อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


แนวคิดการผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) สำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และทีมงาน ZD

การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) 2nd Edition สำหรับผู้เริ่มต้น (2วัน)

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี + ปฏิบัติ 3 วัน

เทคนิคการประชุมกลุ่ม QCC อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Qcc Meeting Techniques)

เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด ( QC 7 Tools ) 1 วัน

การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบของกระบวนการและแผนควบคุม Process Failure Mode and Effects Analysis (PFMEA) 4th &Control Plan ( 1วัน )

จิตสำนึกความปลอดภัยในองค์กร (Safety Awareness with in Organization)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การลดความสูญเปล่า 7+1 ประการ (7+1 Wastes Reduction)

หลักสูตรฝึกอบรม การลดความสูญเปล่า 7+1 ประการ 
(7+1 Wastes Reduction)


การลดความสูญเปล่า 7+1 ประการ 
(7+1 Wastes Reduction)

หลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น
   ในธุรกิจการผลิตและการบริการมีเป้าหมายของการทำธุรกิจที่เหมือนกันคือ อัตรากำไร การที่องค์กรไม่สามารถทำให้เกิดผลกำไรที่เป็นไปตามที่ตั้งไว้นั้นอาจเกิดจาก ปัญหาหลากหลายประการหนึ่งในนั้นคือ 3 MU
 
   ความสูญเปล่าซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 ปัญหาที่พบในการทำงาน คือ สิ่งที่กระทำและไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เช่น การแก้ไขงาน การจัดเก็บที่มากเกิน การรอคอย การเคลื่อนไหว
 
   การลดความสูญเปล่าสามารถทำได้โดยการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบผล กระทบที่เกิดขึ้น และเห็นถึงความสำคัญของการลดความสูญเปล่าเสียก่อน และแนะนำวิธีการ/เทคนิคที่จำเป็นในการลด เพื่อทำให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึง และส่งเสริมการลดความเสียเปล่าอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการลดความสูญเปล่า 7+1 ประการที่เกิดขึ้นในองค์กร
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบแนวทางและเครื่องมือสำหรับการลดความสูญ เปล่า 7+1 และการส่งเสริมการลดความสูญเปล่าในองค์กร
กลุ่มเป้าหมาย : พนักงาน, Leader, Foreman, วิศวกร, หัวหน้างาน, ผู้บริหารระดับต้น-กลาง และผู้สนใจทั่วไป
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00 หลักการและแนวคิด
                   - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ
                   - ความสูญเปล่าที่เกิดในกระบวนการ/พิจารณาจาก VSM
                   - ความสูญเปล่า 3 หมวดหมู่ (Muda , Muri , Mura)
                   - ประเภทของความสูญเปล่า ทั้ง 7+1 ประการ
                   - การวิเคราะห์และบ่งชี้ความสูญเปล่า (Identifying Waste) โดย 3 GEN
                   - Workshopเพื่อค้นหาและบ่งชี้ความสูญเปล่า
12.00-13.00  - พัก
13.00-16.30  - แนวคิดการลดความสูญเปล่า (Wastes Reduction)
                   - KAIZEN เครื่องมือสำหรับการลดความสูญเปล่า
                   - Workshop ลดความสูญเปล่า
                  การส่งเสริมการลดความสูญเปล่าในองค์กร
                   - การกำหนดโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่
                   - การกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์การดำเนินการ                      
                   - แผนส่งเสริมการลดความสูญเปล่าในองค์กร        
                   - Q&A        

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 40%  Workshop 60%  และยกตัวอย่างการ KAIZEN ในโรงงานอื่นประกอบ
   - ใช้หลักการระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรมเสมือนจริง

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000
Tel: 089-9993466 , 095-4469644 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 , 0954469446  กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม การลดความสูญเปล่า 7+1 ประการ
(7+1 Wastes Reduction)