อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

วิธีการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Method

TRAINING WITHIN INDUSTRY (TWI) Job Method (JM) วิธีปรับปรุงงาน

3Q (AQ,EQ,IQ) เพื่อการพัฒนาตนเองสู่ความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน

ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ ISO14001

การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) : (ภาคทฤษฏี+ปฏิบัติ 2วัน)

การจัดทำเอกสารระบบ ISO (Document Preparation for ISO)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง Specified Improvement (SI) : TPM

หลักสูตรฝึกอบรม Focused Improvement : TPM


การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง : TPM
Specified Improvement (SI)

หลักการและเหตุผล
   การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง(Specified Improvement)หรือ Kobetsu Kaizen เป็นหนึ่งกลยุทธ์ที่จะเป็นต้องมีการดำเนินงานในระบบ TPM เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของเครื่องจักรโดยการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเลือกมาปรับปรุงทุกเรื่อง แต่ทำที่ละเรื่อง เพื่อลดความสูญเสียนี้จะดำเนินการในรูปแบบของกิจกรรม โดยผ่านกลุ่มย่อยการดูแลรักษาด้วยตนเอง หรือการสร้างทีมซึ่งจะประกอบไปด้วย สมาชิกระดับบริหาร กับสมาชิกของพื้นที่ที่เลือกขึ้นมาปรับปรุง โดยใช้เครื่องมือการปรับปรุงเฉพาะเรื่องไปตามลำดับความซับซ้อน ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม  Specified  Improvement จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจวิธีการและหลักการ การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Specified Improvement) ของ TPM
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการใช้เครื่องมือในการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Specified Improvement)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร  คณะทำงาน ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม       
   30 คน / รุ่น

กำหนดการอบรม
        เวลา                       กิจกรรม
 
       วันแรก
       9.00 - 12.00           - แนวคิด และ หลักการของ TPM
                                    - แนวทางกิจกรรมการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง ใน TPM
                                    - ความสูญเสียหลัก 16 ประการ
                                    - แนวคิดความสูญเสียเรื้อรังและความสูญเสียฉุกเฉิน
      12.00 - 13.00          - พัก
      13.00 - 16.00          - 10 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง 
                                    - หลักการ 5 Gen
                                    - Workshop :  10 ขั้นตอน
                                    - Q&A

       วันสอง
       9.00 - 12.00           - เครื่องมือในการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง
                                    - Why Why Analysis
                                    - W5 Image
                                    - PM analysis
      12.00 - 13.00          - พัก
      13.00 - 16.00          - เทคนิคในการวิเคราะห์ Why Why Analysis
                                    - Workshop : Why Why  Analysis
                                    - นำเสนอผลงาน
                                    - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th


หลักสูตรฝึกอบรม Focused Improvement : TPM