อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร Strategic Management for managerial person

กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรใต้บังคับบัญชา

การสร้างทีมและกิจกรรมWalk rally(Team building & Walk rally)

ข้อกำหนดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 (Third edition: 2015-09-15) 2วัน + ประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมและกฏหมาย

เทคนิคการบริหารงานและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance (TPM) (3 step,4 Pillar) ทฤษฎี 2 วัน

วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method 1 วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
จิตสำนึกในการดูแลและใช้งาน หม้อไอน้ำ&เครื่องทำน้ำเย็น (Maintenance and operate Boiler & Chiller awareness)

หลักสูตรฝึกอบรม การดูแลBoiler & Chiller


จิตสำนึกในการดูแลและใช้งาน หม้อไอน้ำ&เครื่องทำน้ำเย็น
(Maintenance and operate Boiler & Chiller awareness)

หลักการและเหตุผล
   Boiler และ Chiller นับเป็นเครื่องจักรสนับสนุนการผลิตที่มีความสำคัญต่อการผลิตอย่างมาก อีกทั้งมีราคาที่สูง ซึ่งหาก
Boiler และ Chiller ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติก็จะส่งผลต่อการผลิต คุณภาพ การส่งมอบ และต้นทุน ดังนั้นถ้าช่างซ่อมบำรุงที่มีจิตสำนึกรวมกับการดูแลและใช้งานเครื่องจักรที่ถูกต้อง และเหมาะสม จะช่วยให้การเสื่อมสภาพและการเสียหายก่อนเวลาอันสมควรลดลง รวมถึงเป็นการยืดอายุการใช้งานออกไป ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิตโดยตรง

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความสำคัญและหลักการของการบำรุงรักษา Boiler และ Chiller
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดจิตสำนึกในการรักเครื่องจักรจากการทดลองปฏิบัติการทำความสะอาดเครื่องจักร
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำหลักการการดูแลรักษาและการใช้งาน ไปขยายผลในเครื่องจักรอื่นๆได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
   Leader, Foreman, วิศวกร, หัวหน้างาน, ผู้บริหารระดับต้น-สูง และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
25 – 30 คน / รุ่น

เนื้อหาหลักสูตร
เวลา                 รายละเอียด

วันที่ 1
9.00-12.00         - ความสูญเสียหลักจากเครื่องจักร 7 ประการ
                         - วัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษาด้วยตนเอง
                         - ขั้นตอนการทำความสะอาดเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง
                         - ประเภทและหลักการทำงานของ Boiler
                         - การดูแลรักษาและใช้งาน Boiler 
                         - กฎความปลอดภัยของ Boiler
12.00-13.00       - พัก
13.00-16.30       - ประเภทและหลักการทำงานของ Chiller
                         - การดูแลรักษาและใช้งาน Chiller 
                         - กฎความปลอดภัยของ Chiller
                         - Workshop : การทำความสะอาดเครื่องจักร 
                         - (แบ่งกลุ่มย่อยทำความสะอาดที่เครื่องจักรตัวอย่าง)
วันที่ 2
9.00-12.00         - ระบบการตรวจสอบด้วยสายตา(VCS) เพื่อลดเวลาการตรวจสอบเครื่องจักร
                         - Workshop : ประชุมกลุ่มย่อย (ห้องอบรม)
                            * จัดทำร่างมาตรฐานการทำความสะอาด,หล่อลื่น,ตรวจสอบ และการใช้เครื่องจักรที่ถูกวิธี
                            * จัดทำแผนการแก้ไขข้อบกพร่อง และปรับปรุง
12.00-13.00        - พัก
13.00-16.30        - นำเสนอผลงาน Workshop
                         - การถ่ายทอดความรู้โดย OPL
                         - Workshop : OPL
                         - สรุปผล Workshop ,สิ่งที่ได้รับ และการดูแลรักษาเครื่องจักรตามมาตรฐานที่ทำ Workshop
                         - Q&A


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม

บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม การดูแลBoiler & Chiller