อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)

จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในองค์กร(Safety and Environmental Awareness with in Organization)

เทคนิคการบริหารงานด้วย PDCA อย่างมีประสิทธิภาพ(สำหรับหัวหน้างาน)

การนำ Competency มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

การวางแผนอัตรากำลังคนในสายการผลิตล่วงหน้า

วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method

เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต (Reduce Cost) สำหรับพนักงาน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)

หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)


การจัดการคลังสินค้า
(Inventory Management)

หลักการและเหตุผล
   คลังสินค้าคือสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบและสินค้า ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง ถ้าจัดเก็บเกินความจำเป็นก็จำกลายเป็นต้นทุนและถ้าจัดเก็บไม่พอกับปริมาณการใช้ที่ต้องการก็จะกลายเป็นเสียโอกาส ดังนั้นจึงพอว่าหลายๆองค์กรจึงพยายามที่จะบริหารคลังสินค้าให้เกิดการควบคุมที่เหมาะสม
   การบริหารจัดการคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพได้นั้น จำเป็นจะต้องอาศัยหลักการบริหารจัดการแบบ PDCA และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องมากมายซึ่งผู้ที่บริหารจำเป็นต้องเข้าใจหลักการและแนวคิดเช่น EOQ , ERP , หลักการ ABC เป็นต้น

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการและแนวคิดจัดการคลังสินค้า(Inventory Management)
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆสำหรับการจัดการคลังสินค้าและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร  

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม        
   30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
   เวลา                 กิจกรรม

วันที่ 1
09.00-12.00        - หลักการและ แนวคิดการจัดการคลังสินค้า
                         - ประโยชน์/ต้นทุนของการจัดการคลังสินค้า
                         - องค์ประกอบของการจัดการสินค้าคงคลัง
                         - การประเมินประสิทธิผลการจัดการคลังสินค้า
                         - ประเภทของสินค้าคงคลัง
12.00-13.00        - พัก
13.00-16.30        - บริหารสินค้าคงคลังโดยใช้ ABC
                            * การกำหนดและแยกประเภท ABC
                            * การจัดการสินค้าคงคลังแต่ละประเภท
                         - Workshop
                         - การวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าคงคลัง
วันที่ 2
09.00-12.00        - ระบบการเติมสินค้าคงคลัง
                         - การกำหนดการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ)
                         - การกำหนดของการสั่งซื้อในแต่ละประเภท
                         - Workshop
                         - การกำหนดจุดสั่งซื้อสินค้า
12.00-13.00        - พัก
13.00-16.30        - การวางแผนผังคลังสินค้า
                         - การตรวจสอบสินค้าและการจัดการกับ  (Dead stock)
                         - เทคนิคการลดสินค้าคงคลังโดย JIT , Kanban
                         - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)