อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การนำ Competency มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC 1วัน

การวิเคราะห์ปัญหาด้วย W5 Image analysis

จิตสำนึกความปลอดภัยในองค์กร (Safety Awareness with in Organization)

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM For IATF 16949)

จิตสำนึกในการบริหารงาน (Management Awareness)

เทคนิคการบริหารงานและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
จิตสำนึกในการดูแลและใช้งาน หม้อไอน้ำ&เครื่องทำน้ำเย็น (Maintenance and operate Boiler & Chiller awareness)

หลักสูตรฝึกอบรม การดูแลBoiler & Chiller


จิตสำนึกในการดูแลและใช้งาน หม้อไอน้ำ&เครื่องทำน้ำเย็น
(Maintenance and operate Boiler & Chiller awareness)

หลักการและเหตุผล
   Boiler และ Chiller นับเป็นเครื่องจักรสนับสนุนการผลิตที่มีความสำคัญต่อการผลิตอย่างมาก อีกทั้งมีราคาที่สูง ซึ่งหาก
Boiler และ Chiller ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติก็จะส่งผลต่อการผลิต คุณภาพ การส่งมอบ และต้นทุน ดังนั้นถ้าช่างซ่อมบำรุงที่มีจิตสำนึกรวมกับการดูแลและใช้งานเครื่องจักรที่ถูกต้อง และเหมาะสม จะช่วยให้การเสื่อมสภาพและการเสียหายก่อนเวลาอันสมควรลดลง รวมถึงเป็นการยืดอายุการใช้งานออกไป ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิตโดยตรง

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความสำคัญและหลักการของการบำรุงรักษา Boiler และ Chiller
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดจิตสำนึกในการรักเครื่องจักรจากการทดลองปฏิบัติการทำความสะอาดเครื่องจักร
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำหลักการการดูแลรักษาและการใช้งาน ไปขยายผลในเครื่องจักรอื่นๆได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
   Leader, Foreman, วิศวกร, หัวหน้างาน, ผู้บริหารระดับต้น-สูง และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
25 – 30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
เวลา                 รายละเอียด

วันที่ 1
9.00-12.00         - ความสูญเสียหลักจากเครื่องจักร 7 ประการ
                         - วัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษาด้วยตนเอง
                         - ขั้นตอนการทำความสะอาดเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง
                         - ประเภทและหลักการทำงานของ Boiler
                         - การดูแลรักษาและใช้งาน Boiler 
                         - กฎความปลอดภัยของ Boiler
12.00-13.00       - พัก
13.00-16.30       - ประเภทและหลักการทำงานของ Chiller
                         - การดูแลรักษาและใช้งาน Chiller 
                         - กฎความปลอดภัยของ Chiller
                         - Workshop : การทำความสะอาดเครื่องจักร 
                         - (แบ่งกลุ่มย่อยทำความสะอาดที่เครื่องจักรตัวอย่าง)
วันที่ 2
9.00-12.00         - ระบบการตรวจสอบด้วยสายตา(VCS) เพื่อลดเวลาการตรวจสอบเครื่องจักร
                         - Workshop : ประชุมกลุ่มย่อย (ห้องอบรม)
                            * จัดทำร่างมาตรฐานการทำความสะอาด,หล่อลื่น,ตรวจสอบ และการใช้เครื่องจักรที่ถูกวิธี
                            * จัดทำแผนการแก้ไขข้อบกพร่อง และปรับปรุง
12.00-13.00        - พัก
13.00-16.30        - นำเสนอผลงาน Workshop
                         - การถ่ายทอดความรู้โดย OPL
                         - Workshop : OPL
                         - สรุปผล Workshop ,สิ่งที่ได้รับ และการดูแลรักษาเครื่องจักรตามมาตรฐานที่ทำ Workshop
                         - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม การดูแลBoiler & Chiller