อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน cost structures Analysis

งานที่เป็นมาตรฐาน(Standardization Work)

ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing) Workshop 2วัน

การติดตามประเมินผลและการส่งเสริมการทำกิจกรรม QCC ( สำหรับหน่วยงานส่งเสริม )

การดำเนินกิจกรรม Six-Sigma ในองค์กร 3 วัน (เน้นภาคปฏิบัติ)

พัฒนาทักษะหัวหน้างานด้วยหลักการของ TWI-3J

การควบคุมสารต้องห้าม (RoHS v.2.1 Halogen Free And REACH)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping : VSM)

หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping : VSM)


การสร้างสายธารแห่งคุณค่า
(Value Stream Mapping VSM)

บทนำ
  
ในการดำเนินกิจกรรมการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในเวลาที่ลูกค้าต้องการนั้น จำเป็นที่จะต้องควบคุมเวลานำ (Lead time) ในกระบวนการผลิตให้อยู่ภายในเวลาที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งสายธารแห่งคุณค่าทำให้สามารถมองเห็นภาพรวม (Big Picture) ของกระบวนการ การเชื่อมโยงการไหลของข้อมูล และวัตถุดิบ แหล่งกำเนิดของความสูญเปล่า (Source of Waste) ซึ่งทำให้เห็นช่องทางในการปรับปรุงเพื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น และยังเป็นขั้นตอนต้นๆ สำหรับการดำเนินการระบบลีนอีกด้วย
 
 
แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า (VSM) เป็นเครื่องมือและเทคนิคที่สนับสนุนการพัฒนากลยุทธ์การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing Strategy) ด้วยการแสดงลำดับขั้นตอนของกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า โดยแนวคิด สายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Thinking) จะทำให้สามารถเข้าใจภาพรวมของกระบวนการ (Overall Process) จากมุมมองลูกค้าโดยมุ่งแนวทางปรับปรุงการไหลของทรัพยากรและสารสนเทศ ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานซึ่งทำให้สามารถระบุกิจกรรมไคเซ็นที่จำเป็นสำหรับการขจัดความสูญเปล่า ดังนั้น VSM จึงเป็น แนวทางที่ใช้จำแนกกิจกรรมที่สร้างคุณค่าเพิ่มและกิจกรรมที่เกิดความสูญเปล่าโดยนำข้อมูลผลลัพธ์จากการวิเคราะห์สถานะปัจจุบัน (Current State) ที่ถูกแสดงด้วยเอกสารสำหรับกำหนดสถานะในอนาคต (Future State) หลังจากการปรับปรุง

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาเข้าใจความหมาย และประโยชน์ของสายธารแห่งคุณค่า
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้เข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเขียน VSM
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาสามารถเขียน VSM Current และ Future State ได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00  - แนวคิดและขั้นตอนสำหรับการผลิตแบบลีน
                     - Value Stream คืออะไร?  และ ความหมายของคุณค่า (Value)
                     - ทำไมต้องทำผังสายธารคุณค่า (VSM)
                     - วิธีการวัด Lean Time
                     - Upstreamและ Downstream 
                     - 8 ขั้นตอนในการวาดแผนผังสายธารคุณค่า
                        1 เลือกสายธารคุณค่าเพื่อปรับปรุง
                        2 วาดรูปขั้นตอนของกระบวนการ และ สัญลักษณ์ต่างๆ
                        3 รวบรวมข้อมูลของกระบวนการและใส่ลงไปในกล่องกระบวนการ
                        4 วาดรูปคลังวัตถุดิบและคลังสินค้าสำเร็จรูป
12.00-13.00  - พัก
13.00-16.30     5 คำนวณเวลารอคอย
                        6 ลงไปในสายการผลิตและนับสินค้าคงคลังระหว่างผลิต (WIP) 
                        7 คำนวณเวลารอคอยอันเนื่องมาจาก WIP
                        8 คำนวณค่า Velocity Ratio
                    - การเขียน VSM Current State 
                    - Manufacturing Lead Time (MCT)
                    - การเขียน VSM Future State
                    - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30% Work 70%

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping : VSM)