อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย Why Why Analysis & Cause and Effect Diagram & W5 Image analysis

เทคนิคการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Techniques)

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 5W 1H สำหรับทำความเข้าใจสภาพในปัจจุบันและอนาคต

การลดความสูญเสีย 16 ประการ (16 Losses Reduction) 2 วัน

การถ่ายทอด สื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร Strategic Management for managerial person

การตรวจประเมินภายใน Internal Audit For Responsible Business Alliance (RBA)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Focused Improvement or Specified Improvement 1วัน

หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Focused Improvement  or Specified Improvement


การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง
Focused Improvement  or Specified Improvement 2วัน

บทนำ
   Focused Improvement หรือ Kobutsu Kaizen หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Specified Improvement  เป็นหนึ่งกลยุทธ์ที่จะเป็นต้องมีการดำเนินงานในระบบ TPM
 
   เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของเครื่องจักรโดยการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
 
   การแบ่งลำดับความสำคัญนิยมแบ่งออกเป็น 3 ระดับเพื่อให้ง่ายต้องการบริหารจัดการในการปรับปรุงและมักมีการแบ่งแยกผู้รับผิดชอบดังนี้
 

 
   รูปแบบของกิจกรรม JIPM แนะนำแนวทางดำเนินงานโดยใช้หลักการของPDCA ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาการปรับปรุงประมาณ 2-4 เดือนต่อหนึ่งเรื่อง และเมื่อทีมงานทำกิจกรรมการปรับปรุงเสร็จแล้ว จะต้องเตรียมด้วยว่าโครงงานถัดไปจะทำอะไร
 
    เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม Focused Improvement จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเพื่อให้เกิดการดำเนินงานมีประสิทธิผล
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการและหลักการ การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Focused Improvement ) ของ TPM
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Focused Improvement )

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจ
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00  บทนำ
                   - แนวคิด และ หลักการของ TPM และการวัดประสิทธิผลของเครื่องจักร
                   - บทบาทและหน้าที่ของ กิจกรรมเสาหลักการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง
                   - นิยามและความสัมพันธ์ของความสูญเสียหลัก 16 ประการ (16 Major losses)    
                   - การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร OEE
                   - PDCA 10 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม Focused Improvement
                   การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง
                   Plan

                     1 เลือกเครื่องจักร,สายการผลิต,กระบวนการผลิต ตัวอย่าง
                     2 จัดตั้ง Project Team
                     3 ทำความเข้าใจความสูญเสียที่เกิดขึ้น
                     4 กำหนดประเด็นการปรับปรุงและเป้าหมาย
                     5 กำหนดแผนการปรับปรุง
12.00-13.00  - พัก
13.00-16.30  Do
                     6 วิเคราะห์และประเมินผลมาตรการ
                     7 ลงมือปรับปรุง
                    Check
                     8 ยืนยันผลที่ได้
                    Action
                     9 จัดทำมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ
                     10 ขยายผลไปยัง เครื่องจักร,สายการผลิต,กระบวนการผลิตอื่นๆ
                   - Q&A

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 30% Work 70%
   - ดำเนินการทำกิจกรรมกลุ่มและระดมความคิด

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Focused Improvement  or Specified Improvement