อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุข (Happy Workplace)

การพัฒนาศักยภาพเลขานุการสู่ความเป็นเลิศ

การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี (Leadership & Followership)

ทักษะการเขียน Email ในธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ

การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จและเทคนิคการวางแผนงาน ( KPI & Action Plan Technique )

การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อค้นหาสาเหตุด้วย Why Why Analysis & Cause and Effect Diagram & W5 Image analysis

การตรวจประเมินภายใน Internal Audit For ISO 45001:2018

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การลดความสูญเปล่า 7+1 ประการ (7+1 Wastes Reduction)

หลักสูตรฝึกอบรม การลดความสูญเปล่า 7+1 ประการ 
(7+1 Wastes Reduction)


การลดความสูญเปล่า 7+1 ประการ 
(7+1 Wastes Reduction)

หลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น
   ในธุรกิจการผลิตและการบริการมีเป้าหมายของการทำธุรกิจที่เหมือนกันคือ อัตรากำไร การที่องค์กรไม่สามารถทำให้เกิดผลกำไรที่เป็นไปตามที่ตั้งไว้นั้นอาจเกิดจาก ปัญหาหลากหลายประการหนึ่งในนั้นคือ 3 MU
 
   ความสูญเปล่าซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 ปัญหาที่พบในการทำงาน คือ สิ่งที่กระทำและไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เช่น การแก้ไขงาน การจัดเก็บที่มากเกิน การรอคอย การเคลื่อนไหว
 
   การลดความสูญเปล่าสามารถทำได้โดยการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบผล กระทบที่เกิดขึ้น และเห็นถึงความสำคัญของการลดความสูญเปล่าเสียก่อน และแนะนำวิธีการ/เทคนิคที่จำเป็นในการลด เพื่อทำให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึง และส่งเสริมการลดความเสียเปล่าอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการลดความสูญเปล่า 7+1 ประการที่เกิดขึ้นในองค์กร
   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบแนวทางและเครื่องมือสำหรับการลดความสูญ เปล่า 7+1 และการส่งเสริมการลดความสูญเปล่าในองค์กร
กลุ่มเป้าหมาย : พนักงาน, Leader, Foreman, วิศวกร, หัวหน้างาน, ผู้บริหารระดับต้น-กลาง และผู้สนใจทั่วไป
จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น

กำหนดการอบรม
09.00-12.00 หลักการและแนวคิด
                   - ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ
                   - ความสูญเปล่าที่เกิดในกระบวนการ/พิจารณาจาก VSM
                   - ความสูญเปล่า 3 หมวดหมู่ (Muda , Muri , Mura)
                   - ประเภทของความสูญเปล่า ทั้ง 7+1 ประการ
                   - การวิเคราะห์และบ่งชี้ความสูญเปล่า (Identifying Waste) โดย 3 GEN
                   - Workshopเพื่อค้นหาและบ่งชี้ความสูญเปล่า
12.00-13.00  - พัก
13.00-16.30  - แนวคิดการลดความสูญเปล่า (Wastes Reduction)
                   - KAIZEN เครื่องมือสำหรับการลดความสูญเปล่า
                   - Workshop ลดความสูญเปล่า
                  การส่งเสริมการลดความสูญเปล่าในองค์กร
                   - การกำหนดโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่
                   - การกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์การดำเนินการ                      
                   - แผนส่งเสริมการลดความสูญเปล่าในองค์กร        
                   - Q&A        

รูปแบบการอบรม
   - บรรยาย 40%  Workshop 60%  และยกตัวอย่างการ KAIZEN ในโรงงานอื่นประกอบ
   - ใช้หลักการระดมสมองและร่วมการดำเนินกิจกรรมเสมือนจริง

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000
Tel: 089-9993466 , 095-4469644 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 , 0954469446  กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม การลดความสูญเปล่า 7+1 ประการ
(7+1 Wastes Reduction)