อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM For IATF 16949)

การประเมินผลเชิงดุลยภาพ Balanced Scorecard(BSC)

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis) JSA

การบริหารเวลา Time management

ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Responsible Business Alliance (RBA) Version 6.0 1วัน

การวางแผนอัตรากำลังคนในสายการผลิตล่วงหน้า

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) AIAG & VDA 1st Issued June 2019 (fmea new version)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)

หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)


การจัดการคลังสินค้า
(Inventory Management)

หลักการและเหตุผล
   คลังสินค้าคือสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบและสินค้า ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง ถ้าจัดเก็บเกินความจำเป็นก็จำกลายเป็นต้นทุนและถ้าจัดเก็บไม่พอกับปริมาณการใช้ที่ต้องการก็จะกลายเป็นเสียโอกาส ดังนั้นจึงพอว่าหลายๆองค์กรจึงพยายามที่จะบริหารคลังสินค้าให้เกิดการควบคุมที่เหมาะสม
   การบริหารจัดการคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพได้นั้น จำเป็นจะต้องอาศัยหลักการบริหารจัดการแบบ PDCA และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องมากมายซึ่งผู้ที่บริหารจำเป็นต้องเข้าใจหลักการและแนวคิดเช่น EOQ , ERP , หลักการ ABC เป็นต้น

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการและแนวคิดจัดการคลังสินค้า(Inventory Management)
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆสำหรับการจัดการคลังสินค้าและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร  

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม        
   30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
   เวลา                 กิจกรรม

วันที่ 1
09.00-12.00        - หลักการและ แนวคิดการจัดการคลังสินค้า
                         - ประโยชน์/ต้นทุนของการจัดการคลังสินค้า
                         - องค์ประกอบของการจัดการสินค้าคงคลัง
                         - การประเมินประสิทธิผลการจัดการคลังสินค้า
                         - ประเภทของสินค้าคงคลัง
12.00-13.00        - พัก
13.00-16.30        - บริหารสินค้าคงคลังโดยใช้ ABC
                            * การกำหนดและแยกประเภท ABC
                            * การจัดการสินค้าคงคลังแต่ละประเภท
                         - Workshop
                         - การวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าคงคลัง
วันที่ 2
09.00-12.00        - ระบบการเติมสินค้าคงคลัง
                         - การกำหนดการสั่งซื้อที่ประหยัด (EOQ)
                         - การกำหนดของการสั่งซื้อในแต่ละประเภท
                         - Workshop
                         - การกำหนดจุดสั่งซื้อสินค้า
12.00-13.00        - พัก
13.00-16.30        - การวางแผนผังคลังสินค้า
                         - การตรวจสอบสินค้าและการจัดการกับ  (Dead stock)
                         - เทคนิคการลดสินค้าคงคลังโดย JIT , Kanban
                         - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม การจัดการคลังสินค้า (Inventory Management)