครื่องจักรตามเวลา
                     - นำเสนอผลงาน
                     - Q&A

วันที่ 5
09.00-12.00    - ติดตามการบ้านการดูแลรักษาด้วยตนเองขั้นตอนที่ 1,2,3
                  Education & Training
                     - การกำหนดความรู้/ทักษะที่พึงมีและการประเมินความสามารถ 4 ระดับ
12.00-13.00 พัก
13.00-16.00    - การจัดทำ OPL สำหรับการสอน และ สื่อเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
                     - การจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่อบรมพัฒนาทักษะ
                     - ขั้นตอนการฝึกอบรม
                     - WORKSHOP  การสอนรายบุคคล 
                     - สรุปผลการสอนแต่ละคน
                     - Q&A


รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30% Work 70%
   - ดำเนินการทำกิจกรรมกลุ่มและระดมความคิด

สิ่งที่บริษัทที่เข้าอบรมต้องจัดเตรียม  :    
 
1.    เครื่องจักรตัวอย่าง จำนวนเครื่อง 4-5 เครื่อง (ขึ้นกับจำนวนผู้เข้าเรียน 5-7 คนต่อ1 เครื่อง)ขอหยุดเครื่องในวันที่2 ของการอบรม ส่วนวันอื่นของการอบรมให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าดูเครื่องจักรและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเครื่องจักรได้
2.    อุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับการอบรมวันที่ 2 เช่น เศษผ้า แปรงลวด ฟองน้ำ น้ำยาเช็ดเครื่องจักร อื่นๆที่โรงงานใช้อยู่
3.    เครื่องคิดเลขสำหรับวันที่ 1 และ 4
4.    Flip chart 4-5 ชุด สำหรับการประชุมกลุ่มย่อย

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
 BIG Q TRAINING CO., LTD.
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

TEL : 089-9993466 , 0954469644 (อุดมศักดิ์ )
TEL : 090-4649464 , 0954469446 (กฤตติกา )
Fax : 034973518
เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

 


หลักสูตรฝึกอบรม การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 5 วัน