อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


Advance Product Quality Planning(APQP)2 nd & Production-Part Approval Process (PPAP) 4th Edition

กระบวนการแก้ปัญหา และติดตามงานด้วยกระดาษ A3 (A3 PROBLEM REPORT & PROBLEM SOLVING)

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการ Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) AIAG & VDA 1st Issued June 2019

จิตสำนึกในการดูแลและใช้งาน หม้อไอน้ำ&เครื่องทำน้ำเย็น (Maintenance and operate Boiler & Chiller awareness)

จิตสำนึกการดูแลรักษาและการใช้เครื่องจักร (Maintenance and operate machinery awareness)

การใช้เวลาเปลี่ยนรุ่นเป็นเลขนาทีหลักเดียว Single Minute Exchange of Die (SMED)

การวิเคราะห์ระบบการวัดMeasurement System Analysis (MSA) 4th Edition 1วัน (สำหรับผู้มีประสบการณ์)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การวิเคราะห์การเสียของเครื่องจักร (Machine Breakdown Analysis)

หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์การเสียของเครื่องจักร (Machine Breakdown Analysis)


การวิเคราะห์การเสียของเครื่องจักร
(Machine Breakdown Analysis)

บทนำ
 
   เครื่องจักรนับเป็นปัจจัยที่สำคัญในการผลิตปัจจัยหนึ่ง และมีราคาสูงในการลงทุน การดูแลรักษา  และเวลาที่เครื่องจักรเสียหายก่อนกำหนดพบว่าช่างซ่อมบำรุงส่วนใหญ่ ก็มีความสามารถในการซ่อมให้เครื่องจักรดังกล่าวกลับมาทำงานได้ตามปกติ แต่ก็พบว่าบ่อยครั้งปัญหาเครื่องจักรเสียก่อนเวลาดังกล่าวในลักษณะเดิมกลับมาเกิดซ้ำอีก จนกลายเป็นปัญหาเรื้อรังแก้ไขไม่หาย
 
   สาเหตุเนื่องมาจากก่อนการซ่อมเครื่องจักร ขาดการวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อม และสาเหตุที่เป็นต้นตอในการเสียของเครื่องจักรก่อนทำการซ่อม และหลังการซ่อมก็ไม่ได้มีการกำหนดมาตรการในการดูแลรักษาและป้องกัน เพื่อไม่ให้เครื่องจักรเสียหายก่อนกำหนด

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสำรวจสภาพและวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เครื่องจักรเสียหายได้
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจรูปแบบ การบำรุงรักษาเครื่องจักร (PM) และสามารถ นำมากำหนดใช้กับเครื่องจักรได้อย่างเหมาะสม
3.เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันเครื่องจักรหยุดเดินกะทันหันได้

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุง และใช้เครื่องจักร หัวหน้างาน วิศวกร ผู้ที่สนใจทั่วไป
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00        - ความเป็นมาและแนวคิดของระบบการบำรุงรักษา
                          - โครงสร้างและหน้าที่ของการบำรุงรักษา
                          - การแบ่งระดับของเครื่องจักร (Rank)
                          - ตัวชี้วัดความสำเร็จของระบบการบำรุงรักษา MTBF & MTTR
                          - การตั้งเป้าหมายการบำรุงรักษา
                          - การฟื้นฟูสภาพเสื่อม สร้างสภาพพื้นฐานกำจัดสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเสื่อม
                          - การปรับปรุงจุดอ่อน และปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อยืดอายุการใช้งาน
                          - การบำรุงรักษาตามคาบเวลา (TBM)
                          - การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (CBM)
12.00-13.00        - พัก
13.00-16.30        - หลักการวิเคราะห์การเสียของเครื่องจักรก่อนเวลา (ต่อ)
                          - ความเข้าใจของสภาพเครื่องจักร (Machine – Component- part)
                          - การวิเคราะห์หาสาเหตุของเครื่องจักรเสียก่อนเวลาโดย Why Why analysis , PM Analysis
                          - กำหนดวิธีการบำรุงรักษา (PM)
                          - การติดตามและตรวจสอบผล (Daily-Weekly-Monthly)
                          - การสร้างมาตรฐานการดูแลเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำของเครื่องจักร
                          - Workshop
                          - Q & A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 40%  Workshop 60% 

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม การวิเคราะห์การเสียของเครื่องจักร (Machine Breakdown Analysis)